Kategoria: Spadek

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2013-05-16

Sąd rodzinny wyraził zgodę opiekunce prawnej na odrzucenie w imieniu małoletniego dziecka spadku po ojcu, który miał same długi. Dokument wystawiony przez sąd wysłała firmie windykacyjnej, mimo to firma ta nadal domaga się spłaty długu. Co należy jeszcze zrobić, aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka?

Bogusław Nowakowski

Samo postanowienie sądu o zgodzie na odrzucenie spadku nie powoduje jeszcze tego, że spadek został odrzucony. Zgodnie z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego”. Z tego powodu konieczne było wystąpienie do sądu o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Dzieci póki są małoletnie nie mają prawa składać takiego oświadczenia samodzielnie. Robią to za nich ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Dla firmy windykacyjnej oraz dla każdej innej osoby i podmiotu postanowienie sądu nie stanowi dowodu na odrzucenie spadku, a jedynie na to, że sąd wyraził zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka przez jego opiekunów prawnych. Jeśli postanowienie jest prawomocne (sąd stwierdza to na wniosek osoby zainteresowanej, a więc Pani jako prawdopodobnej opiekunki prawnej dziecka), opiekun prawny powinien dokonać w imieniu dziecka odrzucenia spadku. Jest to odrębna od zgody sądu czynność prawna.

Zgodę wyraża sąd z uwagi na ochronę interesu małoletnich dzieci. Gdy ją wyrazi, to rodzice lub opiekunowie prawni muszą sami spadek odrzucić w imieniu tychże małoletnich. Postanowienie sądu upoważnia ich do takiego odrzucenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Opiekun prawny powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule powołania swych podopiecznych do spadku.

Brak oświadczenia opiekuna małoletniego dziecka o odrzuceniu spadku w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. A to oznacza odpowiedzialność dziecka za długi ojca do wartości stanu czynnego spadku (wartość masy spadkowej pomniejszona o długi ciążące na spadku).

Według Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

„Art. 640. § 1. Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku.

§ 2. Oświadczenia, o których mowa w paragrafie pierwszym, mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku”.

„Art. 641. § 1. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:

1) imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;

2) tytuł powołania do spadku;

3) treść złożonego oświadczenia.

§ 2. Oświadczenie powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów.

§ 3. Przy oświadczeniu należy złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone.

§ 4.Jeżeli oświadczenie złożono ustnie, z oświadczenia sporządza się protokół”.

Mając postanowienie o zgodzie sądu, opiekun prawny małoletniego dziecka ma prawo złożyć w jego imieniu oświadczenie o odrzuceniu spadku. Może to zrobić:

 • przed notariuszem lub
 • w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie (a więc dziecka).

Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie wraz z załącznikami do sądu spadku.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku opiekun może złożyć również w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku. Ale taka sytuacja chyba w tej sprawie nie zachodzi – nie został złożony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu przez dziecko.

Gdy oświadczenie składane jest u notariusza, to przygotowuje on je na podstawie przekazanych mu dokumentów oraz informacji.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;
 2. tytuł powołania do spadku;
 3. treść złożonego oświadczenia;
 4. wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów.

Przy oświadczeniu należy złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone.

Jeżeli oświadczenie składane jest ustnie w sądzie zamieszkania osoby składającej oświadczenie (lub sądzie spadku w czasie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku), z oświadczenia sporządza się protokół.

Jak wynika z powyższego, opiekun ma możliwość:

 1. złożenia oświadczenia przed notariuszem,
 2. złożenia oświadczenia przed sądem zamieszkania dzieci w formie:
  1. ustnej lub
  2. pisemnej.

Ta czynność powinna być dokonana jak najszybciej przed notariuszem lub przed sądem miejsca zamieszkania. Przy składaniu oświadczenia w sądzie (lub wysyłaniu go do sądu po samodzielnym napisaniu) konieczne jest uiszczenie opłaty w kwocie 50 zł w kasie sądu lub naklejenie znaków opłaty sądowej na oświadczeniu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Umowa spadkobierców

Ja i mama odziedziczyłyśmy spadek po tacie. W skład spadku wchodzą m.in. środki finansowe – pieniądze na kontach, lokaty w obcych walutach, akcje i fundusz inwestycyjny. Chcemy na mocy umowy spadkobierców dokonać podziału środków finansowych, tak by płacić jak najmniejsze podatki z tego tytułu. Ja miałabym dostać akcje i fundusz inwestycyjny. Czy wystarczy nam zwykła umowa? Na jaki dzień określamy wartość majątku? Czy podział kont powinien być równy, by uniknąć podatku? Na co zwracać uwagę?

Odrzucenie spadku przez wnuki

Niedawno zmarła matka mojej żony, która zostawiła po sobie same długi. Moja żona ma zamiar odrzucić spadek i nie chce oczywiście, żeby długi przeszły na nasze dzieci. Dowiedziałem się, że sąd rodzinny musi wyrazić zgodę na odrzucenie spadku przez wnuki spadkodawczyni, ponieważ są one niepełnoletnie. W jaki sposób napisać wniosek?

Długi spadkowe

Mój tata zmarł w 2008 roku, siostra w 2011, a mama w 2012. Mama zapisała mi w testamencie cały majątek. Przed jej śmiercią dostałyśmy wezwanie do sądu jako spadkobierczynie po siostrze (jej mąż odrzucił spadek). Mama nie dożyła rozprawy. Spadek po siostrze przyjęłam z dobrodziejstwem inwentarza. Uprawomocniły się już orzeczenia o nabyciu spadku:

 • po siostrze po 1/2 przeze mnie i mamę,
 • po tacie przeze mnie, siostrę i mamę,
 • po mamie przeze mnie.

Czy w tej sytuacji muszę przeprowadzić jakieś dodatkowe działy spadku, skoro ostatecznie wszystko nabyłam ja? W jakiej kolejności mam spłacać długi spadkowe po siostrze? Jak wyliczać należne kwoty wierzycielom? Czy czekać na wezwania wierzycieli? Siostra i jej mąż byli współwłaścicielami działki. Mąż siostry poinformował mnie, że ma oświadczenie napisane przez moją siostrę. Podobno w tym oświadczeniu ona stwierdza, że działka należy do jej męża. Czy faktycznie działka jest jego, skoro nic nie zostało notarialnie załatwione?

Odrzucenie spadku przez nieletnie dzieci

Mój ojciec zmarł pięć miesięcy temu, jednak nie otrzymałam jeszcze zezwolenia sądu na odrzucenie spadku przez nieletnie dzieci. Czy półroczny termin zrzeczenia się spadku należy liczyć od daty wystawienia postanowienia, czy od momentu, w którym ja odrzuciłam spadek?

Odrzucenie spadku

Zmarł mój ojciec, z którym od wielu lat nie utrzymywałam kontaktów. Miał ona same długi, a nie pozostawił prawie żadnego majątku. W jaki sposób odrzucić spadek, by nie odpowiadać za długi ojca?

Niechciany spadek

Moje pytanie dotyczy niechcianego spadku. Niedawno zmarł mój ojciec. Spadkobiercy to ja oraz dwoje dzieci ojca z drugiego małżeństwa (ja mam większość udziałów w spadku). W skład spadku wchodzi nieruchomość, której nikt z nas nie chce przejąć. Brat i siostra uważają, że powinnam otrzymać cały dom i ich spłacić, a później ewentualnie sprzedać nieruchomość – przy czym przedstawiają zawyżoną ocenę jej wartości, a więc także swoich udziałów. Z tego względu wolałabym najpierw sprzedać dom, a później podzielić się pieniędzmi. Co powinnam zrobić – próbować porozumieć się z rodzeństwem czy po prostu wystąpić do sądu? Czy sąd może mi nakazać przejęcie nieruchomości i spłatę pozostałych spadkobierców? Dodam, że od śmierci ojca to ja ponoszę koszty utrzymania domu. Czy sąd weźmie to pod uwagę?

 

Kwota pozostała po zmarłym mężu

Niedawno zmarł mój mąż. Pozostały wspólnie zaoszczędzone pieniądze na moim koncie (jestem jego właścicielką, mąż był pełnomocnikiem). Nie mamy dzieci, teściowie nie żyją. Żyje siostra męża. Czy mogę złożyć wniosek do sądu, by oszczędności przypadły tylko mnie?

Szukamy prawników » Zadaj pytanie »
0.045468091964722 sek.