Kategoria: Dział spadku

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Wniosek o dział spadku dla matki

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2013-07-03

Moja siostra, która była panną, niedawno zmarła. Wraz z mamą potwierdziliśmy u notariusza nabycie spadku. Chcemy wystąpić do sądu z wnioskiem o dział spadku. Jesteśmy zgodni co do tego, że wszystko ma otrzymać mama. Czy możliwy jest taki podział? Jak powinien wyglądać taki wniosek, jakie dokumenty trzeba załączyć?

Tomasz Krupiński

Jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych, czyli przepisy działu IV Kodeksu cywilnego (K.c.).

Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców, jak jest w Pana sytuacji.

Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Podstawowym celem postępowania działowego jest doprowadzenie do tego, aby pomiędzy współspadkobiercami przestała istnieć wspólność wynikająca z dziedziczenia.

Podziału spadku pomiędzy współspadkobierców można dokonać w ten sposób, że poszczególne przedmioty zostaną podzielone fizycznie i przyznane poszczególnym spadkobiercom. Następuje to stosownie do wielkości udziałów poszczególnych spadkobierców. W ramach tego podziału dopuszczalne jest ustalenie dopłat na rzecz niektórych współspadkobierców, jeżeli majątku spadkowego nie da się podzielić w taki sposób, aby wartość przedmiotów przyznanych poszczególnym osobom odpowiadała wielkości ich udziałów.

Drugim sposobem podziału jest przyznanie pewnych przedmiotów spadkowych w całości jednemu lub kilku współspadkobiercom. Są oni z reguły obciążani obowiązkiem dokonania spłaty na rzecz pozostałych. Pan jednak wspomina, że zgadza się Pan, aby przyznać wszystkie przedmioty należące do spadku Pana matce, co oczywiście jest zgodne z prawem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W zasadzie sąd związany jest sposobem podziału podanym przez spadkobierców w zgodnym wniosku. Sąd może od tego odstąpić jedynie wówczas, gdy występuje sprzeczność proponowanego podziału z prawem, z zasadami współżycia społecznego lub gdy podział narusza w sposób rażący interesy osób uprawnionych. W razie braku zgodnego wniosku uczestników postępowania sąd powinien dokonać działu spadku z uwzględnieniem składu dzielonego spadku oraz interesów poszczególnych współspadkobierców. Powinien dążyć w miarę możliwości do dokonania podziału fizycznego.

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 51 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych:

„§ 1. Opłatę stałą w kwocie 500 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku, pobiera się opłatę stałą w kwocie 300 złotych.

§ 2. Opłatę stałą w kwocie 1 000 złotych pobiera się od wniosku o dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności, pobiera się opłatę stałą w kwocie 600 złotych”.

W Pana przypadku koszt wyniesie 300 zł (jeżeli będzie istniała – jak Pan twierdzi – zgoda Pana i Pana matki).

Wymaganymi dokumentami będą:

  • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (jeśli było postępowanie) albo akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza (jak w Pana przypadku),
  • dokumenty dotyczące poszczególnych przedmiotów spadku (np. odpis z księgi wieczystej nieruchomości).

Należy stwierdzić, że postępowanie o dział spadku można przeprowadzić u notariusza (umowa), jednak będzie to kosztowne.

Złożenie sprawy do sądu jest rozwiązaniem tańszym niż wizyta u notariusza, trzeba się natomiast liczyć z dość długimi terminami oczekiwania na rozprawę i wydanie postanowienia o dziale.

Należy zaznaczyć, że każdy ze spadkobierców może złożyć wniosek do sądu o dział spadku. Wniosek należy sporządzić w tylu kopiach, ilu jest spadkobierców, i jedną kopię dla sądu. W Pana przypadku trzeba przygotować 2 kopie wniosku (jeden dla sądu i jeden dla matki).

Jeśli składany wniosek jest popierany przez wszystkich spadkobierców, do wniosku powinno załączyć się plan podziału podpisany przez wszystkich uprawnionych. W Pana przypadku lepiej jednak będzie, jeśli Pan i Pana matka podpiszecie razem wniosek o zgodny dział spadku.

W dziale spadku należy szczegółowo wymienić przedmioty majątkowe wchodzące w skład spadku (z ruchomości należy wymienić tylko te, które mają większą wartość).

Wniosek trzeba złożyć do sądu rejonowego ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego. Wymienić w nim należy sąd, wnioskodawcę i uczestnika postępowania wraz z adresami zamieszkania.

W treści wniosku wnosić należy o dokonanie zgodnego działu spadku po zmarłym przez przyznanie wyszczególnionych przedmiotów uczestniczce postępowania (Pana matce) bez obowiązku spłaty na rzecz wnioskodawcy.

W uzasadnieniu musi Pan opisać historię spadkobrania – przytoczyć datę i miejsce śmierci oraz miejsce ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (jako dowód może Pan przytoczyć akta postępowania o stwierdzenie nabycia spadku).

Następnie musi Pani wskazać, co wchodzi w skład spadku. Należy też poinformować, że zgadza się Pan na przyznanie wszystkich tych przedmiotów na wyłączną własność Pana matki – uczestniczki postępowania.

Wniosek należy złożyć do sądu w tylu egzemplarzach, ilu jest uczestników postępowania, oraz jeden dodatkowy, zawierający oryginały dokumentów (lub egzemplarze poświadczone przez notariusza). Odpisy dla uczestników mogą być kserokopiami. Wniosek należy bezwzględnie podpisać. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej 300 zł – jeśli wniosek o dział spadku jest zgodny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Wpisz tutaj swoje pytanie, a trafi ono do naszego prawnika specjalisty.

Podobne materiały

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Kilka lat temu zmarł mój ojciec. Po jego śmierci uzyskaliśmy z sądu stwierdzenie o nabyciu spadku w postaci części mieszkania (ja, moja mama i rodzeństwo – dwie siostry i brat). Później zmarł mój brat, po którym dziedziczyły jego dzieci. W tym roku zmarła moja matka. Chciałabym wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku. Czy wnioskodawca może umieścić we wniosku wszystkie dziedziczące osoby? Czy należy zaznaczyć we wniosku to, że w spadku po ojcu odziedziczyliśmy już część mieszkania (a może trzeba dołączyć dokument nabycia spadku)? Jakie dokumenty i ile sztuk należy załączyć do wniosku? Czy powinniśmy podać, że chodzi tylko o część po mamie? Prawdopodobnie jedno z dzieci brata będzie się chciało zrzec swojej części na rzecz drugiego. Czy należy o tym wspomnieć we wniosku, czy będzie to już odrębna sprawa? Czy umieścić tę osobę we wspomnianym wniosku?

Stwierdzenie nabycia spadku

Moi rodzice byli małżeństwem, ale mieszkali osobno. Po śmierci matki spadek odziedziczyli po niej mąż i troje dzieci (w tym – ja); uzyskaliśmy stwierdzenie nabycia spadku i sprzedaliśmy dom, w którym mieszkała. Niedawno zmarł także ojciec. Razem z dwojgiem rodzeństwa chcielibyśmy przeprowadzić sprawę spadkową i sprzedać nieruchomość po ojcu – dom razem z gruntem (w księdze wieczystej jako właściciele figurują ojciec i matka). Jak to przeprowadzić i jakie będą koszty? Czy można połączyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku z działem spadku?

Jak podzielić nieruchomość?

Odziedziczyłam razem z moim krewnym nieruchomość rolną, która składa się z dwóch działek (o powierzchni trzech i sześciu hektarów). Ja mam 3/4 udziałów, współwłaściciel – 1/4. Nie możemy dojść do porozumienia, jak podzielić nieruchomość – mój krewny kategorycznie żąda wydzielenia swoich części z obu działek (czego chciałabym uniknąć, bo nie chcę pomniejszać już i tak małych pól) i nie zgadza się na to, bym po prostu przekazała mu mniejszą nieruchomość. Jak może wyglądać sprawa sądowa w takiej sytuacji? 

Wniosek o dział spadku

W wyniku postępowania spadkowego w sądzie odziedziczyłam 1/3 spadku po moim dziadku. Po 1/3 udziału przypadło drugiej żonie mojego dziadka oraz mojej cioci (siostrze mojej nieżyjącej matki). Ostatnio dowiedziałam się, że druga żona dziadka umarła, a wcześniej zrzekła się swojej części na rzecz cioci. Chciałabym, żeby ciocia spłaciła mi moją część udziału w tym spadku, jednak ona odmówiła. Tłumaczyła się tym, że podniosła standard domu poprzez dokonywanie remontów (ja nigdy nie mieszkałam w tym domu). Mimo to uważam, że jakaś spłata mi się należy. Czy powinnam złożyć wniosek o dział spadku? Co jeszcze należy zrobić?

Majątek ze spadku

W 2008 r. zmarł mój tata. Z mamą i bratem odziedziczyliśmy po 1/3 majątku ze spadku, nie było działu spadku. Rok temu zmarła moja mama, swój majątek przekazała mi w całości (mieszkanie i działka). Brata część to 1/6 należna po tacie. Proszę o wskazanie sposobów na rozliczenie się z bratem, jednak nie wchodzi w grę ugodowe dogadanie się, tylko niestety droga sądowa. Czy da się znieść współwłasność tych nieruchomości? Jakie prawa do spadku mają jego dzieci (dwoje)?

Sądowy podział spadku

Ja i brat mamy sprawę o podział spadku, w którego skład wchodzi nieruchomość i wkład mieszkaniowy. Ciotka posiada 50% spadku, ja i brat po 25%. Wraz z bratem zależy nam na szybkim podziale, bowiem mieszkamy w nim razem, a jeden z nas zakłada rodzinę. Jest już ustalony termin sądowego podziału spadku. Wstępnie ustaliliśmy między sobą, że brat spłaci mnie z mieszkania, czyli dla sądu to ja powinienem zrzec się prawa do wkładu, nie zrzekając się jednak drugiej części spadku (nieruchomości – domu). Czy takie rozwiązanie jest możliwe?

Jak szybko przeprowadzić proces spadkowy?

Rok temu zmarł mój tata. Mama, ja i siostra nabyliśmy spadek każda po 1/3. Siostra zleciła wycenę majątku. Czy kwotę za wycenę dzielimy na trzy? Siostra nie zgadza się na równy podział majątku po tacie (każdy z nas dostałby mieszkanie), tylko chce także podziału wraz z częścią mamy, która mieszka sama i nie potrzebuje tyle przestrzeni (zdaniem siostry). Mamy nie godzi się na to, a siostra grozi brakiem zgody na inne podziały. Jak szybko możemy przeprowadzić proces spadkowy, by wszystko odbyło się sprawiedliwie i szybko (teraz tylko opłacam mieszkania sam)?

Notariusz kontra sąd spadku

Niedawno zmarł mój mąż. W skład wspólnego majątku wchodzą pieniądze i samochód. Mąż zostawił testament, w którym do spadku powołał mnie jako żonę i dziecko z pierwszego małżeństwa – po połowie. Jak najszybciej załatwić postępowanie spadkowe – przez notariusza czy w sądzie?

Szukamy prawników » Zadaj pytanie »
0.039401054382324 sek.