Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Akta stanu cywilnego przy otwarciu testamentu

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-02-20

Czy składając wniosek o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz stwierdzenie nabycia spadku, musimy załączać odpisy aktów cywilnych (małżeństwa/urodzenia) spadkobierców ustawowych (nie mamy z nimi kontaktu)? Co się dzieje w sytuacji, gdy dane spadkobiercy ustawowego podane we wniosku o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz stwierdzenie nabycia spadku okażą się nieaktualne? Jaka forma przyjęcia spadku jest najszybsza w sytuacji nadania spadku z testamentu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

„Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 511 w zw. z art. 187. Jedyne czasowe ograniczenie złożenia wniosku wynika z art. 1026 k.c., zgodnie z którym stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Ponadto wniosek powinien zawierać oznaczenie spadkodawcy i może zawierać wnioski co do sposobu dziedziczenia oraz osób dziedziczących. Niemniej jednak sąd jest związany jedynie wskazaniem spadkodawcy, co do kręgu zaś osób dziedziczących oraz sposobu dziedziczenia w świetle art. 670, wniosek nie jest ani konieczny, ani wiążący” (zob. pkt V uzasadnienia uchwały pełnego składu Izby Cywilnej SN z 26 października 1973 r., sygn. akt III CZP 13/73, LexisNexis nr 296374, OSNCP 1974, nr 9, poz. 144). „Nie ma przy tym przeszkód, by wniosek dotyczył stwierdzenia nabycia spadku po kilku osobach, jeżeli zachodzi tożsamość sądu spadku” (orzeczenie SN z 25 maja 1948 r., sygn. akt C. I. 295/48, PiP 1948, nr 9–10, s. 151, LexisNexis nr 383223).

Ponadto wniosek musi zawierać przytoczenie okoliczności faktycznych dotyczących kręgu spadkobierców ustawowych oraz ewentualnych testamentów, a w zakresie spadków otwartych przed 14 lutego 2001 r. – także dotyczących wchodzenia w skład spadku gospodarstwa rolnego. Poza tym należy przytoczyć okoliczności faktyczne uzasadniające właściwość sądu (art. 187 § 1 pkt 2), jeżeli nie wynikają one z aktu zgonu.

Do wniosku powinien zostać dołączony akt zgonu spadkodawcy (art. 1 i 4 Prawa o aktach stanu cywilnego), chyba że akt taki został dołączony przy składaniu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Wydaje się, że także prawomocne postanowienie o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu może być uznane za dowód śmierci, ponieważ w tym przypadku akt zgonu jest jedynie potwierdzeniem okoliczności śmierci na potrzeby rejestracji zgonów w aktach stanu cywilnego (zob. art. 1 i 26).

Do akt postępowania spadkowego sąd powinien z urzędu dołączyć akta zakończonych spraw spadkowych po tym samym spadkodawcy.

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku są rozpoznawane na rozprawie, z tym że w przypadku oczywistej bezzasadności wniosku może on zostać oddalony także na posiedzeniu niejawnym art. 514 § 2 (np. oczywisty brak legitymacji lub wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po osobie żyjącej).

Do wniosku o wszczęcie postępowania mają zastosowanie, oprócz omawianego przepisu, także art. 126 § 1–3, § 4 oraz art. 187. Wniosek powinien zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest skierowany;
  • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy i zainteresowanych, ich przedstawicieli ustawowych;
  • imię i nazwisko pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony w sprawie;
  • miejsca zamieszkania lub siedziby wskazanych wyżej osób;
  • oznaczenie rodzaju pisma;
  • osnowę wniosku lub oświadczenia oraz wnioski dowodowe;
  • dokładnie określone żądanie (w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie wartości przedmiotu sporu);
  • przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie (także takich, które uzasadniają właściwość sądu);
  • podpis wnioskodawcy albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników.

Jeżeli wniosek składany jest przez pełnomocnika, powinien on dołączyć do niego pełnomocnictwo. Brak wskazania aktualnego adresu może być podstawą zawieszenia postępowania.

Odnosząc się do szybkości postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, to należy wskazać, iż najszybszym sposobem na zakończenie postępowania jest otwarcie i ogłoszenie testamentu przed notariuszem. Ta forma jest jednak skuteczna jedynie w razie niekwestionowania testamentu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Jak zrzec się spadku, mając obce obywatelstwo?

Mój brat był obywatelem polskim i pozostawił po sobie długi. Ja mam obywatelstwo polsko-niemieckie, a moje dzieci niemieckie. W jaki sposób mogę zrzec się...

 

Testament na osobę obcą, jak zwolnić ją z zachowku?

Jestem kawalerem, nie mam dzieci, nie mam rodzeństwa, mojego ojca nie znam. Planuję sporządzić testament notarialny, w którym cały swój majątek...

 

W jakiej formie przekazać nieruchomość siostrzenicy?

Ciocia, siostra mojej mamy, jest od kilku lat wdową, nie posiada dzieci. Przeprowadziła postępowanie spadkowe po mężu i teraz zdecydowała się przepisać...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »