Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak świadomości o konieczności zgłoszenia nabycia spadku do US

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2020-04-03

Nie miałam świadomości o konieczności zgłoszenia się do US po śmierci męża. Myślałam, że obowiązuje mnie data rzeczywistego podziału majątku po zmarłym. W sądzie po śmierci męża było tylko stwierdzenie spadkobierców. Jak mogę się bronić przed zapłatą podatku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak świadomości o konieczności zgłoszenia nabycia spadku do US

Chwila przyjęcia spadku a obowiązek podatkowy

Niestety nie mam dla Pani dobrych wiadomości. Art. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn stanowi, iż obowiązek podatkowy powstaje przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku.

Zgodnie z art. 4 a ustawy zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez określone w tym przepisie podmioty zaliczone do I grupy podatkowej: małżonka, zstępnych (dzieci) wstępnych (rodziców), pasierbów, rodzeństwo, ojczyma i macochę, pod warunkiem, iż osoby te zgłoszą naczelnikowi urzędu skarbowego nabycie własności rzeczy lub prawa majątkowego w ustawowo określonym terminie.

Termin na skorzystanie ze zwolnienia od spadku

Jeżeli tytułem prawnym powodującym nabycie własności rzeczy lub prawa majątkowego jest dziedziczenie, termin wynosi 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku (odpowiednio akt poświadczenia dziedziczenia). Zgłoszenia należało dokonać na urzędowym formularzu SD-Z2.

Zgodnie z art. 4a ust. 3 w przypadku niespełnienia tych warunków, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego.

W myśl art. 9. „opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej”. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9637 zł;

nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego albo w tej formie zostało złożone oświadczenie woli jednej ze stron.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 2012 r., sygn. akt II FSK 750/11, „niedopełnienie obowiązku zgłoszenia zwolnienia podatkowego w terminie 6 miesięcy (z uwzględnieniem wyjątku z art. 4a ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn) powoduje jego wygaśnięcie, a w konsekwencji utratę prawa do zwolnienia od podatku. Charakter materialny terminu wprowadzonego w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy wyklucza przywrócenie w wypadku jego uchybienia. Jak wynika bowiem z art. 162 § 4 Ordynacji podatkowej instytucję przywrócenia terminu stosuje się wyłącznie do terminów procesowych, a więc nie do terminu przewidzianego w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej”.

Konieczność zgłoszenia się do urzędu skarbowego

W tej sytuacji, może Pani dokonać czynności czyli złożyć w US formularz zgłoszenia oraz napisać pismo wyjaśniające okoliczności niezgłoszenia nabycia spadku do opodatkowania. Proszę wskazać, że nie posiadała Pani stosownej wiedzy o obowiązku złożenia zawiadomienia do US.

Na podstawie złożonego przez Panią zawiadomienia organ podatkowy wyda decyzję ustalającą wysokość opodatkowania.

Podsumowując, termin 6-miesięczny liczony jest od dnia uprawomocnienia się postanowienia stwierdzającego nabycie spadku, a nie od daty dokonania podziału. Postanowienie taka zapada wówczas, gdy ewentualni spadkobiercy złożą oświadczenia o tym, czy przyjmują spadek, czy nie. Pani złożyła oświadczenie o przyjęciu spadku. Niestety nie zgłosiła Pani nabycia spadku w US, a więc straciła Pani prawo do zwolnienia z podatku. Przepisy nie pozwalają na przywrócenie terminu na złożenie takiego zgłoszenia, a więc na podstawie złożonego przez Panią zgłoszenia, organ podatkowy wyda decyzję ustalającą wysokość opodatkowania. Wówczas możliwe jest złożenie wniosku o rozłożenie na raty itp.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Spadek po stryju i otrzymanie części spadku od drugiego spadkobiercy

Jestem jednym ze spadkobierców po zmarłym stryju, otrzymałem 1/4 spadku. Natomiast drugi stryj chce mi przekazać swoją część spadku (także 1/4). Jakie są...

 

Sąd ustalił podział spadku - jakie druki złożyć do Urzędu Skarbowego?

Żona zmarła kilka miesięcy temu. Po zmarłej pozostało 3 spadkobierców (mąż i 2 córki). Sąd ustalił podział spadku w wysokości po 1/3 dla...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »