Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak zgłoszenia spadku do urzędu skarbowego

Autor: Aleksander Słysz • Opublikowane: 2014-10-24 • Aktualizacja: 2021-06-23

Przebywam od kilku lat w USA, rozliczam się tu z podatków. Dwa lata temu zmarł mój ojciec, pozostawiając testament, w którym przekazał mi swoje mieszkanie. Na sprawę sądową miałem ustanowionego pełnomocnika. Nikt jednak nie poinformował mnie o obowiązku zgłoszenia nabycia spadku do urzędu w ciągu pół roku, by skorzystać ze zwolnienia. Czy mogę jeszcze uniknąć podatku od spadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Brak zgłoszenia spadku do urzędu skarbowego

Przekroczenie terminu na skorzystanie ze zwolnienia w podatku od spadków i darowizn

Nikt nie miał obowiązku informowania Pana czy też Pana pełnomocnika o możliwości (bowiem jest to możliwość, a nie konieczność) skorzystania ze zwolnienia. Proszę również pamiętać, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłych przechodzą z chwilą ich śmierci na spadkobierców, gdyż spadkobierca nabywa zawsze spadek z chwilą jego otwarcia, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 ustawy Kodeks cywilny).

Nabycie w drodze dziedziczenia podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn – od 1 stycznia 2007 roku, zgodnie z art. 4 a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez min. zstępnych (tj. m.in. dzieci, wnuki), jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Drukiem właściwym jest tu druk SD-Z2.

Przywrócenie terminu jest tu niemożliwe, gdyż jest to termin prawa materialnego.

Tylko w jednej sytuacji, skutecznie, SD-z2 można złożyć po terminie. Zgodnie z art. 42 ustawy, jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminu, zwolnienie stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu. Więc przykładowo, gdyby nie wiedział Pan o orzeczeniu sądu, gdyż przebywa Pan w USA i pełnomocnik nie mógł się z Panem skontaktować, i dopiero uczyniłby to obecnie, od tej chwili biegłby dla Pana termin 6 miesięcy na złożenie SD-Z2 – przy czym należałoby to uprawdopodobnić np. oświadczeniem pełnomocnika, rozliczeniami podatkowymi z USA itp.

Wniosek do organu podatkowego o umorzenie zaległości podatkowej

Skoro tak jednak nie było, pozostaje Panu wnioskowanie do organu podatkowego o umorzenie zaległości podatkowej. W tym celu należy złożyć do organu podatkowego wniosek umotywowany ważnym interesem podatnika (lub interesem publicznym), niestety nawet wykazanie istnienia takiego interesu nie gwarantuje pozytywnego rozpatrzenia wniosku, bowiem organ „może”, a nie „musi” przychylić się do wniosku. Co więcej, w ogóle uzyskanie umorzenia jest na ogół skrajnie trudne, nawet gdy wszelkie przesłanki zachodzą.

Ulga mieszkaniowa

Może Pan również starać się skorzystać z ulgi z art. 16 ustawy, który stanowi, że „w przypadku nabycia własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie:

1) w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny lub polecenia darczyńcy przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,

2) w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej,

3) w drodze dziedziczenia, zapisu zwykłego, zapisu windykacyjnego, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, które sprawowały opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia podpisów przez notariusza

– nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich czystej wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu. W przypadku nabycia części (udziału) budynku mieszkalnego lub lokalu albo udziału w spółdzielczym prawie do budynku mieszkalnego lub lokalu ulga przysługuje stosownie do wielkości udziału”.

Powyższe zwolnienie obostrzone jest wieloma warunkami koniecznymi do spełnienia, gdyż ustawodawca postanowił, że ulga ta przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4 (np. polskie obywatelstwo),

2) nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

3) nie przysługuje im spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub wynikające z przydziału spółdzielni mieszkaniowej: prawo do domu jednorodzinnego lub prawo do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

4) nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego albo zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego;

5) będą zamieszkiwać będąc zameldowanymi na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku i nie dokonają jego zbycia przez okres 5 lat:

  1. od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego – jeżeli w chwili złożenia zeznania lub zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku,
  2. od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu notarialnego [warunek ten uważa się za spełniony również wtedy, gdy budynek lub lokal mieszkalny (udział w budynku lub lokalu) albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego (udział w takim prawie) został zbyty przed rozpoczęciem zamieszkiwania, ze względu na konieczność zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo budowę innego budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia].

Przy czym warto pamiętać, że nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji lub ustalenia zobowiązania podatkowego (czyli po uzyskaniu tej ulgi nie trzeba płacić podatku):

1) zbycie udziału w budynku lub lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych, albo

2) zbycie budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu) albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo budowę innego budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia i łączny okres zamieszkiwania w zbytym i nabytym budynku lub lokalu, potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały, wynosi 5 lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »