Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Co zrobić, gdy siostra sprzedała wspólny spadek?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-08-09

Moja siostra sprzedała wspólny spadek – działkę z domem – bez mojej wiedzy. Postanowienie sądu stwierdza, że ojciec był właścicielem działki i spadek należy się siostrze i mnie po 1/2 części. Co mam zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należałoby ustalić, czy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocniło się. Innymi słowy, czy któreś z uczestników postępowania nie złożyło wniosku o uzasadnienie postanowienia (7 dni od ogłoszenia postanowienia), a w następstwie apelacji (14 dni od dnia otrzymania odpisu postanowienia wraz uzasadnieniem). Zakładając, że nie, postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocniło się.

Należałoby wystąpić do sądu, który wydał ww. postanowienie, o wydanie odpisu postanowienia z adnotacją o prawomocności. Opłata sądowa za wydanie takiego odpisu wynosi 6 zł (o ile liczyło ono 1 stronę). Dysponując takim postanowieniem, ma Pan prawo wystąpić do księgi wieczystej z wnioskiem o wpisanie Pana do działu II księgi wieczystej jako współwłaściciela.

Nie wyobrażam sobie bowiem sytuacji, że przed notariuszem zawarta jest umowa sprzedaży nieruchomości, bez zgody któregoś ze współwłaścicieli. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, kiedy Pana siostra dysponowała notarialnym pełnomocnictwem od swojego ojca uprawniającym np. do sprzedaży nieruchomości, lecz zataiła przed notariuszem fakt śmierci mocodawcy. Nie można zatem wykluczyć sytuacji świadomego wprowadzenia notariusza w błąd przez Pana siostrę.

Istotnym z punktu widzenia Pana interesu jest art. 272 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Zgodnie z art. 2 § 1 ustawy  dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz w zakresie swoich uprawnień, o których mowa w art. 1, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Istotna jest treść tezy uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 1975 r., sygn. akt VI KZP 8/75, zgodnie z którą „złożenie przed notariuszem, przy zawieraniu umowy, oświadczenia co do jej treści niezgodnego z rzeczywistością w celu ukrycia innej czynności prawnej i doprowadzenie do spisania aktu notarialnego stwierdzającego zawarcie takiej umowy może być uznane za czyn wyczerpujący znamiona przestępstwa określonego w art. 267 k.k., jeżeli zamiarem sprawcy było podstępne wprowadzenie w błąd notariusza”.

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 4 stycznia 2005 r., sygn. akt III KK 286/2004, zgodnie z którym „akt notarialny, który zawiera nieprawdziwe oświadczenia stron co do okoliczności mających istotne znaczenie z punktu widzenia przeprowadzanej czynności, stanowi wyłudzenie potwierdzenia nieprawdy (art. 272 kk) - co najmniej w odniesieniu do sytuacji, gdy ważność czynności zależy od zachowania formy notarialnej”.

Reasumując, proszę ustalić numer księgi wieczystej. Dysponując jego numerem, może Pan udać się do sądu wraz z odpisem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z adnotacją o prawomocności po ojcu i wnosić o wgląd do akt KW. Wówczas poweźmie Pan wiedzę o akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości, co pozwoli powiadomić prokuraturę.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Jak odrzucić przyjęty spadek?

Czy mogę odrzucić przyjęty już spadek? Moja mama zmarła rok temu, sprawa o stwierdzenie spadku (z wniosku mojej siostry) odbyła się niedawno....

Pieniądze zdeponowane na cudzym rachunku na wypadek choroby i śmierci

Na rok przed śmiercią zmarły zawarł ze swoją siostrą ustną umowę, na mocy której przekazał na jej rzecz (na konto bankowe) określoną kwotę pieniędzy,...

Czy zły adres wywołuje jakieś skutki prawne w sprawie spadkowej?

Od 12 lat mieszkam w UK. Rok temu zmarła siostra mojej mamy, która pozostawiła mieszkanie własnościowe. Sprawa spadkowa trafiła do sadu i przez...

Jak przekazać mieszkanie - w formie dożywocia, darowizny czy jako spadek?

Jak najkorzystniej przenieść własność mieszkania na drugą osobę? Wartkość mieszkania to ok. 200 tys. zł. Aktualnie jest napisany testament –...

Przeniesienie własności nieruchomości położonej w Polsce przez cudzoziemca

Cudzoziemiec, obywatel Austrii posiada dom w Polsce. Chciałby przenieść prawo własności tego domu na osobę z rodziny, która mieszka w Polsce....

Jak zrzec się samochodu po ojcu przebywając za granicą?

Mieszkam za granicą i nie mam możliwości przyjazdu do Polski w tej chwili. Mój tata zmarł kilka miesięcy temu i muszę zrzec się samochodów...

Zgoda sądu na sprzedaż odziedziczonego mieszkania

W 2014 r. nabyłem w spadku wraz z matką po połowie mieszkanie po moim bracie. Sąd rejonowy stwierdził, że do śmierci matki nie mogę sprzedać...

Dziedziczenie przez dzieci dopiero po śmierci obojga partnerów

Mój partner życiowy i jego siostra są po połowie właścicielami mieszkania po rodzicach. Zamierzam kupić część nieruchomości należącej do siostry...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »