Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co zrobić, gdy siostra sprzedała wspólny spadek?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-08-09

Moja siostra sprzedała wspólny spadek – działkę z domem – bez mojej wiedzy. Postanowienie sądu stwierdza, że ojciec był właścicielem działki i spadek należy się siostrze i mnie po 1/2 części. Co mam zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności należałoby ustalić, czy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocniło się. Innymi słowy, czy któreś z uczestników postępowania nie złożyło wniosku o uzasadnienie postanowienia (7 dni od ogłoszenia postanowienia), a w następstwie apelacji (14 dni od dnia otrzymania odpisu postanowienia wraz uzasadnieniem). Zakładając, że nie, postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocniło się.

Należałoby wystąpić do sądu, który wydał ww. postanowienie, o wydanie odpisu postanowienia z adnotacją o prawomocności. Opłata sądowa za wydanie takiego odpisu wynosi 6 zł (o ile liczyło ono 1 stronę). Dysponując takim postanowieniem, ma Pan prawo wystąpić do księgi wieczystej z wnioskiem o wpisanie Pana do działu II księgi wieczystej jako współwłaściciela.

Nie wyobrażam sobie bowiem sytuacji, że przed notariuszem zawarta jest umowa sprzedaży nieruchomości, bez zgody któregoś ze współwłaścicieli. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, kiedy Pana siostra dysponowała notarialnym pełnomocnictwem od swojego ojca uprawniającym np. do sprzedaży nieruchomości, lecz zataiła przed notariuszem fakt śmierci mocodawcy. Nie można zatem wykluczyć sytuacji świadomego wprowadzenia notariusza w błąd przez Pana siostrę.

Istotnym z punktu widzenia Pana interesu jest art. 272 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „kto wyłudza poświadczenie nieprawdy przez podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Zgodnie z art. 2 § 1 ustawy dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie notariusz w zakresie swoich uprawnień, o których mowa w art. 1, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Istotna jest treść tezy uchwały Sądu Najwyższego z dnia 12 czerwca 1975 r., sygn. akt VI KZP 8/75, zgodnie z którą „złożenie przed notariuszem, przy zawieraniu umowy, oświadczenia co do jej treści niezgodnego z rzeczywistością w celu ukrycia innej czynności prawnej i doprowadzenie do spisania aktu notarialnego stwierdzającego zawarcie takiej umowy może być uznane za czyn wyczerpujący znamiona przestępstwa określonego w art. 267 k.k., jeżeli zamiarem sprawcy było podstępne wprowadzenie w błąd notariusza”.

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 4 stycznia 2005 r., sygn. akt III KK 286/2004, zgodnie z którym „akt notarialny, który zawiera nieprawdziwe oświadczenia stron co do okoliczności mających istotne znaczenie z punktu widzenia przeprowadzanej czynności, stanowi wyłudzenie potwierdzenia nieprawdy (art. 272 kk) - co najmniej w odniesieniu do sytuacji, gdy ważność czynności zależy od zachowania formy notarialnej”.

Reasumując, proszę ustalić numer księgi wieczystej. Dysponując jego numerem, może Pan udać się do sądu wraz z odpisem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku z adnotacją o prawomocności po ojcu i wnosić o wgląd do akt KW. Wówczas poweźmie Pan wiedzę o akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości, co pozwoli powiadomić prokuraturę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »