Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy zachowek trzeba spłacić jednorazowo?

Autor: Marcin Sądej

Moja babcia zostawiła testament notarialny w którym przepisała mi swoją część majątku. Spadkobiercami są jeszcze dwójka jej dzieci, czyli moja mama i mój wujek, którzy odziedziczyli po 1/3 części po dziadku, który zmarł wcześniej, nie zostawiając testamentu. Mój wujek w takim wypadku ma prawo wystąpić o zachowek, ponieważ po swojej mamie nic nie odziedziczył. W skład majątku wchodzi mieszkanie. Czy po ustaleniu należnej kwoty od wartości mieszkania musi to być spłata z krótkim terminem uregulowania? Obawiam się, że nie będę w stanie jednorazowo spłacić długu. W takim wypadku, skoro mieszkanie i tak będzie sprzedane, bo taka jest wola wszystkich spadkobierców, to zachowek może być oddany po sprzedaży mieszkania? Są na to prawne regulacje, czy wszystko kwestią ugody miedzy stronami?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy zachowek trzeba spłacić jednorazowo?

Czas na roszczenie o zachowek

Na wstępie wskażmy, że zgodnie z art. 1007 Kodeksu cywilnego roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu. W konsekwencji wujek ma 5 lat od ogłoszenia testamentu na domaganie się wypłaty zachowku.

Same przepisy Kodeksu cywilnego nie regulują natomiast kwestii terminu na zapłatę zachowku. Nie ma normy prawnej która wskazywałaby w jakim terminie od ogłoszenia testamentu czy tez w jakim terminie od śmierci spadkodawcy należy wypłacić zachowek.

Strony stosunku cywilnoprawnego mogą tę kwestię uregulować wedle swojego uznania.

Czas na spłatę zachowku

W takim przypadku stosujemy art. 455, który podaje, że jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania. Tak samo też Sąd Najwyższy np. w wyroku z dnia 17 września 2010 r., sygn. akt II CSK 178/10,.

„Niezwłocznie” należy rozumieć jako bez zbędnej zwłoki, czyli w terminie realnym do wykonania dla zobowiązanego. Wyrok WSA w Krakowie z dnia 30.11.2021 r., sygn. akt I ACa 1042/19: „Określony w art. 455 k.c. termin »niezwłocznie« oznacza termin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu. Nie można go utożsamiać z terminem natychmiastowym”.

Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 28.10.2021 r., sygn. akt I ACa 244/21: „Spełnienie świadczenia niezwłocznie w rozumieniu art. 455 k.c. nie oznacza uiszczenia dochodzonej kwoty natychmiast, lecz stanowi nakaz świadczenia bez nieuzasadnionego (okolicznościami) zwlekania. Świadczenie powinno być spełnione w terminie realnym w okolicznościach sprawy. Przy jego ustaleniu należy uwzględnić okoliczności miejsca, czasu, rodzaju i rozmiaru świadczenia (lokując je w kontekście ocenianych w sposób zobiektywizowany możliwości ekonomicznych i organizacyjnych dłużnika)”.

Podsumowując, wujek ma 5 lat na wystąpienie z roszczeniem o zachowek. Nie ma terminów ustawowych, więc strony mogą zgodnie ustalić termin wypłaty zachowku (np. ustalić, iż będzie to miało miejsce po sprzedaży nieruchomości). Jeżeli strony nie są zgodne co do terminu zapłaty, to uprawniony na podstawie art. 455 może wezwać zobowiązanego do niezwłocznej wypłaty zachowku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl