Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mąż może coś stracić przez długi rodziny?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-12-10

Rok temu zmarł mój teść, a teściowa żyje. Posiada mieszkanie własnościowe, dom i kredyt w banku na ok. 50 tys. zł. Mąż ma też brata, który ma ogromne długi. Czy po śmierci teściowej mój mąż może coś stracić ze spadku przez długi brata?

Z Panie relacji wynika, że rok temu zmarł Pani teść, zaś Pani teściowa jeszcze żyje i ma mieszkanie własnościowe, dom i kredyt w banku na ok. 50 tys. zł. Jednak jest Pani zaniepokojona, bowiem mąż brata ma duże długi i wobec tego pyta Pani, czy długi brata Pani męża będą miały wpływ na sytuację spadkową Pani męża, tzn. czy Pani mąż może stracić cokolwiek ze spadku.

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Jak z powyższego wynika, pozostawiony przez zmarłego Pani teścia majątek (np. nieruchomości wchodzące w skład majątku wspólnego, jeżeli takie występowały) dziedziczy małżonek oraz zstępni w częściach równych.

Tak więc zadłużony spadkobierca będzie posiadał określoną część w spadku po zmarłym, po którym dziedziczy. W takim wypadku konieczny byłby dział spadku, aby podzielić majątek w odpowiedni sposób.

Wierzyciel może żądać, aby komornik w zamian za dłużnika takiego podziału niezależnie od jego zgody, jednak dopiero po zajęciu tego uprawnienia.

Zgodnie z art. 912 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. Jeżeli zajęte zostało prawo, z mocy którego dłużnik może żądać działu majątku, zajęcie obejmuje wszystko to, co dłużnikowi z działu przypadnie. Gdy dłużnik otrzyma z działu nieruchomość lub ułamkową jej część, sąd przeprowadziwszy dział zawiadomi o zajęciu sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej w celu ujawnienia zajęcia przez wpis w księdze wieczystej lub złożenie zawiadomienia do zbioru dokumentów. Jeżeli wierzyciel w ciągu miesiąca po ukończeniu działu nie zażądał przeprowadzenia egzekucji z mienia przypadłego dłużnikowi, przedmioty majątkowe, z których egzekucji nie żądał, będą wolne od zajęcia.

§ 2. O zajęciu prawa, z mocy którego dłużnik może żądać działu, komornik zawiadomi wskazane przez wierzyciela osoby, przeciwko którym dłużnikowi przysługuje prawo żądania działu”.

Powyższy przepis znajduje zastosowanie przede wszystkim do takich sytuacji, w których dłużnikowi służyło prawo w majątku objętym współwłasnością łączną, a przepisy postępowania egzekucyjnego (w tym przepisy postępowania klauzulowego) nie umożliwiały przeprowadzenia egzekucji z tego majątku innymi sposobami świadczeń pieniężnych, gdyż wierzyciel nie dysponował tytułem wykonawczym, na podstawie którego mógł przeprowadzić egzekucję ze składników majątkowych objętych taką współwłasnością (np. tytułem wykonawczym z klauzulą wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika), a obecnie nie może go uzyskać, albo dopiero z chwilą powstania prawa dłużnika do działu majątku może zostać zastosowany ten sposób egzekucji (np. co do działu spadku).

Dotyczy to sytuacji, gdy zajęcie wierzytelności kieruje się do dłużnika, który ma prawo żądać działu:

  • majątku wspólnego, na skutek ustania wspólności majątkowej małżeńskiej (art. 35, 42–46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w zw. z art. 566 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego),
  • majątku wspólnego wspólników, na skutek rozwiązania umowy spółki cywilnej (art. 868 i 875 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 617 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego i art. 2 ust. 3 ustawy z 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych, Dz. U. Nr 33, poz. 175 ze zm.),
  • spadku jako jeden ze współspadkobierców (art. 1035 i nast. Kodeksu cywilnego w zw. z 680 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego).

Przepis może znaleźć zastosowanie również wtedy, gdy dłużnik jest współwłaścicielem rzeczy ruchomych lub nieruchomości, gdyż ma wtedy prawo do żądania zniesienia współwłasności przez podział rzeczy wspólnej (art. 211 i nast. Kodeksu cywilnego w zw. z art. 617 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego), choć egzekucja z udziału dłużnika w prawach do tych rzeczy nie jest przez przepisy postępowania egzekucyjnego wykluczona.

Wierzyciel po zajęciu prawa dłużnika może wystąpić w jego zastępstwie do sądu o dokonanie działu albo wziąć udział w tym postępowaniu jako jego uczestnik w postępowaniu nieprocesowym (art. 510). Po zakończeniu działu wierzyciel w ciągu miesiąca może zażądać w postępowaniu egzekucyjnym, w którym nastąpiło zajęcie, przeprowadzenia egzekucji ze wszystkich albo wskazanych przez niego składników majątku, które przypadły dłużnikowi przy zastosowaniu sposobów prowadzenia egzekucji świadczeń pieniężnych stosownie do tego, czy będą to rzeczy, prawa, czy inne wierzytelności.

Jak Pani widzi, po zajęciu takiego prawa wierzyciel może w imieniu zadłużonego brata Pani męża, wystąpić o dział spadku i zniesienie współwłasności.

Wtedy ewentualnie sąd podzieli nieruchomości przyznając je np. Pani mężowi ze spłatą dla wierzyciela (działającego w imieniu zadłużonego brata). W ten sposób wierzyciel będzie mógł się zaspokoić z udziału dłużnika w spadku.

Tak więc Pani mąż nie straci swojego udziału w spadku, gdyż tak czy inaczej udział swój zachowa, będzie jednak zobowiązany do udziału w sprawie o dział spadku, według decyzji wierzyciela (zadłużony brat i tak mógłby żądanie o dział spadku wnieść do sądu). Reasumując, Pani mąż nie bierze odpowiedzialności za długi swojego brata, a także odziedziczony przez niego udział w spadku po zmarłym nie ulegnie uszczerbkowi z tego powodu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Co zrobić, aby nie przejąć długów po śmierci ojca?

Moja mama nie żyje, pozostał mi ojciec, który jest alkoholikiem. Ojciec jest na rencie z której większość zabierają komornicy. Ma długi...

Kiedy długi nie przekraczają wartości spadku – możliwe rozwiązania

Przed 4 miesiącami zmarł ojciec, pozostawiając majątek i długi, które jednak nie przekraczają wartości spadku. Spadkobiercami są: żona, ja –...

Odrzucenie spadku przez kolejnych spadkobierców

Czy ja, mąż i moje dzieci musimy coś z wyprzedzeniem zrobić, aby odrzucić spadek, o którym wiemy tylko tyle, że to same długi? Chodzi...

Czy darowiznę przekazuje się wraz z długami?

Moja żona przyjęła spadek po zmarłym wraz z siostrą i matką. Ojciec żony miał długi w ZUS-ie i dom ze spadku jest zajęty hipotecznie....

Czy siostra odpowiada za długi brata po jego śmierci?

Przed czterema miesiącami zmarł mój najstarszy brat. Był bardzo zadłużony, miał komornika na karku. Obawiam się, czy jako siostra zmarłego nie będę...

Czy odrzucenie spadku chroni przed dziedziczeniem długów?

Moja mama zmarła w zeszłym roku. Zaraz po śmierci mamy za pośrednictwem notariusza zrzekłem się prawa do dziedziczenia majątku po niej. Okazało się,...

Długi zmarłej na raka

Kilka miesięcy temu zmarła moja mama. Porządkując rzeczy po zmarłej, znalazłam umowy kredytowe z dwoma bankami. Oba kredyty były ubezpieczone. Dodam,...

Nieodrzucenie spadku przez niepełnoletnie dzieci a odpowiedzialność za długi

Rok temu zmarła ciotka mojego męża. Mąż i nasze pełnoletnie dzieci zrzekli się spadku. Niestety nie wiedzieliśmy, że w imieniu niepełnoletnich...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »