Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy mogę się zrzec zachowku na rzecz córki?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-06-29

Kilka miesięcy temu zmarł mój ojciec. Przysługuje mi zachowek. Nie chcę jednak się o niego starać. Czy mogę się zrzec zachowku na rzecz córki? Jakie oświadczenie muszę spisać w tym celu? Mieszkam daleko od Polski i chciałabym wysłać taki dokument.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W myśl art. 509 § 1 Kodeksu cywilnego, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki (§ 2 art. 509).

Obowiązujące przepisy prawa nie zakazują zbywania wierzytelności z tytułu zachowku (nie ma takiego przepisu), co sprawia, że zbycie wierzytelności z tytułu zachowku nie sprzeciwia się ustawie. Zastrzeżenie umowne przy wierzytelności z tytułu zachowku nie wchodzi w grę.

Pozostaje odpowiedzenie na pytanie, czy przelew wierzytelności z tytułu zachowku sprzeciwia się właściwości zobowiązania. Jak wynika z orzecznictwa sądowego, zbycie wierzytelności z tytułu zachowku nie sprzeciwia się właściwości zobowiązania. W szczególności należy wskazać, iż Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 13 lutego 1975 r., sygn. akt. III CZP 91/74, stwierdził, iż „uprawniony do zachowku może przenieść na inną osobę przysługującą mu z tego tytułu wierzytelność”.

Mając na względzie powyższe, należy stwierdzić, iż może Pani zbyć swoją wierzytelność z tytułu zachowku na inną osobę (np. na córkę). Zbycie to może być odpłatne lub nieodpłatne (np. darowizna). Do przelewu wierzytelności z tytułu zachowku nie jest wymagana zgoda osoby zobowiązanej do zapłaty zachowku. Jeżeli dokona Pani zbycia wierzytelności z tytułu zachowku, to nabywca (np. Pani córka) będzie mógł sądowo dochodzić zapłaty tego zachowku.

Co do zasady umowa cesji wierzytelności może być sporządzona w dowolnej formie. Jednakże zgodnie z art. 514 Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy wierzytelność została stwierdzona pismem, umowa przelewu wierzytelności również powinna być stwierdzona pismem.

Stwierdzenie pismem bynajmniej nie oznacza jedynie zachowania dla umowy, z której wynika wierzytelność, formy pisemnej. Chodzi tutaj o wszelkie potwierdzenie na piśmie, niekoniecznie wypełniające wymogi formy pisemnej. Minimalnym wymogiem formy pisemnej jest własnoręczny podpis składającego oświadczenie.

Podstawowym warunkiem przy umowie cesji jest również zawiadomienie dłużnika o fakcie jej zawarcia oraz wskazanie osoby nabywcy wierzytelności. Obowiązek takiego zawiadomienia spoczywa na cedencie (czyli na Pani). Zawiadomienie to ma istotne znaczenie dla nabywcy, gdyż zgodnie z art. 512 „dopóki zbywca nie zawiadomił dłużnika o przelewie, spełnienie świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela ma skutek względem nabywcy, chyba że w chwili spełnienia świadczenia dłużnik wiedział o przelewie”.

Dlatego też w umowie warto wskazać termin, w którym cedent powinien dokonać zawiadomienia dłużnika o przelewie wierzytelności.

Elementy umowy cesji wierzytelności:

  • Data oraz miejsce zawarcia umowy.
  • Strony umowy – określenie cedenta (obecnego wierzyciela, czyli Pani) i cesjonariusza (przyszłego wierzyciela, czyli Pani córki).
  • Oświadczenie cedenta o tym, że wierzytelność przysługuje właśnie jemu oraz wskazanie jej tytułu.
  • Zapis o dokonaniu przelewu wierzytelności.
  • Określenie momentu przeniesienia wierzytelności.
  • Określenie ceny wierzytelności.
  • Klauzula o obowiązku poinformowania dłużnika.
  • Załącznik w postaci dokumentu, z którego wynika powstanie wierzytelności.

Należy wskazać, iż zbycie wierzytelności z tytułu zachowku może wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego, jednak roztrząsanie tego problemu nie wchodzi w zakres odpowiedzi na zadane przez Pani pytanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Niższa kwota zachowku ze względu na zasady współżycia społecznego

Mój dziadek spisał notarialnie testament, w którym uczynił swoimi jedynymi spadkobiercami swoja córkę i zięcia, omijając drugą córkę. Mama...

 

Spłata rodzeństwa

Spłata rodzeństwa

Tata przepisał mieszkanie na naszego brata w formie darowizny 15 lat temu. W tym roku tata zmarł, a brat sprzedał to mieszkanie. Czy czwórka...

Zachowek a „dalsza” darowizna

Dostałem od matki nieruchomość, na którą mam sporządzony akt darowizny. Jestem żonaty, po kilku latach małżeństwa przepisałem darowaną nieruchomość na...

 

Darowizna wyłączona ze spadku i zachowku

Jak darować kwotę pieniędzy albo samochód córce z drugiego małżeństwa, aby nie weszły do schedy spadkowej po mnie i nie były podstawą do...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »