Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy nabyte na licytacji gospodarstwo rolne wchodzi w skład majątku wspólnego?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-03-11

Wspólnie z kolegą kupiliśmy w drodze licytacji komorniczej gospodarstwo rolne. W księdze wieczystej figurujemy tylko my dwaj jako właściciele tej nieruchomości. Byłem wówczas w związku małżeńskim i razem z małżonką byliśmy właścicielami mieszkania. Niedawno żona zmarła. Posiadam troje dzieci. Jesteśmy w trakcie postępowania spadkowego u notariusza. Czy nabyte w drodze licytacji gospodarstwo rolne wchodzi w skład majątku wspólnego, a tym smym podlega dziedziczeniu przez dzieci?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Istotą problemu jest ustalenie, czy nabyte w drodze licytacji gospodarstwo rolne wchodzi w skład majątku wspólnego. Odpowiedź znajdziemy w uregulowaniach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie bowiem z treścią art. 31 K.r.io.:

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

„1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

– pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

– dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

– środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków”.

Wspólność ustawowa jest wspólnością majątkową obejmującą przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jedno z nich (majątek wspólny), z wyjątkiem przedmiotów wyczerpująco wymienionych w art. 33 pkt 2-10, z modyfikacją wynikającą z art. 34.

Decydujące dla uznania, czy dany składnik majątku wejdzie w skład majątku wspólnego ma nie źródło nabycia, czy sposób nabycia, a czas dokonania czynności prawnej. Jeżeli nabycie nastąpiło w trakcie trwania wspólności ustawowej, to bez wątpienia przedmiot wejdzie w skład majątku wspólnego. Nie ma wątpliwości, że gospodarstwo rolne weszło w skład Państwa majątku wspólnego. Fakt, iż tylko Pan był wpisany jako właściciel, nie ma znaczenia dla uznania, iż gospodarstwo weszło w skład majątku wspólnego.

Jeżeli wpisanym w księdze wieczystej właścicielem nieruchomości jest tylko jedno z małżonków, podczas gdy nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego, można na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece żądać uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Powództwo takie wyłącza powództwo o ustalenie na podstawie art. 189 K.p.c. Przysługuje ono także w razie niezgodnego z rzeczywistością wpisu w księdze wieczystej innego prawa, np. użytkowania wieczystego czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W sprawach takich na pozwanym nabywcy, którego nie chroni rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, spoczywa ciężar dowodu, że prawo wpisane w księdze wieczystej na rzecz jednego z małżonków, nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej stanowi majątek osobisty tego z małżonków (wyrok SN z 16 kwietnia 2003 r., II CKN 1409/2000, LexPolonica nr 364425, OSNC 2004, nr 7-8, poz. 113).

Oczywiście ciężar dowodu spoczywałby na spadkobiercach. Zwracam jednak uwagę, że w sprawach o dział spadku sąd działowy z urzędu ustala skład i wartość majątku wspólnego. Ustanie wspólności ustawowej obejmuje cały majątek, który był objęty tą wspólnością. Nie może nastąpić ustanie wspólności co do poszczególnych przedmiotów majątkowych wchodzących w jej skład. Jedynie wyjątkowo może być inaczej.

Z chwilą ustania wspólności ustawowej (śmierć żony) – jej udział podlega dziedziczeniu pomiędzy Panem i dziećmi, przy czym Pana udział spadkowy nie może być niższy niż 1/4 spadku. Dotyczy to oczywiście także udziału w gospodarstwie rolnym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »