Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy nabyte na licytacji gospodarstwo rolne wchodzi w skład majątku wspólnego?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-03-11

Wspólnie z kolegą kupiliśmy w drodze licytacji komorniczej gospodarstwo rolne. W księdze wieczystej figurujemy tylko my dwaj jako właściciele tej nieruchomości. Byłem wówczas w związku małżeńskim i razem z małżonką byliśmy właścicielami mieszkania. Niedawno żona zmarła. Posiadam troje dzieci. Jesteśmy w trakcie postępowania spadkowego u notariusza. Czy nabyte w drodze licytacji gospodarstwo rolne wchodzi w skład majątku wspólnego, a tym smym podlega dziedziczeniu przez dzieci?

Istotą problemu jest ustalenie, czy nabyte w drodze licytacji gospodarstwo rolne wchodzi w skład majątku wspólnego. Odpowiedź znajdziemy w uregulowaniach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie bowiem z treścią art. 31 K.r.io.:

„1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:

– pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

– dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków,

– środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków”.

Wspólność ustawowa jest wspólnością majątkową obejmującą przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jedno z nich (majątek wspólny), z wyjątkiem przedmiotów wyczerpująco wymienionych w art. 33 pkt 2-10, z modyfikacją wynikającą z art. 34.

Decydujące dla uznania, czy dany składnik majątku wejdzie w skład majątku wspólnego ma nie źródło nabycia, czy sposób nabycia, a czas dokonania czynności prawnej. Jeżeli nabycie nastąpiło w trakcie trwania wspólności ustawowej, to bez wątpienia przedmiot wejdzie w skład majątku wspólnego. Nie ma wątpliwości, że gospodarstwo rolne weszło w skład Państwa majątku wspólnego. Fakt, iż tylko Pan był wpisany jako właściciel, nie ma znaczenia dla uznania, iż gospodarstwo weszło w skład majątku wspólnego.

Jeżeli wpisanym w księdze wieczystej właścicielem nieruchomości jest tylko jedno z małżonków, podczas gdy nieruchomość wchodzi w skład majątku wspólnego, można na podstawie art. 10 ustawy o księgach wieczystych i hipotece żądać uzgodnienia treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Powództwo takie wyłącza powództwo o ustalenie na podstawie art. 189 K.p.c. Przysługuje ono także w razie niezgodnego z rzeczywistością wpisu w księdze wieczystej innego prawa, np. użytkowania wieczystego czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W sprawach takich na pozwanym nabywcy, którego nie chroni rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, spoczywa ciężar dowodu, że prawo wpisane w księdze wieczystej na rzecz jednego z małżonków, nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej stanowi majątek osobisty tego z małżonków (wyrok SN z 16 kwietnia 2003 r., II CKN 1409/2000, LexPolonica nr 364425, OSNC 2004, nr 7-8, poz. 113).

Oczywiście ciężar dowodu spoczywałby na spadkobiercach. Zwracam jednak uwagę, że w sprawach o dział spadku sąd działowy z urzędu ustala skład i wartość majątku wspólnego. Ustanie wspólności ustawowej obejmuje cały majątek, który był objęty tą wspólnością. Nie może nastąpić ustanie wspólności co do poszczególnych przedmiotów majątkowych wchodzących w jej skład. Jedynie wyjątkowo może być inaczej.

Z chwilą ustania wspólności ustawowej (śmierć żony) – jej udział podlega dziedziczeniu pomiędzy Panem i dziećmi, przy czym Pana udział spadkowy nie może być niższy niż 1/4 spadku. Dotyczy to oczywiście także udziału w gospodarstwie rolnym.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Do którego sądu złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku?

Po śmierci mojej matki chciałam złożyć w sądzie rejonowym w miejscu jej zamieszkania (w Gdańsku) oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem...

Zabezpieczenie spadku

Mam problem ze spadkiem. Niedawno zmarła moja ciotka. W testamencie ciotka zapisała cały dom na mnie. Niestety rodzina ciotki odcięła mi dostęp do tego...

Jakie czynności podjąć, aby formalnie nabyć spadek?

Mój ojciec zmarł pół roku temu, nie pozostawiając testamentu. Ojciec posiadał troje dzieci, jest jeszcze mama. Ojciec pozostawił dwa domy. Jakie czynności...

Kiedy zrzec się spadku?

Zmarł syn mojej siostry (kawaler). Najbliższa jego rodzina to matka (moja siostra), brat i siostra. Matka i siostra zmarłego odrzuciły już spadek,...

Jak dowieść ostatniej woli mimo nieważnego testamentu?

Mój wujek niedawno zmarł. Spisał z pomocą krewnej testament, który podpisał, ale jednak jest nieważny, bo nie jest własnoręczny. W testamencie...

Spadek po babci

Przed dwoma laty zmarła nasza babcia. Dziadek nie żyje od lat. Pozostawili po sobie dom z dużą, podzielną działkę budowlaną oraz ziemię rolną....

Czy mam prawo ubiegać się o swoją część spadku?

Moi rodzice posiadali gospodarstwo rolne. Moja mama zmarła w 1950 r. po urodzeniu mnie. Pięć lat później ojciec ponownie się ożenił – mam dwoje...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »