Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy nastąpiło przedawnienie podatku od nabytego spadku?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2014-09-16

Dziadek przed śmiercią spisał testament, w którym zapisał mi cały swój majątek. W 2004 r. nabyłem spadek po dziadku na mocy postanowienia sądu. Odziedziczyłem między innymi mieszkanie. Nie składałem żadnego dokumentu do urzędu skarbowego. Teraz chciałbym sprzedać odziedziczone mieszkanie i potrzebuję zaświadczenia z US o umorzeniu bądź zapłaceniu podatku od spadku. Czy nastąpiło już przedawnienie podatku od nabytego przeze mnie spadku? Co powinienem zrobić, aby nie narazić się na nieprzyjemne koszty karne?

Z treści pytania wynika, iż postępowanie spadkowe po Pana dziadku zostało przeprowadzone przed sądem spadku w 2004 r., tzn. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocniło się w stosunku do Pana w 2004 r.

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, tj. z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 i art. 925 Kodeksu cywilnego).

Do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych, które nastąpiło przed dniem 1 stycznia 2007 r., stosuje się przepisy ustawy w brzmieniu obowiązującym przed tą datą.

I tak, podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze m.in. spadkobrania. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, czyli m.in. na spadkobiercy.

Przed 2007 r. obowiązek podatkowy powstawał – przy nabyciu w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku. Jeśli jednak nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie orzeczeniem sądowym, jak było właśnie w Pana przypadku, obowiązek podatkowy zaktualizował się ponownie z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (ma tu bowiem zastosowanie art. 6 ust. 4 w starym brzmieniu).

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż był Pan zobowiązany uiścić podatek z tytułu nabytego spadku z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

W tej sytuacji należy ustalić, czy nie nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego.

Zgodnie z art. 68 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, jeżeli podatnik, tak jak Pan, nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, zobowiązanie podatkowe nie powstanie, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Odnosząc powyższe do Pana sytuacji, należy stwierdzić, iż skoro postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocniło się w 2004 r., to przedawnienie prawa do wydania decyzji w sprawie podatku od spadków nastąpiło z końcem 2009 r. – zatem zobowiązanie podatkowe tu nie powstanie. Inaczej mówiąc, ciążący na Panu obowiązek zapłaty podatku z tytułu nabytego spadku po dziadku wygasł. Zatem urząd skarbowy nie ma prawa wymierzyć teraz Panu podatku z ww. tytułu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Wezwanie do zapłaty podatku od spadku

Moja mama w tym roku na prośbę siostry wzięła udział w sprawie spadkowej po ojcu, który zmarł 13 lat temu. U notariusza cały spadek (dom) został przepisany...

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od działu spadku

Ja, rodzeństwo i mama nabyliśmy spadek po tacie, który zmarł w 2009 r. Obecnie dokonujemy sądowego działu spadku. Mama chce przekazać nam swój...

Podatek od sprzedanego mieszkania otrzymanego w spadku

W 2005 r. zmarł mój tata, ja, mama i brat przyjęliśmy spadek (mieszkanie). W 2013 r. zmarła mama, spadek przypadł mi i bratu, mamy więc po...

Podatek od spadku i ewentualne przedawnienie

Proszę o poradę dotyczącą podatku od spadku i jego ewentualnego przedawnienia. Sąd poinformował urząd skarbowy o stwierdzeniu nabycia spadku...

Opodatkowanie działu spadku

W 2013 r. nabyłem spadek po tacie – postanowienie sądu. Był to udział w nieruchomości; drugą połowę nabył mój brat. Tata zmarł w 2005 r.,...

Podatek od sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat

W 2006 roku w spadku po matce otrzymałem razem z bratem mieszkanie. Chciałbym znieść współwłasność w formie wykupienia części należącej...

Brak zgłoszenia SD-Z2 o nabyciu spadku

Po ojcu odziedziczyłyśmy mieszkanie. Sprawę spadkową zrobiłyśmy u notariusza kilka lat temu i nie posiadając wiedzy o obowiązku zgłoszenia...

Sprzedaż spadku podstawą do wykazania dochodu w PIT-39

W 2012 roku sprzedałem dom, który otrzymałem w spadku w 2011 roku (w dziale spadku otrzymałem 10/15 jego wartości). Od 2004 roku byłem już...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »