Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy przysługuje zwolnienie z podatku od spadku?

Autor: Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2013-07-05

W 2012 r. został sporządzony w kancelarii notarialnej akt poświadczenia dziedziczenia części lokalu własnościowego po ojcu, który zmarł w 2004 r. Dziedziczyliśmy ja, dwóch braci oraz nasza mama po 1/4 części spadku. Notariusz poinformował nas, że powinniśmy w ciągu 6 miesięcy poinformować urząd skarbowy o nabyciu spadku, a wtedy zostaniemy zwolnieni z podatku. W urzędzie skarbowym wyjaśniono mi natomiast, że powinienem złożyć druk SD-3 z argumentacją, że śmierć ojca nastąpiła w 2004 r., gdy obowiązywała inna ustawa, a czas do złożenia oświadczenia liczony jest od tej daty, a nie od daty poświadczenia dziedziczenia. Kto ma rację? Czy przysługuje nam zwolnienie z podatku od spadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety rację ma urząd skarbowy. W tym przypadku mają zastosowanie przepisy obowiązujące przed wejściem w życie nowelizacji wprowadzającej zwolnienie od podatku dla najbliższych członków rodziny.

Do ustalenia obowiązujących w tym zakresie przepisów nie bierze się pod uwagę dnia sporządzenia potwierdzenia dziedziczenia – decydujące znaczenie ma data śmierci spadkodawcy (2004 r.). Co prawda w początkowym okresie obowiązywania znowelizowanych przepisów zdania były podzielone, w tej chwili jednak wątpliwości już nie ma, orzecznictwo potwierdza zgodnie, że w takim przypadku ulga nie przysługuje.

Składanym do urzędu drukiem będzie nie SD-Z2 (jak pouczył notariusz), ale SD-3 – jak wskazał organ podatkowy. Termin złożenia zeznania to 1 miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego (sporządzenia poświadczenia dziedziczenia).

Właściwym naczelnikiem urzędu skarbowego będzie w tym przypadku naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na położenie nieruchomości (zakładam, że w skład spadku wchodziła tylko jedna nieruchomość).

Sam fakt niemożności skorzystania ze zwolnienia od podatku z art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (u.p.s.d.) nie oznacza automatycznie opodatkowania – możliwe jest bowiem skorzystanie z innych ulg podatkowych. Skorzystanie z ulgi związanej z nabyciem lokalu mieszkalnego uzależnione jest jednak od spełnienia pewnych warunków.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 u.p.s.d. (w brzmieniu obowiązującym na dzień nabycia spadku): „w przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego części, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym:

1) w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do l grupy podatkowej,

2) w drodze spadku przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej,

3) w drodze spadku przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, sprawujące przez co najmniej dwa lata opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy

– nie wlicza się do podstawy opodatkowania ich wartości do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu”.

Ulga, o której mowa wyżej, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1. mają polskie obywatelstwo bądź miejsce zamieszkania na terytorium Polski;
  2. nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy;
  3. nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego;
  4. nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu;
  5. będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:
    1. od dnia złożenia zeznania podatkowego – jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,
    2. od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku – jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

Przy tym jeżeli nabyty budynek lub lokal jest zajęty przez osoby trzecie, spełnienie warunków odnośnie do zamieszkania może nastąpić w okresie 5 lat od dnia nabycia; w tym wypadku zawiesza się odpowiednio bieg terminu przedawnienia do dokonania wymiaru podatku.

Z dużym prawdopodobieństwem prawo do skorzystania z ulgi będzie miała Państwa mama (jeżeli mieszka w odziedziczonym mieszkaniu i nie posiada innego lokalu); nie znam Pana sytuacji lokalowej, jeśli jednak mieszka Pan z mamą – również Pan prawdopodobnie mógłby skorzystać z ulgi.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Przekazanie mieszkania za życia czy przyjęcie spadku po śmierci?

Mama chce przekazać mieszkanie swojemu synowi, a mojemu bratu; jest ciężko chora. Zastanawiamy się, czy lepiej dokonać tego w...

 

Termin zgłoszenia spadku do US

Nabyłem w 2010 r. spadek po dziadku (nieruchomość o wartości 132 000 zł). Sąd stwierdził nabycie spadku na podstawie testamentu notarialnego. Nie zgłosiłem...

 

Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

Moja matka zmarła wiele lat temu. Dwa lata po jej śmierci wyjechałem za granicę. Sąd ogłosił, że otrzymałem w spadku po mamie 1/3 domu. Mieszka w nim...

 

Dziedziczenie po zmarłym który został ukarany za niezapłacenie podatku

Mój teść zmarł w tym roku. Został ukarany za niezapłacenie podatku od sprzedaży mieszkania. Był pewny, że skorzystał z ulgi meldunkowej na zakup...

 

Podatek od zachowku

W 2008 r. nabyłem prawo do zachowku po babci. Moja mama od dawna nie żyje, więc dziedziczenie przeszło wprost na mnie (nie mam rodzeństwa). Spadkobierców...

 

Postępowanie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku

Ojciec zmarł 4.04.2003 r. Sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydano w marcu 2008 r. (szczegóły w załączniku). Cały majątek...

 

Brak zgłoszenia SD-Z2 o nabyciu spadku

Po ojcu odziedziczyłyśmy mieszkanie. Sprawę spadkową zrobiłyśmy u notariusza kilka lat temu i nie posiadając wiedzy o obowiązku zgłoszenia...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »