Porady Prawne przez internet

Masz problem prawny i szukasz pomocy?
Kliknij TUTAJ i opisz nam swój problem w formularzu.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy spadkobiercy mogą pozwać dłużnika spadkodawcy?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-11-18 • Aktualizacja: 2022-01-14

W roku 2010 moja mama pożyczyła wnuczce (córce swojego syna, a mojego brata) 40 tys. zł na wesele. Młodzi mieli oddać to w ciągu 2 lat, czego nigdy nie zrobili. Mama wezwała ich pisemnie do zwrotu tej kwoty. Mama zmarła rok temu. Czy spadkobiercy (my) mogą pozwać dłużnika spadkodawcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy spadkobiercy mogą pozwać dłużnika spadkodawcy?

Czy roszczenia z tytułu prywatnej pożyczki wchodzą w skład spadku?

Roszczenia z tytułu umowy pożyczki wchodzą w skład spadku, gdyż są to prawa o charakterze majątkowym wynikające ze stosunków cywilnoprawnych.

Tym samym spadkobiercy (legitymujący się albo prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia) mogą dochodzić zwrotu pożyczki udzielonej przez spadkodawcę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty (o tym, kiedy zwrot pożyczki staje się wymagalny, poniżej).

Z treści pytania domniemam, że umowa pożyczki nie została zawarta w formie pisemnej.

Zgodnie z art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Forma pisemna została jednak przewidziana tylko dla celów dowodowych, a nie pod rygorem nieważności.

Czy ustna umowa pożyczki jest tak samo ważna jak umowa pisemna?

Oznacza to, że ustna umowa pożyczki przenoszącej pięćset złotych pozostaje ważna, niemniej niedochowanie formy pisemnej rodzi ograniczenia dowodowe.

Sankcją za niedochowanie tej formy są następujące ograniczenia dowodowe, mianowicie w przypadku sporu sądowego co do umowy nie jest dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt zawarcia tej umowy, chyba że obie strony wyrażą na to zgodę albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej zostanie uprawdopodobniony za pomocą pisma (art. 74 Kodeksu cywilnego).

Tym samym niedochowanie formy pisemnej w przypadku umowy pożyczki przekraczającej 500 zł ma ten skutek, że w razie sporu nie można w procesie dowodzić zeznaniami świadków lub stron, że umowa taka została zawarta, chyba że obie strony wyrażą zgodę (zgoda może być także dorozumiana) na przeprowadzenie powyższych dowodów lub fakt zawarcia umowy pożyczki uprawdopodobniony zostanie za pomocą pisma.

Uprawdopodobnienie za pomocą pisma wymaga wykazania prawdopodobieństwa, że dana umowa została zawarta. Pismem tym może być każdy dokument, którego treść wskazuje bezpośrednio albo choćby pośrednio na fakt zawarcia umowy. Ustawodawca nie wymaga, aby pismo to pochodziło od strony umowy (tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 18 maja 1979 r., sygn. akt III CRN 287/78). Może to być dokument prywatny albo urzędowy. W grę może wejść więc np. list, dowód wpłaty, wydruk komputerowy, telefaksowy, telegram itp.

Wezwanie do zwrotu pożyczki

Niemniej w treści pytania zawarła Pani również informację, iż mama wzywała wnuków na piśmie do zwrotu pożyczki. Tym samym skoro spadkobiercy są w posiadaniu takiego pisma, to moim zdaniem będą mogli uprawdopodobnić fakt zawarcia umowy, i powyższe ograniczenia dowodowe nie będą miały zastosowania.

Zgodnie z przepisami prawa jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Jeżeli więc babcia nie umówiła się z wnukami na żaden termin, to wspomniane przez Panią pismo wzywające do zwrotu pożyczki należy uznać za wypowiedzenie umowy pożyczki.

Nadto należy pamiętać o przedawnieniu roszczeń z umowy pożyczki. Termin przedawnienia roszczenia o zwrot pożyczki wynosi dziesięć lat, a gdy roszczenie to jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Roszczenie przedawnione przekształca się w tzw. roszczenie naturalne, co oznacza że dłużnik może uchylić się od jego spełnienia, podnosząc zarzut przedawnienia. Termin przedawnienia należy liczyć od dnia, kiedy pożyczka miała zostać zwrócona.

Dochodzenie przez spadkobierców zwrotu pożyczki udzielonej przez spadkodawcę osobie trzeciej?

Spadkobiercy w celu dochodzenia zwrotu kwoty pożyczki winni skierować pozew o zapłatę. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy wydział cywilny miejsca zamieszkania dłużnika. Pozew należy złożyć do sądu w tylu egzemplarzach ilu jest dłużników plus jeden dla sądu. Do pozwu należy załączyć dowody na okoliczność udzielenia pożyczki oraz terminu jej zwrotu, prawomocne postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku po spadkodawcy (bądź poświadczenie dziedziczenia, jeśli postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone przed notariuszem) a także dowód uiszczenia opłaty od pozwu. Pozew musi być bowiem należycie opłacony opłatą w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu (czyli kwoty pożyczki bez odsetek). W razie wygrania procesu sąd kosztami postępowania obciąży dłużnika.

Ewentualnie przed skierowaniem pozwu można wystosować do dłużnika tzw. przedsądowe wezwanie do zapłaty. W wezwaniu tym należy wskazać kwotę, której zwrotu się żąda (wraz z odsetkami ustawowymi od dnia, w którym pożyczka powinna zostać ostatecznie zwrócona do dnia zapłaty), oraz zakreślić termin z zastrzeżeniem, iż w razie jego bezskutecznego upływu sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. W wezwaniu należy też wskazać miejsce spełnienia świadczenia, np. numer rachunku bankowego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »