Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy spadkobiercy mogą pozwać dłużnika spadkodawcy?

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-11-18

W roku 2010 moja mama pożyczyła wnuczce (córce swojego syna, a mojego brata) 40 tys. zł na wesele. Młodzi mieli oddać to w ciągu 2 lat, czego nigdy nie zrobili. Mama wezwała ich pisemnie do zwrotu tej kwoty. Mama zmarła rok temu. Czy spadkobiercy (my) mogą pozwać dłużnika spadkodawcy?

Roszczenia z tytułu umowy pożyczki wchodzą w skład spadku, gdyż są to prawa o charakterze majątkowym wynikające ze stosunków cywilnoprawnych.

Tym samym spadkobiercy (legitymujący się albo prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia) mogą dochodzić zwrotu pożyczki udzielonej przez spadkodawcę wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia wymagalności do dnia zapłaty (o tym, kiedy zwrot pożyczki staje się wymagalny, poniżej).

Z treści pytania domniemam, że umowa pożyczki nie została zawarta w formie pisemnej.

Zgodnie z art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego umowa pożyczki, której wartość przenosi pięćset złotych, powinna być stwierdzona pismem. Forma pisemna została jednak przewidziana tylko dla celów dowodowych, a nie pod rygorem nieważności. Oznacza to, że ustna umowa pożyczki przenoszącej pięćset złotych pozostaje ważna, niemniej niedochowanie formy pisemnej rodzi ograniczenia dowodowe.

Sankcją za niedochowanie tej formy są następujące ograniczenia dowodowe, mianowicie w przypadku sporu sądowego co do umowy nie jest dopuszczalny dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron na fakt zawarcia tej umowy, chyba że obie strony wyrażą na to zgodę albo jeżeli fakt dokonania czynności prawnej zostanie uprawdopodobniony za pomocą pisma (art. 74 Kodeksu cywilnego).

Tym samym niedochowanie formy pisemnej w przypadku umowy pożyczki przekraczającej 500 zł ma ten skutek, że w razie sporu nie można w procesie dowodzić zeznaniami świadków lub stron, że umowa taka została zawarta, chyba że obie strony wyrażą zgodę (zgoda może być także dorozumiana) na przeprowadzenie powyższych dowodów lub fakt zawarcia umowy pożyczki uprawdopodobniony zostanie za pomocą pisma.

Uprawdopodobnienie za pomocą pisma wymaga wykazania prawdopodobieństwa, że dana umowa została zawarta. Pismem tym może być każdy dokument, którego treść wskazuje bezpośrednio albo choćby pośrednio na fakt zawarcia umowy. Ustawodawca nie wymaga, aby pismo to pochodziło od strony umowy (tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 18 maja 1979 r., sygn. akt III CRN 287/78). Może to być dokument prywatny albo urzędowy. W grę może wejść więc np. list, dowód wpłaty, wydruk komputerowy, telefaksowy, telegram itp.

Niemniej w treści pytania zawarła Pani również informację, iż mama wzywała wnuków na piśmie do zwrotu pożyczki. Tym samym skoro spadkobiercy są w posiadaniu takiego pisma, to moim zdaniem będą mogli uprawdopodobnić fakt zawarcia umowy, i powyższe ograniczenia dowodowe nie będą miały zastosowania.

Zgodnie z przepisami prawa jeżeli termin zwrotu pożyczki nie jest oznaczony, dłużnik obowiązany jest zwrócić pożyczkę w ciągu sześciu tygodni po wypowiedzeniu przez dającego pożyczkę.

Jeżeli więc babcia nie umówiła się z wnukami na żaden termin, to wspomniane przez Panią pismo wzywające do zwrotu pożyczki należy uznać za wypowiedzenie umowy pożyczki.

Nadto należy pamiętać o przedawnieniu roszczeń z umowy pożyczki. Termin przedawnienia roszczenia o zwrot pożyczki wynosi dziesięć lat, a gdy roszczenie to jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Roszczenie przedawnione przekształca się w tzw. roszczenie naturalne, co oznacza że dłużnik może uchylić się od jego spełnienia, podnosząc zarzut przedawnienia. Termin przedawnienia należy liczyć od dnia, kiedy pożyczka miała zostać zwrócona.

Spadkobiercy w celu dochodzenia zwrotu kwoty pożyczki winni skierować pozew o zapłatę. Sądem właściwym będzie sąd rejonowy wydział cywilny miejsca zamieszkania dłużnika. Pozew należy złożyć do sądu w tylu egzemplarzach ilu jest dłużników plus jeden dla sądu. Do pozwu należy załączyć dowody na okoliczność udzielenia pożyczki oraz terminu jej zwrotu, prawomocne postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku po spadkodawcy (bądź poświadczenie dziedziczenia, jeśli postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone przed notariuszem) a także dowód uiszczenia opłaty od pozwu. Pozew musi być bowiem należycie opłacony opłatą w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu (czyli kwoty pożyczki bez odsetek). W razie wygrania procesu sąd kosztami postępowania obciąży dłużnika.

Ewentualnie przed skierowaniem pozwu można wystosować do dłużnika tzw. przedsądowe wezwanie do zapłaty. W wezwaniu tym należy wskazać kwotę, której zwrotu się żąda (wraz z odsetkami ustawowymi od dnia, w którym pożyczka powinna zostać ostatecznie zwrócona do dnia zapłaty), oraz zakreślić termin z zastrzeżeniem, iż w razie jego bezskutecznego upływu sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego. W wezwaniu należy też wskazać miejsce spełnienia świadczenia, np. numer rachunku bankowego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Częściowy dział spadku a odpowiedzialność za długi spadkodawcy

Czy częściowy dział spadku (dotyczący tylko ruchomości) spowoduje podział odpowiedzialności za długi spadkodawcy? Podział nieruchomości ze spadku jest na...

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez małoletniego

Nie odrzuciłam na czas spadku po krewnym w imieniu mojej małoletniej córki po uzyskaniu zgody sądu rodzinnego (źle zinterpretowałam czas odrzucenia)....

Długi w spadku dla niepełnoletniego dziecka mieszkającego za granicą

Czy jeśli osoba zmarła w lipcu 2015, to spadkobierców dotyczą nowe przepisy prawa spadkowego? I jeśli tak, to czym skutkuje niepodjęcie żadnych...

Zadłużenie mieszkania będącego częścią spadku

Podczas sprawy spadkowej druga strona zadłużyła mieszkanie, które było częścią spadku. Zadłużenie to spółdzielnia oddała do sądu, a następnie do...

Brak wiedzy o zadłużeniu osoby zmarłej

Trzy lata temu zmarł tragicznie brat mojej żony. Nie był żonaty, miał córkę. Żyje matka szwagra (za granicą). Żona dostała wezwanie do sądu jako strona...

Odrzucanie spadku przez pełnomocnika

Mam pytanie o formalności, jakie muszę załatwić w sprawie odrzucenia spadku. Przebywam na terenie USA od 13 lat, mam dwoje małoletnich dzieci, które...

W jakich proporcjach należy spłacić wierzycieli?

Mój ojciec zmarł, zostawiając długi. Przyjęliśmy spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Spis inwentarza wykazał stan czynny spadku: 71.370.39 zł...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »