Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy stać mnie na rozpoczęcie sprawy?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-01-29

Osiem lat temu zmarła moja mama, później zmarł tata. Mój brat ze swoją rodziną mieszka w domu po rodzicach. Chciałabym też otrzymać coś z ich majątku jako córka. Nie wiem jednak, czy stać mnie na rozpoczęcie sprawy spadkowej. Ile kosztuje założenie takiej sprawy? Obawiam się, że moje prawa się przedawnią i zostanę z niczym.

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Panią problemu stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Zgodnie z treścią Art. 931 K.c.:

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Zgodnie z powyższym do kręgu spadkobierców ustawowych po mamie należą ojciec i dzieci (Pani i brat). Dziedziczycie Państwo w częściach równych po 1/3 spadku. Po ojcu do kręgu spadkobierców ustawowych należy Pani i brat.

W pierwszej kolejności należy przeprowadzić sprawę o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych rodzicach. Sądem właściwym jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawców. Wniosek może dotyczyć obojga rodziców pod warunkiem, iż zachodzi właściwość miejscowa sądu. Zgodnie z treścią art. 669 K.p.c. „sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi”.

Postanowienie w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku jest wydawane na wniosek, a bez odrębnego wniosku jedynie wówczas, gdy złożony został wniosek o dział spadku, a stwierdzenia nabycia spadku nie przeprowadzono wcześniej ani nie został sporządzony zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia (art. 681). Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku mogą zgłosić:

  • spadkobierca, spadkobierca osoby powołanej do spadku, która zmarła przed stwierdzeniem nabycia spadku, oraz osoby nabywające spadek według ogólnych reguł dziedziczenia ustawowego w dalszej kolejności po odrzuceniu spadku przez spadkobiercę ustawowego dziedziczącego spadek w pierwszej kolejności (postanowienie SN z 10 grudnia 1992 r., sygn. akt II CRN 135/92, LexisNexis nr 315495);
  • osoby uprawnione według treści testamentu (zapisobierca czy dalszy zapisobierca), nabywca spadku lub udziału w spadku, wierzyciel spadku, dłużnik spadku, wykonawca testamentu oraz kurator spadku;
  • współwłaściciel przedmiotów wchodzących w skład spadku oraz osoba, która pozostawała w konkubinacie ze spadkodawcą (uzasadnienie postanowienia SN z 12 stycznia 1983 r., sygn. akt III CRN 218/82, OSNCP 1983, nr 8, poz. 124, LexisNexis nr 301705);
  • wierzyciel spadkobiercy (postanowienie SN z 10 maja 1966 r., sygn. akt II CR 205/66, OSNCP 1966, nr 12, poz. 224, LexisNexis nr 314781);
  • strona dochodząca wydania nieruchomości – po zmarłym właścicielu (współwłaścicielu) tej nieruchomości (postanowienie SN z 28 stycznia 2009 r., sygn. akt IV CSK 361/2008, OSNC-ZD 2010, nr A, poz. 9, LexisNexis nr 2153559 );
  • osoba bliska najemcy dochodząca ustalenia wstąpienia w stosunek najmu w przypadku śmierci wynajmującego (uchwała SN z 19 lutego 1981 r., sygn. akt III CZP 2/81, OSNCP 1981, nr 8, poz. 144, LexisNexis nr 301600).

Uczestnikami postępowania oprócz wnioskodawcy, którego legitymacja podlega każdorazowo ocenie w świetle art. 1025 § 1 K.c. oraz okoliczności danej sprawy, są osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien odpowiadać wymogom określonym w art. 511 w zw. z art. 187. Jedyne czasowe ograniczenie złożenia wniosku wynika z art. 1026 L.c., zgodnie z którym stwierdzenie nabycia spadku oraz poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku, chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku. Ponadto wniosek powinien zawierać oznaczenie spadkodawcy i może zawierać wnioski co do sposobu dziedziczenia oraz osób dziedziczących. Niemniej jednak sąd jest związany jedynie wskazaniem spadkodawcy, co do kręgu zaś osób dziedziczących oraz sposobu dziedziczenia w świetle art. 670, wniosek nie jest ani konieczny, ani wiążący (zob. pkt V uzasadnienia uchwały pełnego składu Izby Cywilnej SN z 26 października 1973 r., sygn. akt III CZP 13/73, LexisNexis nr 296374, OSNCP 1974, nr 9, poz. 144).

Ponadto wniosek musi zawierać przytoczenie okoliczności faktycznych dotyczących kręgu spadkobierców ustawowych oraz ewentualnych testamentów, a w zakresie spadków otwartych przed 14 lutego 2001 r. – także dotyczących wchodzenia w skład spadku gospodarstwa rolnego. Ponadto należy przytoczyć okoliczności faktyczne uzasadniające właściwość sądu (art. 187 § 1 pkt 2), jeżeli nie wynikają one z aktu zgonu.

Do wniosku powinien zostać dołączony akt zgonu spadkodawcy (art. 1 i 4 Prawa o aktach stanu cywilnego), chyba że akt taki został dołączony przy składaniu oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wyniesie 50 zł. Stwierdzenie nabycia spadku otwiera drogę do kolejnej sprawy o dział spadku. Żadna ze spraw nie ulega przedawnieniu, tak więc obawy są bezzasadne. Oczywiście nie dotyczy to sytuacji, gdy mamy do czynienia z zachowkiem.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Jak sprawdzić, w jaki sposób brat wszedł w posiadanie całego spadku?

14 lat temu zmarł nasz tata, ja miałam wówczas 12 lat, młodszy brat był tak jak ja niepełnoletni. Natomiast cały majątek taty odziedziczył nasz najstarszy...

Jak wytłumaczyć nieobecność na rozprawie spadkowej?

Trzy lata temu zmarła moja mama. Pozostawiła testament, w którym swoje mieszkanie zapisała mojemu bratu. Nie mam do tego zastrzeżeń i nie zależy mi...

Spłata długów w zamian za przejęcie części nieruchomości

Trzy lata temu wraz z rodzeństwem nabyliśmy spadek po rodzicach – dom w równych częściach. Jedna z sióstr ma długi i wierzyciel...

Za i przeciw zrzeczenia się spadku na korzyść żyjącego rodzica

Niedawno zmarł nasz ojciec, nie zostawiając testamentu. Ja, mama i brat jesteśmy jego ustawowymi spadkobiercami co do całości spadku: nieruchomości...

Jak się dowiedzieć się, czy należy mi się spadek?

W jaki sposób mogę się dowiedzieć, czy należy mi się spadek po zmarłym ojcu? Ojciec zmarł nagle miesiąc temu. Muszę przyznać, że nasze kontakty były...

Dziedziczenie na podstawie testamentu z uwzględnieniem reguły przyrostu

Osoba zmarła posiadała dwa mieszkania. Miała dwoje dzieci (syna i córkę) oraz wnuczkę. W testamencie zapisała jedno mieszkanie synowi,...

Jeden ojciec, różne matki – spadek

Dowiedziałem się, że zmarł mój ojciec, którego nie widziałem 30 lat. Ojciec zostawił nas, mnie i mamę, po moim urodzeniu i odszedł do innej...

Testament i podział spadku przez sąd dla rodzeństwa

Mój ojciec umarł w 1992 r. i nie zostawił testamentu, a matka umarła w 2012 r. i zapisała w testamencie dom najstarszemu synowi....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »