Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy wykonawca ostatniej woli może wstrzymać zapis?

Autor: Marta Handzlik • Opublikowane: 2016-08-10

Moja matka zapisała w testamencie swojej siostrze i jej córce pokaźne kwoty pieniężne, zaznaczając w liście, że robi to, gdyż chce, aby jej matka (a moja babcia) przeżyła godnie starość dzięki zaangażowaniu rodziny. Trzy miesiące po śmierci mamy oraz po wypłacie 70% kwot zapał rodziny opadł i nie ma kto opiekować się babcią. Czy będąc wykonawcą woli mojej mamy, mogę zgodnie z prawem wstrzymać wypłatę części pieniędzy, by pokryć koszty utrzymania babci?

Zapis jest rozporządzeniem majątkowym spadkodawcy. W odróżnieniu od powołania do dziedziczenia zapis nie wiąże się z odpowiedzialnością za długi spadkodawcy ani „następstwem prawnym” po nim. Zapis musi dotyczyć konkretnego składnika majątku (rzeczy – przedmiotów, samochodu, domu itp.) lub określonej kwoty pieniędzy.

Obciążonym wykonaniem zapisu jest spadkobierca (ustawowy lub testamentowy). Oznacza to, że w wyniku zapisu przedmioty nie przechodzą automatycznie (z mocy prawa) na zapisobiorcę. Skutkiem zapisu jest powstanie roszczenia po stronie zapisobiorcy – może on domagać się (również przed sądem) wykonania zapisu – tj. sporządzenia umowy ze spadkobiercą (spadkobiercami) o przekazanie własności i wydanie rzeczy zapisanej przez spadkodawcę.

Zapis można uzależnić od spełnienia warunku lub terminu. Spadkodawca może zobowiązać konkretnego spadkobiercę do wykonania zapisu. Jeśli tego nie zrobi, wykonanie zapisu obciąża spadkobierców proporcjonalnie do wielkości ich udziału w spadku.

W polskim prawie spadkowym obecnie funkcjonują dwa rodzaje zapisu: zwykły i windykacyjny.

Zapisem zwykłym jest rozporządzenie testamentowe, które polega na nałożeniu na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązku spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz innej osoby. Może on być uczyniony w każdym testamencie bez względu na formę. Osoba, na której rzecz uczyniono zapis, nie staje się spadkobiercą. Uzyskuje za to swego rodzaju korzyść, z reguły kosztem majątku spadkowego. Ustanowienie zapisu zwykłego skutkuje zatem powstaniem w chwili otwarcia spadku stosunku zobowiązaniowego pomiędzy spadkobiercą lub zapisobiercą obciążonym zapisem a zapisobiercą. Przy zapisie zwykłym zapisobierca nie ponosi odpowiedzialności za długi spadkowe, chyba że jest jednocześnie spadkobiercą.

Obowiązek spełnienia określonego świadczenia może zostać nałożony na spadkobiercę ustawowego, spadkobiercę testamentowego, a także na osobę uprawnioną z tytułu zapisu.

Jeżeli obciążony zapisem umrze przed jego wykonaniem, obowiązek wykonania zapisu przechodzi na jego spadkobierców według ogólnych reguł. Spadkodawca może ustanowić zapisobiercą dowolną osobę fizyczną lub prawną. Uprawnionym z tytułu zapisu może być także osoba dziedzicząca po spadkodawcy z ustawy lub z testamentu (tzw. zapis naddziałowy).

Przedmiotem zapisu zwykłego może być każde świadczenie o charakterze majątkowym, polegające zarówno na działaniu, jak i na zaniechaniu. Powinno ono mieć charakter nieodpłatny. Przedmiotem zapisu może być np. zobowiązanie obciążonego do przeniesienia własności i wydania rzeczy oznaczonej co do gatunku lub co do tożsamości, obowiązek ustanowienia na rzecz zapisobiercy określonego prawa rzeczowego, obowiązek świadczenia określonej sumy pieniędzy.

Odpowiedzialność zapisobiercy obciążonego dalszym zapisem ogranicza się do wartości jego własnego zapisu. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zapisu obciążony ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

W braku odmiennej woli spadkodawcy, zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. Jednakże zapisobierca obciążony dalszym zapisem może powstrzymać się z jego wykonaniem aż do chwili wykonania zapisu przez spadkobiercę. Gdy osoba, na której rzecz został uczyniony zapis, nie chce lub nie może być zapisobiercą, obciążony zapisem zostaje zwolniony od obowiązku jego wykonania, powinien jednak w braku odmiennej woli spadkodawcy wykonać dalsze zapisy. Zapisobierca obciążony obowiązkiem wykonania dalszego zapisu może zwolnić się od tego obowiązku także w ten sposób, że dokona bezpłatnie na rzecz dalszego zapisobiercy przeniesienia praw otrzymanych z tytułu zapisu albo przelewu roszczenia o jego wykonanie.

Zapis zwykły może być uczyniony pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. W braku odmiennej woli spadkodawcy zapis rzeczy oznaczonej co do tożsamości jest bezskuteczny, jeżeli rzecz zapisana nie należy do spadku w chwili jego otwarcia albo jeżeli spadkodawca był w chwili swej śmierci zobowiązany do zbycia tej rzecz.

Zapis windykacyjny może być dokonany jedynie w testamencie sporządzonym w formie aktu notarialnego. Spadkodawca postanawia wtedy w takim zapisie, że oznaczona osoba nabywa przedmiot zapisu z chwilą otwarcia spadku. Przedmiot zapisu windykacyjnego jest ściśle określony i może nim być: rzecz oznaczona co do tożsamości, zbywalne prawo majątkowe, przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne, ustanowione na rzecz zapisobiercy użytkowanie lub służebności. Przedmiotem zapisu windykacyjnego, odmiennie niż zapisu zwykłego, nie może być oznaczona kwota pieniędzy.

Zapis windykacyjny taki jak i zwykły jest bezskuteczny, jeżeli w chwili otwarcia spadku przedmiot zapisu nie należy do spadkodawcy albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia. Jeżeli przedmiotem zapisu jest ustanowienie dla zapisobiercy użytkowania lub służebności, zapis jest bezskuteczny, gdy w chwili otwarcia spadku przedmiot majątkowy, który miał być obciążony użytkowaniem lub służebnością nie należy do spadku albo spadkodawca był zobowiązany do jego zbycia.

W przeciwieństwie do zapisu zwykłego nie można zastrzec warunku lub terminu. Jeżeli jednak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia zapis nie zostałby uczyniony, zapis windykacyjny jest nieważny. Zapis windykacyjny nieważny ze względu na zastrzeżenie warunku lub terminu wywołuje skutki zapisu zwykłego uczynionego pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, chyba że co innego wynika z treści testamentu lub z okoliczności.

Sytuacja zapisobiercy windykacyjnego jest zatem zbliżona do sytuacji spadkobiercy, który także nabywa prawa i obowiązki wchodzące w skład spadku z chwilą śmierci spadkodawcy. Przedmiot zapisu windykacyjnego nie wchodzi w skład spadku, a po stronie spadkobiercy nie powstaje obowiązek wykonania zapisu windykacyjnego. Może natomiast powstać obowiązek wydania rzeczy oznaczonej co do tożsamości, przedsiębiorstwa czy gospodarstwa rolnego, jeżeli znajdują się one we władaniu spadkobiercy.

Wykonawca testamentu może zarządzać nie tylko całym majątkiem spadkowym, ale także jego częścią.

Podsumowując – Pani jako wykonawca testamentu nie może wstrzymać wypłaty części spadku, jednak Pani babci przysługuje roszczenie względem obdarowanych o wykonanie zapisu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Nieprzeprowadzona sprawa spadkowa po ojcu

Mama posiada działkę i stojący na niej dom. Chce mi to wszystko przepisać. W związku z tym mam pytanie: jakie będę miała zobowiązania wobec...

Plusy i minusy przeprowadzenia sprawy spadkowej w sądzie lub u notariusza

Nagle zmarła moja żona, nie zostawiła testamentu. Mamy dwoje dorosłych dzieci, chciałbym przeprowadzić sprawę spadkową po nieboszczce. Czy lepiej...

Spadek i podział jednej posesji na dwie

Mój tata zmarł rok temu i razem z moją mamą otrzymaliśmy spadek po nim, który został podzielony u notariusza pół na pół. Ten spadek to...

Jak uczynić mamę jedyną właścicielką małżeńskiego majątku?

Niedawno zmarł tata, nie zostawił testamentu. Została mama, ja i brat. Chcielibyśmy z bratem uczynić mamę jedyną właścicielką całego...

Prawdziwa wartość masy spadkowej

Siedem lat temu zmarł mój ojciec, nie pozostawił testamentu. Spadek po tacie dziedziczyliśmy wspólnie z matką; rodzice nie mieli rozdzielności...

Możliwości przejęcia kamienicy

Moja mama była ustanowiona w testamencie (notarialnym) jedyną spadkobierczynią swojej ciotki. Ciotka zmarła wiele lat temu. Ciotka miała przed dekretem...

Dziedziczenie z bratankiem

Moi rodzice nie żyją, matka zmarła w 2002 r., ojciec w 2008 r. Przedmiotem spadku jest nieruchomość zabudowana z domem i budynkami...

Przekazanie części mieszkania w darowiźnie mamie

Jestem spadkobiercą części mieszkania. Jak swoją część spadku mogę przekazać w darowiźnie mamie? Jakie dokumenty będą potrzebne u notariusza?

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »