Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy zrzec się spadku po bezdomnym?

Autor: Agata Alberska • Opublikowane: 2016-02-25

Na mocy postanowienia sądu jesteśmy wraz z kuzynem spadkobiercami siostry mojej babci (każde odziedziczyło po 1/2). Chodzi o pewną nieruchomość. Problem dotyczy kuzyna. Pisałam we wniosku do sądu, że jest on człowiekiem bezdomnym, sąd ustalił przez kuratora miejsce jego przebywania w jakieś fundacji, tam też wysłałam do niego list z informacją o spadku, jednak na sprawie się nie pojawił. Dostałam „zwrotkę”, że adresat nie przebywa w miejscu awizowania. Właśnie się dowiedziałam, że kuzyn zmarł. Zatem co z częścią jego spadku po naszej cioci? Czy mam się zrzec jego części? Nic nie wiem o jakichkolwiek żyjących spadkobiercach kuzyna. Był kawalerem i człowiekiem bezdomnym, jego ojciec został pozbawiony praw rodzicielskich. Zresztą nie wiem, czy w ogóle żyje. Istnieje ryzyko, że kuzyn miał jakieś długi, czy można to w jakiś sposób sprawdzić? Co zatem z nieruchomością odziedziczoną wspólnie z kuzynem po naszej ciotecznej babce?

Na wstępie wskazuję na przepisy Kodeksu cywilnego1 (K.c.):

„Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych, część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.”

W związku z powyższym ewentualni wierzyciele Pani kuzyna mają prawo zgłoszenia roszczeń do spadku, ale tylko w części będącej własnością Pani kuzyna. Co to dla Pani oznacza, wyjaśniam poniżej.

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywinelgo2 (K.p.c.):

„Art. 1004. Do egzekucji z ułamkowej części nieruchomości, jak również do egzekucji z użytkowania wieczystego, stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości z zachowaniem przepisów poniższych.”

Wierzyciele mogą zgłaszać roszczenia i występować do sądu. Dalej zgodnie z K.p.c.:

„Art. 1005. O zajęciu ułamkowej części nieruchomości komornik zawiadamia także pozostałych współwłaścicieli, a o zajęciu użytkowania wieczystego także właściciela nieruchomości oraz właściwy organ administracji rządowej lub właściwą gminę.”

W sytuacji, w której Pani się znajduję, gdy już dojdzie do postępowania prowadzonego przez komornika na wniosek wierzycieli po wydaniu wyroku przez sąd, komornik ma prawo do zajęcia należącego do dłużnika udziału we własności – czyli Pani kuzyna, pozostawiając wolnym od obciążeń udział należący do innych współwłaścicieli – czyli Pani.

Oznacza to, że przedmiotem egzekucji jest tylko ta część nieruchomości, której Pani kuzyn był współwłaścicielem.

W razie skierowania egzekucji do ułamkowej części nieruchomości opisowi i oszacowaniu podlega cała nieruchomość. Sumą oszacowania takiej części jest odpowiednia część sumy oszacowania całej nieruchomości.

Czyli udział w nieruchomości należący do Pani kuzyna może zostać sprzedany w drodze licytacji komorniczej. Jednak taka licytacja z reguły nie jest interesująca dla osób trzecich, z uwagi na to, że jest to dom, który stanowi własność też innych osób, które tam zamieszkują. Bardzo prawdopodobne, że nie będzie ona w ogóle skuteczna, a tylko w ten sposób wierzyciele mogą się z tej nieruchomości zaspokoić.

Jednak gdy nabywca taki udział nabędzie, może on złożyć wniosek o sądowe zniesienie współwłasności. W takim przypadku będzie Pani zmuszona do wykupu tego udziału (spłaty) lub sprzedaży swoich udziałów.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

„Art. 1012. Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Art. 1015. § 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.”

Udziały we współwłasności domu należące do Pani są bezpieczne, a jedynie część przypadająca zmarłemu kuzynowi nadaje się do egzekucji.

Jeżeli to Pani dziedziczy po kuzynie, należy spadek odrzucić. Jedyną możliwość sprawdzenia zadłużenia upatruję w sprawdzeniu krajowego rejestru dłużników. Informację uzyskuje Pani na wniosek tam złożony. Jednak bardzo możliwie, że jest wielu wierzycieli, którzy nie zostali ujawnieni i dopiero dowie się Pani o nich w przyszłości.

---------------------------

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296)

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Sprawa o nabycie spadku po dziadkach

Moi zmarli dziadkowie pozostawili po sobie dom. Spadkobiercami ustawowymi są ich dwaj synowie oraz ja i mój brat (jako dzieci trzeciego syna, który nie żyje)....

Dwie działki w spadku

Mam pytanie odnośnie spadku po moich zmarłych rodzicach. Nie pozostawili testamentów. Zostały po nich w spadku dwie działki. Dziedziczę ja...

Stwierdzenie nabycia spadku a niegodność dziedziczenia

Mieliśmy kilkunastohektarowe gospodarstwo rolne, w 2000 r. po śmierci matki gospodarstwo przejął brat – najstarszy z ośmiorga rodzeństwa. Brat...

Sprawy spadkowe

Pięć miesięcy temu zmarła nasza mama. Mieszkała z tatą we własnościowym mieszkaniu. Tata figuruje na liście lokatorów, więc chyba też jest...

Jak spadkobierca może przekazać majątek spadkowy innej osobie?

Po zmarłych rodzicach pozostało mieszkanie, nie było testamentów. Jestem jedynakiem i jedynym spadkobiercą masy spadkowej. Mam dwie córki. Chciałbym...

Przepisanie majątku przez chorego ojca bratowej

W czasie choroby i pobytu mojego ojca w szpitalu bratowa podsunęła ojcu kartkę, na której ojciec zapisał jej cały majątek. Był przy tym adwokat....

Wpływ testamentu na podział spadku

Spadkodawczyni w chwili śmierci była wdową, nie spisała testamentu. Po zmarłej pozostał jedynie bezdzietny syn, kawaler. Syn zmarł, również nie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »