Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Darowizna mieszkania dla córki

Autor: Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-04-03

W 2010 r. rodzice aktem notarialnym darowali mieszkanie córce, czyli mojej siostrze. Przez jaki czas mogę starać się o zachowek? Nie jestem wydziedziczony itp.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pan o przedawnienie roszczenia o zachowek w sytuacji dokonanej darowizny. Otóż kwestię tę reguluje obowiązujący od 23 października 2001 roku (zmieniony przez art. 1 pkt 20 ustawy z dnia 18 marca 2011 r.) art. 1007 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż:

„§ 1. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu.

§ 2. Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanych od spadkodawcy zapisu windykacyjnego lub darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku”.

Poprzednio przepis ten brzmiał:

„§ 1. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów i poleceń przedawniają się z upływem lat trzech od ogłoszenia testamentu.

§ 2. Roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej od spadkodawcy darowizny przedawnia się z upływem lat trzech od otwarcia spadku”.

Ustawa nowelizująca z dnia 18 marca 2011 roku w art. 8 przesądziła, że do roszczeń, o których mowa w art. 1007 ustawy, o której mowa w art. 1, powstałych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, stosuje się przepisy tego artykułu w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, a więc doszło niejako do wydłużenia tegoż terminu.

Zastosowanie powyższego przepisu w takiej sprawie potwierdza orzeczenie sądu, które cytuję: „wyrok Sądu Najwyższego z 10.03.2011 r., sygn. akt V CSK 283/10: Wymagalność roszczenia o zachowek osoby uprawnionej do dziedziczenia ustawowego określa art. 1007 § 2 k.c. stosowany na zasadzie analogii, a nie przepisy części ogólnej k.c. o przedawnieniu”.

Reasumując, w przypadku dziedziczenia testamentowego roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu, natomiast przy dziedziczeniu ustawowym ma zastosowanie § 2 przepisu art. 1007 stanowiący, że roszczenie przeciwko osobie obowiązanej do uzupełnienia zachowku z tytułu otrzymanej darowizny przedawnia się z upływem lat pięciu od otwarcia spadku, czyli śmierci spadkodawców.

Dodam jeszcze, że roszczenie o zachowek jest roszczeniem pieniężnym, a zgodnie z przepisem art. 123 Kodeksu cywilnego przerwanie biegu przedawnienia następuje poprzez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Po każdym przerwaniu przedawnienia jego termin biegnie na nowo, z tym że jeśli przerwanie nastąpiło przez wskazaną czynność, przedawnienie biegnie na nowo dopiero od momentu zakończenia postępowania sądowego.

Może Pan więc przerwać sobie przed upływem 5 lata bieg terminu przedawnienie poprzez złożenie do sądu rejonowego tzw. zawezwania do próby ugodowej, którego koszt opłaty sądowej wynosi tylko 40 zł, a to pozwoli Panu przedłużyć sobie ów termin o kolejnej 5 lat.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wydziedziczenie córki

W 2009 r. rozwiodłem się. Cały majątek (łącznie z domem) zostawiłem byłej żonie z myślą o zabezpieczeniu córki. Obecnie jestem...

 

Rodzeństwo nie chce dzielić się majątkiem po rodzicach

Przed laty ojciec podzielił swój majątek na troje dzieci, choć miał ich czworo. Ja jestem tym z dzieci, które nic nie dostało. Bracia i siostra...

 

Co wchodzi w skład masy spadkowej i jak obliczyć zachowek?

Co wchodzi w skład masy spadkowej i jak obliczyć zachowek?

Zgodnie z testamentem jestem jedyną spadkobierczynią po zmarłym mężu. Co wchodzi w skład masy spadkowej, jeżeli przez 10 lat małżeństwa...

Przepisanie gospodarstwa

Przepisanie gospodarstwa

Rodzice mieli troje dzieci. W latach 90-tych przepisali gospodarstwo rolne jednemu z nich (najstarszemu synowi) – była to umowa darowizny...

Zachowek a opieka nad spadkodawcą

Rodzice 20 lat temu przepisali, ale nie wiem w jakiej formie, dom i grunty na moją siostrę. Ojciec umarł 10 lat temu i właśnie w związku...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »