Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi po zmarłym teściu

Autor: Anna Sochaj-Majewska • Opublikowane: 2015-03-25

Teść był żyrantem i miał do spłacenia pieniądze, zmarł dwa lata temu. Jakiś czas temu bank przysłał pismo, że musi spłacić należność. Wysłaliśmy do banku papiery z aktem zgonu i informację, że teść uregulował wszystko. Teraz wzywają męża i szwagra do sądu o zapłacenie. Co w tym przypadku zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dziedziczeniu podlegają nie tylko prawa, ale i obowiązki majątkowe zmarłego (spadkodawcy), co wynika wprost z treści przepisu art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności powołane do spadku z ustawy są dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek, dziedziczą oni w częściach równych (art. 931 § 1 K.c.). Skoro Pani teść poręczył zobowiązanie kredytowe, odpowiedzialny był za jego spłatę, w razie gdyby dłużnik główny nie wykonał swego zobowiązania (art. 876 § 1 K.c.). W braku odmiennego zastrzeżenia umownego, poręczyciel (zwany potocznie „żyrantem”) jest odpowiedzialny jak współdłużnik solidarny (art. 881 K.c.), co oznacza, że wierzyciel może bezpośrednio od niego żądać zapłaty należności, bez kierowania wezwania do dłużnika głównego. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność wobec wierzycieli spadkowych, a po dziale spadku – do wysokości przysługujących im udziałów (art. 1034 K.c.).

Odpowiedź na zadane przez Panią pytanie o to, jak mąż i jego brat mają postąpić wobec skierowania przeciwko nim pozwu o zapłatę przez bank, wymaga w pierwszej kolejności analizy treści pozwu, zgłoszonego żądania i uzasadnienia tego pisma. Jeśli dysponują Państwo dowodami spłaty całego zobowiązania, takimi jak przykładowo pokwitowanie wystawione przez wierzyciela (bank) lub potwierdzenie przelewu, sugeruję, aby pozwani złożyli odpowiedź na pozew. Jak stanowi przepis art. 207 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, pozwany może przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę wnieść odpowiedź na pozew. Przewodniczący może także zarządzić obowiązkowe złożenie odpowiedzi na pozew, wyznaczając termin nie krótszy jak dwa tygodnie (art. 207 § 2 K.p.c.). Ewentualny obowiązek złożenia przez pozwanego tego pisma będzie wynikać z treści zarządzenia, doręczonego stronie wraz z zawiadomieniem o terminie rozprawy, a jeśli wniesienie odpowiedzi będzie nieobowiązkowe, z pouczenia dołączonego do zawiadomienia. Odpowiedź na pozew nie podlega żadnej opłacie sądowej.

W przypadku, gdy całe zobowiązanie spadkodawcy już zostało uregulowane przez niego samego lub w terminie późniejszym przez jego spadkobierców, należy wnieść o oddalenie powództwa oraz podnieść zarzut spełnienia świadczenia (w całości lub w części), przedstawić pisemne dowody tego faktu, ewentualnie także powołać w odpowiedzi na pozew dowody z zeznań określonych osób, które sąd przesłucha w charakterze świadków, jeśli mogą potwierdzić zapłatę. Zarzuty przeciwko żądaniu pozwu i przedstawienie stanowiska procesowego mogą zostać także zaprezentowane ustnie do protokołu rozprawy, jeśli sąd nie zobowiązał pozwanych do złożenia odpowiedzi na pozew.

Roszczenie o zapłatę wynikające z umowy kredytowej, jak każde roszczenie majątkowe, ulega przedawnieniu. W przypadku roszczeń z tego tytułu, związanych z prowadzeniem przez bank działalności gospodarczej, termin przedawnienia wynosi trzy lata i jest liczony od dnia wymagalności roszczenia (art. 118 w zw. z art. 120 § 1 K.c.). Dzień wymagalności roszczenia to dzień następny po dniu, kiedy np. upłynął dodatkowy termin płatności, wyznaczony poręczycielowi przez bank w związku z wypowiedzeniem umowy kredytowej głównemu dłużnikowi (kredytobiorcy) i postawieniem kredytu w stan natychmiastowej wykonalności. Jeśli od tego dnia upłynęły trzy lata, a przed upływem terminu przedawnienia bank nie zdążył skierować pozwu do sądu, w odpowiedzi na pozew można podnieść zarzut przedawnienia roszczenia. Skuteczny zarzut przedawnienia prowadzi do oddalenia powództwa, czyli obrazowo ujmując do przegrania sprawy przez powoda.

O tym, czy do przedawnienia doszło, można jednak wypowiedzieć się definitywnie po analizie dokumentów dotyczących sprawy oraz po zapoznaniu się z dotychczasowymi krokami, podejmowanymi przez dłużników (spadkodawcę oraz jego spadkobierców). Mogło bowiem zdarzyć się i tak, że dłużnik swoim własnym postępowaniem, często wynikającym z nieświadomości, doprowadził do przerwania biegu terminu przedawnienia, po którym to przerwaniu przedawnienie biegnie na nowo (art. 124 § 1 K.c.). Sposobem przerwania biegu terminu przedawnienia, bardzo często wykorzystywanym przez wierzycieli, jest skłonienie dłużnika do uznania roszczenia, jakie służy przeciwko niemu wierzycielowi (art. 123 § 1 pkt 2 K.c.). Uznać dług można przykładowo odpisując na wezwanie do zapłaty z prośbą o odroczenie terminu płatności, rozłożenie długu na raty, częściowe umorzenie, lub zapewniając że spłata zostanie dokonana w określonym terminie. Można także uznać dług w formie ustnej, telefonując np. do działu windykacji i zgłaszając powyższe wnioski. Proszę pamiętać, że rozmowy takie są rejestrowane i zapis dźwiękowy także może posłużyć w sądzie jako dowód, że doszło do przerwania terminu przedawnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Spadkobierca nie wiedział o długach spadkowych – błąd w oświadczeniu woli

Dziś przyszło pismo z sądu, z którego dowiedziałam się, że odziedziczyłam wspólnie z rodzeństwem długi bankowe po zmarłym przed 3 laty...

 

Jak przyjmują spadek wnuki, gdy ich rodzice go odrzucili?

Jak przyjmują spadek wnuki, gdy ich rodzice go odrzucili?

Cztery lata temu zmarła babcia. Jej dzieci, ze względu na długi babci, odrzuciły spadek. My jesteśmy jej wnukami, w momencie śmierci babci mieliśmy 20,...

Długi po dziadku, małoletni, ojciec osadzony w więzieniu za granicą

Ojciec mojego dziecka (posiadający pełnię praw rodzicielskich) jest osadzony w więzieniu za granicą. Obecnie jestem po sprawie sądowej, podczas której...

 

Złożenie podania o umorzenie odsetek

Dostałam pismo z firmy windykacyjnej z wezwaniem do zapłaty. Proponuje się mi złożenie podania o umorzenie odsetek od kredytu, który...

 

Dziedziczenie środków z ubezpieczenia pracowniczego

Moja teściowa ma duży kredyt, który stara się spłacać, ale ostatnio przerasta jej możliwości, bo kwota emerytury pomniejszona o wydatki na mieszkanie,...

 

Jak uniknąć płacenia długów po zmarłej matce?

Jak uniknąć płacenia długów po zmarłej matce?

Cztery miesiące temu zmarła nasza matka, pozostawiając po sobie kilka niespłaconych kredytów i żadnego majątku. Zobowiązania były już windykowane,...

Zabezpieczenie się przed dziedziczeniem długów

Jakie są możliwości zabezpieczenia się przed dziedziczeniem długów? Jestem jednym z trzech współwłaścicieli mieszkania. Rodzice mają 2/3 udziałów,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »