Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Spłata długów spadkowych

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2013-06-28

Mój tata zmarł w 2008 roku, siostra w 2011, a mama w 2012. Mama zapisała mi w testamencie cały majątek. Przed jej śmiercią dostałyśmy wezwanie do sądu jako spadkobierczynie po siostrze (jej mąż odrzucił spadek). Mama nie dożyła rozprawy. Spadek po siostrze przyjęłam z dobrodziejstwem inwentarza. Uprawomocniły się już orzeczenia o nabyciu spadku:

 • po siostrze po 1/2 przeze mnie i mamę,
 • po tacie przeze mnie, siostrę i mamę,
 • po mamie przeze mnie.

Czy w tej sytuacji muszę przeprowadzić jakieś dodatkowe działy spadku, skoro ostatecznie wszystko nabyłam ja? W jakiej kolejności mam spłacać długi spadkowe po siostrze? Jak wyliczać należne kwoty wierzycielom? Czy czekać na wezwania wierzycieli? Siostra i jej mąż byli współwłaścicielami działki. Mąż siostry poinformował mnie, że ma oświadczenie napisane przez moją siostrę. Podobno w tym oświadczeniu ona stwierdza, że działka należy do jej męża. Czy faktycznie działka jest jego, skoro nic nie zostało notarialnie załatwione?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spłata długów spadkowych

Kolejność dziedziczenia długów

Z opisanych przez Panią postanowień sądowych wynika, że ostatecznie nabyła Pani w całości spadek po ojcu, matce i siostrze. Nie musi więc Pani przeprowadzać dodatkowych postępowań, tj. działu spadku.

Pani siostra wraz z mężem byli współwłaścicielami nieruchomości. W chwili obecnej Pani jako jedyna spadkobierczyni nabyła prawa i obowiązki siostry (te wchodzące do schedy spadkowej), a tym samym stała się Pani współwłaścicielką nieruchomości – z takim udziałem, jaki należał do Pani siostry.

Oświadczenie, o którym mówi mąż Pani siostry – przy założeniu, że nie jest w formie aktu notarialnego – nie ma żadnego znaczenia prawnego, a w każdym razie nie przenosi na niego udziału siostry w prawie własności nieruchomości. To, co napisałem, odnosi się do sytuacji, w której stan prawny nieruchomości jest znany, tj. z treści księgi wieczystej lub aktu prawnego (np. aktu notarialnego, decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego) wynika, że Pani siostra była współwłaścicielem nieruchomości.

Komornik dokonujący spisu inwentarza ustala aktywa i pasywa zmarłego. Po jego sporządzeniu zostaje zatwierdzony przez sąd. Spis ma takie znaczenie dla Pani, że po pierwsze wskazuje, do jakiej wysokości odpowiada Pani za długi spadkowe (tj. do ustalonego w spisie stanu czynnego), a po drugie, za jakie zobowiązania zmarłego ponosi Pani odpowiedzialność.

Długi spadkowe należy spłacać według kolejności wskazanej w art. 1025 Kodeksu postępowania cywilnego. To oznacza, iż zaspakaja się je w następującej kolejności:

 1. koszty egzekucyjne;
 2. należności alimentacyjne;
 3. należności za pracę za okres 3 miesięcy do wysokości najniższego wynagrodzenia za pracę określonego w odrębnych przepisach oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci i koszty zwykłego pogrzebu dłużnika;
 4. należności zabezpieczone hipoteką morską lub przywilejem na statku morskim;
 5. należności zabezpieczone hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym i zastawem skarbowym albo korzystające z ustawowego pierwszeństwa oraz prawa, które ciążyły na nieruchomości przed dokonaniem w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub przed złożeniem do zbioru dokumentów wniosku o dokonanie takiego wpisu;
 6. należności za pracę niezaspokojone w kolejności trzeciej;
 7. należności, do których stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), o ile nie zostały zaspokojone w kolejności piątej;
 8. należności wierzycieli, którzy prowadzili egzekucję;
 9. inne należności.

Konsekwencja spłacania długów poza kolejnością określoną w przepisach

Gdy pokryte długi odpowiadają wysokości, do jakiej spadkobierca ponosi odpowiedzialność, to nie odpowiada już za pozostałe długi, przekraczające zakres jego odpowiedzialności. Gdy długi należą do tej samej kategorii, to należy je zaspokoić proporcjonalnie, np. jeżeli wartość czystego spadku wynosi 300, jest 6 długów, w sumie o wartości 500, to dług o wskazanej wysokości należy zaspokoić w 3/5 jego wysokości.

Jeżeli spadkobierca spłaci niektóre długi spadkowe poza kolejnością, to te, których nie zapłacił, musi spłacić ponad wartość czynnego spadku przypadającego mu udziału, ale jednak do wysokości, którą należało zapłacić przy zaspokajaniu proporcjonalnym.

Jeżeli po zatwierdzeniu spisu ujawnią się nowe zobowiązania, nieznane Pani w momencie zatwierdzania przez sąd spisu – to za te zobowiązania zgodnie z art. 1032 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiada Pani tylko do wysokości różnicy pomiędzy już spłaconymi zobowiązaniami a wysokością stanu czynnego spadku.

„Art. 1032. § 1. Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacił niektóre długi spadkowe, nie wiedząc o istnieniu innych długów, ponosi on odpowiedzialność za niespłacone długi tylko do wysokości różnicy między wartością ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku a wartością świadczeń spełnionych na zaspokojenie długów, które spłacił”.

Znając wierzycieli (tych, których wierzytelności wynikają ze spisu), może się Pani z nimi skontaktować celem uregulowania ich wierzytelności, ale nie ma Pani takiego obowiązku.

Należy dobrze sobie przeliczyć, któremu ze znanych wierzycieli przysługuje jaka wierzytelność, aby go nie pominąć, nie spłacić innego wierzyciela w większym stopniu i nie narazić się na spłatę pominiętego wierzyciela ponad stan czynny spadku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki