Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie długów spadkowych

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2014-10-03

Niedawno zmarła moja mama. Zostały po niej niespłacone kredyty. Nie mam pewności, czy nie pozostały jakieś inne zobowiązania. Mieszkałem razem z mamą w mieszkaniu komunalnym, którego najemcą była mama. Jestem w nim zameldowany i zamierzam uzyskać do niego tytuł prawny. Jak uniknąć spłaty pozostawionych kredytów?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z treścią „art. 922. § 1. Prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.

§ 2. Nie należą do spadku prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

§ 3. Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej.”

Spadek to ogół praw i obowiązków należących do spadkodawcy w chwili jego śmierci i przechodzących na jego następców prawnych. Spadkobierca (spadkobiercy) w zasadzie wchodzą w sytuację prawną, w jakiej pozostawał spadkodawca. Oznacza to, że w skład spadku wchodzą nie tylko prawa i obowiązki, ale także uzasadnione prawnie nadzieje na nabycie prawa (ekspektatywy). W stosunku do spadkobiercy działać będą instytucje prawne, które działałyby w odniesieniu do spadkodawcy (np. miarkowanie odszkodowania).

Dziedziczeniu podlegają prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, a więc mające charakter cywilnoprawny. Nie wchodzą w skład spadku prawa i obowiązki wynikające z innych stosunków prawnych, nawet jeżeli pewien przepis, wskazując krąg osób, na które przechodzą prawa i obowiązki, odwołuje się do określenia „spadkobiercy”, jak np. art. 97 i n. ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). Do spadku nie należą prawa i obowiązki wynikające ze stosunków karnoprawnych, administracyjnoprawnych, finansowoprawnych. Wyjątek od tej zasady – por. uchwała SN z 21 marca 1996 r., III AZP 39/95, LexPolonica nr 334644 (OSP 1996, nr 11, poz. 220) – stanowi prawo podatnika do zwrotu nadpłaty podatku dochodowego przechodzące na jego spadkobierców.

W skład spadku nie wchodzi prawo najmu lokalu. Przechodzi ono na Pana.

W wyniku otwarcia spadku nie tylko przechodzą na spadkobierców prawa i obowiązki, których podmiotem był spadkodawca, ale powstają jeszcze dla spadkobiercy inne prawa i obowiązki, także o charakterze majątkowym. Z reguły podlegają one dziedziczeniu w razie śmierci zobowiązanego lub uprawnionego.

Do spadku, jako długi spadkowe, wchodzą koszty pogrzebu spadkodawcy w zakresie odpowiadającym zwyczajom przyjętym w danym środowisku. Odesłanie do zwyczajów przyjętych w danym środowisku oznacza, że obliczenie wysokości tych kosztów musi zostać dokonane przy uwzględnieniu okoliczności konkretnej sprawy.

Do kosztów pogrzebu należy zaliczyć także koszt nagrobka, jeżeli w środowisku spadkodawcy zwyczajem jest wystawianie nagrobka. Jeżeli zaś spadkodawca wyraził wolę, aby jego ciało zostało poddane kremacji, do kosztów pogrzebu należy zaliczyć związane z tym koszty (obszerne orzecznictwo oraz literaturę dotyczące tych kwestii powołuje M. Pazdan, w: Kodeks cywilny. Komentarz, s. 718 i n.).

Niestety nie ma możliwości ustalenia z góry wysokości zadłużenia spadkodawcy. Nie ma takowej instytucji prawnej. Oczywiście może się Pan dowiedzieć o zadłużeniu mieszkaniowym, czy zobowiązaniach wynikających z opłat związanych z utrzymaniem mieszkania, jednakże inne długi mogą być Panu znane dopiero po przeprowadzeniu sprawy spadkowej (w praktyce częsta sytuacja). W każdym razie może Pan odrzucić spadek w całości lub przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Żaden ze sposobów nie wpływa na Pana prawa do lokalu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zmiana oświadczenia o odrzuceniu spadku

Kilka dni temu odbyła się rozprawa o nabycie spadku po moim zmarłym ojcu. W ustawowym terminie złożyłam oświadczenie o odrzuceniu spadku na...

 

Solidarna odpowiedzialność za długi

Mój dziadek zmarł w 2010 r. Nie zostawił żadnego majątku, ponieważ „rozdał” go za życia. Teraz okazało się, że dziadek miał długi...

 

Możliwość odrzucenia spadku po ojcu

Mój ojciec zmarł 3 lata temu, ale dowiedziałem się o tym 1,5 roku temu. Nie utrzymywaliśmy ze sobą żadnych kontaktów od mojego dzieciństwa,...

 

Śmierć jednego z kredytobiorców

Dom był zapisany na tatę, który zmarł. Spadkobiercami są: mama, mój brat i ja (każda osoba dziedziczy 1/3). Na ww. dom rodzice wspólnie zaciągnęli...

 

Kto ponosi koszty przeprowadzenia spisu inwentarza?

Kto ponosi koszty przeprowadzenia spisu inwentarza?

Jestem spadkobiercą osoby zmarłej. Przyjęłam spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zmarły nie posiadał żadnego majątku. W urzędzie skarbowym...

Czy długi zmarłego męża przechodzą na żonę i dzieci?

Przed miesiącem zmarł mój mąż. W trakcie naszego małżeństwa kupiliśmy działkę i zbudowaliśmy dom, w którym mieszkamy ja i troje...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »