Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie działki

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2014-04-04

Moja babcia posiada nieruchomość podzieloną na działki budowlane. Podobno moja mama miała zapisaną jedną z tych działek. Mama niedawno zmarła. Czy tata, brat i ja będziemy dziedziczyć działkę? Czy może nie mamy do niej żadnych praw? Niestety nie znamy numerów działek czy ksiąg wieczystych (nie wiem, jak to się prawidłowo nazywa). Czy możemy jakoś pozyskać te informacje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pisze Pani, że Pani matka „miała zapisaną” jedną działkę. Jeżeli ma Pani na myśli, że Pani matka otrzymała tę działkę w drodze darowizny, to za życia nabyła prawo jej własności, a po jej śmierci działka weszła do masy spadkowej i podlegała dziedziczeniu na zasadach ogólnych. W tej sytuacji, zgodnie z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.), spadek po Pani matce dziedziczyliby jej mąż oraz jej dzieci.

„Art. 931. § 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku”.

Jeżeli „zapisanie działki” oznacza, że babcia zapisała Pani matce działkę w testamencie, to niestety prawo własności do działki na matkę nie przeszło. Nabycie prawa własności w drodze spadkobrania następuje w momencie śmierci spadkodawcy, zgodnie zaś z art. 927 § 1 K.c. nie może być spadkobiercą osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku.

Jeżeli wie Pani, gdzie znajduje się nieruchomość, tj. w jakim powiecie, może Pani zwrócić się z zapytaniem do starostwa powiatowego – ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne:

„Art. 20. 1. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje informacje dotyczące:

1) gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych oraz ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości, w skład której wchodzą grunty;

2) budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych;

3) lokali – ich położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni użytkowej.

2. W ewidencji gruntów i budynków wykazuje się także:

1) właściciela, a w odniesieniu do gruntów państwowych i samorządowych – inne osoby fizyczne lub prawne, w których władaniu znajdują się grunty i budynki lub ich części;

2) miejsce zamieszkania lub siedzibę osób wymienionych w pkt 1;

3) informacje o wpisaniu do rejestru zabytków;

4) wartość nieruchomości”.

Istnieje więc możliwość odnalezienia działki na podstawie danych właściciela. Dane ewidencji co do zasady są jawne.

Zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne:

„5. Starosta udostępnia dane ewidencji gruntów i budynków zawierające dane osobowe podmiotów (…) oraz wydaje wypisy z operatu ewidencyjnego, zawierające takie dane osobowe, na żądanie:

1) właścicieli oraz osób i jednostek organizacyjnych władających gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

2) organów administracji publicznej albo podmiotów niebędących organami administracji publicznej, realizujących, na skutek powierzenia lub zlecenia przez organ administracji publicznej, zadania publiczne związane z gruntami, budynkami lub lokalami, których dotyczy udostępniany zbiór danych lub wypis;

3) innych podmiotów niż wymienione w pkt 1 i 2, które mają interes prawny w tym zakresie”.

Może więc Pani złożyć wniosek o wskazanie nieruchomości, co do których Pani matka jest wpisana jako właścicielka.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Dziedziczenie nieruchomości

Moja babcia zmarła w 1993 r., zostawiając po sobie nieruchomość (dziadek zmarł wiele lat wcześniej, a nieruchomość w księgach wieczystych...

 

Dziedziczenie gospodarstwa rolnego

Mój mąż zmarł wiele lat temu. Zostałam na gospodarstwie rolnym z dwoma nieletnimi synami. W lutym odbyła się sprawa o...

 

Dziedziczenie majątku

Dziedziczenie majątku

Mój ojciec zmarł w 2007 r. Po jego śmierci nie przeprowadziliśmy podziału majątku. Spadkobierców jest pięcioro – matka i czworo rodzeństwa. Na jakich...

Dziedziczenie przez dziecko z pierwszego małżeństwa

Jestem dzieckiem ojca z pierwszego małżeństwa. Moi rodzice się rozwiedli i samodzielnie podzielili majątek, nie spisując tego na papierze. Ojciec ponownie...

 

Jak przeprowadzić sprawę spadkową?

Jak przeprowadzić sprawę spadkową?

Mój ojciec umarł miesiąc temu; pozostawił mi w testamencie mieszkanie. Chciałabym teraz przeprowadzić sprawę spadkową ....

Rachunek oszczędnościowy zmarłej babci

Moja babcia założyła rachunek oszczędnościowy w jednym z banków w Warszawie. Nikt nie ma upoważnienia do tego konta. Babcia zmarła kilka miesięcy temu....

 

Śmierć matki dziecka niepełnoletniego

Zmarła moja żona. Mamy 10-letnie dziecko. Z żoną miałem wspólnotę majątkową, nie zostawiła testamentu. Jakie prawne kroki powinienem poczynić, by...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »