Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie przez osobę spoza rodziny

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-09-30

Nie mam męża ani dzieci. Chciałabym, aby w przyszłości mój majątek odziedziczyła osoba spoza rodziny. Jakie czynności powinnam wykonać, aby tak się stało?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pyta Pani, w jaki sposób rozporządzić swoim majątkiem na wypadek śmierci, czyli – jak rozumiem – chodzi Pani o spisanie ważnego testamentu na rzecz osoby spoza kręgu rodziny.

Gdy sporządzi Pani ważny testament, po Pani śmierci osoba wymieniona w testamencie zostanie powołana do spadku i odziedziczy Pani majątek.

Należy wskazać, iż testament można sporządzić w kilku formach. W Pani sytuacji może to być testament pisany odręcznie (przez Panią) lub testament notarialny.

Według art. 949 oraz 950 Kodeksu cywilnego:

„Art. 949. § 1. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

§ 2. Jednakże brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Art. 950. Testament może być sporządzony w formie aktu notarialnego”.

Testament własnoręczny to najprostsza forma testamentu. Wymagania ustawowe ograniczone są do:

  • własnoręcznego spisania treści testamentu,
  • podpisania sporządzonego pisma,
  • opatrzenia go datą.

Jest to zarówno najprostsza, jak i najtańsza metoda rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Nie wiążą się z tym żadne dodatkowe koszty. Tak spisany testament na kartce papieru wkłada Pani po prostu do koperty i zakleja ją. Testament będzie otwarty dopiero po Pani śmierci. Proszę mieć na uwadze, że testament nie straci na ważności, dopóki go Pani nie odwoła. Testament będzie ważny, dopóki nie zmieni Pani jego treści.

Z praktyki wynika jednak, że testament holograficzny (taki, jak opisałam powyżej) należy do dokumentów o zagrożonej autentyczności. W razie zaistnienia wątpliwości odnośnie prawdziwości takiego testamentu sąd będzie powoływał biegłego w celu zbadania jego autentyczności.

Co się tyczy z kolei testamentu notarialnego, to Kodeks cywilny nie określa wymagań formalnych, jakim ma on odpowiadać. Stwierdza tylko, że testament może zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Oznacza to odesłanie do przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369), a przede wszystkim do art. 79-95.

Testament notarialny jest jednym z wielu aktów notarialnych, różniącym się od innych tylko tym, że zawiera jednostronne oświadczenie woli, którego treść stanowi rozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci. Jako akt notarialny musi odpowiadać ustawowym rygorom przewidzianym dla takiego aktu.

Koszt testamentu to od 100 do 400 zł w zależności od notariusza. Jeżeli byłaby Pani zainteresowana sporządzeniem testamentu notarialnego, to radziłabym skontaktować się z kilkoma notariuszami, aby porównać ceny za usługę.

W testamencie zarówno odręcznym, jak i notarialnym może Pani wskazać, że np. do dziedziczenia całego swego majątku powołuje Pani osobę X lub też rozdysponować poszczególne składniki Pani majątku (np. mieszkanie, samochód, pieniądze na rachunku bankowym) na konkretnych spadkobierców.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Podważenie ważności testamentu napisanego ręcznie

Nasza mama w 2009 r. zachorowała na raka złośliwego. Była przerażona swoim stanem i do tego zmuszona do kosztownego leczenia, więc na życie...

 

Procentowy podział spadku w testamencie

Tata (który był wdowcem) zmarł dwa miesiące temu. Majątek, tj. mieszkanie własnościowe (bez księgi wieczystej) i działkę podzielił między nas...

 

Wynajęcie odziedziczonego mieszkania

Moi rodzice przed śmiercią sporządzili testamenty, w których powołali wnuka (mojego syna) do dziedziczenia całego majątku. Moja siostra oświadczyła,...

 

Spłata krewnych z powodu dziedziczenia testamentowego

W zeszłym tygodniu zmarła moja babcia, która w testamencie uczyniła mnie spadkobiercą swojego mieszkania. Babcia miała dwie córki, tj. nieżyjącą już...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »