Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dziedziczenie z bratankiem

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-08-14

Moi rodzice nie żyją, matka zmarła w 2002 r., ojciec w 2008 r. Przedmiotem spadku jest nieruchomość zabudowana z domem i budynkami (własność rodziców). Ja jestem jedną córką, mój rodzony brat zmarł w 1999 r., pozostawiając syna i żonę. Matka pozostawiła odręczny testament, w którym 1/2 po śmierci przekazuje mnie, pozostałą 1/2 po połowie swojemu wnukowi i synowej. Ojciec nie pozostawił testamentu. Jak wygląda sprawa dziedziczenia po teściach? Czy wystarczy jedna sprawa spadkowa? Druga kwestia to podatek od spadku. Czy od wartości domu trzeba będzie zapłacić podatek do urzędu skarbowego, czy tylko od wartości działki i zabudowań gospodarczych (nieruchomość nie jest gospodarstwem rolnym, w domu mieszkam ja, bratowa i bratanek)?

Przeanalizujmy, kto i w jakim udziale dziedziczy po śmierci każdego z Pani rodziców.

Po śmierci mamy – z opisu sprawy wynika, że Pani mama sporządziła testament. Według ostatniej woli zmarłej mamy spadek po niej zostanie podzielony w następujący sposób:

  • Pani – udział w spadku 1/2,
  • Pani bratanek – udział w spadku 1/4,
  • Pani bratowa – udział w spadku 1/4.

Po śmierci ojca – będzie miało miejsce dziedziczenie ustawowe z uwagi na brak testamentu.

Zgodnie z art. 931 Kodeksu cywilnego:

„§ 1. W pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

§ 2. Jeżeli dziecko spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych. Przepis ten stosuje się odpowiednio do dalszych zstępnych”.

Na podstawie powyższego przepisu cały spadek po ojcu w równych częściach dziedziczy Pani (1/2 udziału) oraz Pani bratanek (1/2 udziału). Żona zmarłego brata nie dziedziczy po śmierci teścia.

Na dzień dzisiejszy powinno zostać przeprowadzone postępowanie spadkowe po każdym z Pani rodziców. Jeśli Pani rodzice mieli na dzień swojej śmierci to samo miejsce zamieszkania, to można złożyć jeden wniosek, w którym zawnioskuje Pani o przeprowadzenie postępowania spadkowego po obydwóch spadkodawcach. Wniosek taki powinien być opłacony w wysokości 100 zł (50 zł opłata za przeprowadzenia postępowania po każdym z rodziców).

Co się tyczy kwestii podatku od spadku. Po śmierci ojca spadek będzie zwolniony z podatku. Po uzyskaniu sądowego potwierdzenia nabycia spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia powinna Pani zgłosić nabycie spadku do urzędu skarbowego.

Zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez m.in. zstępnych, małżonka jeżeli: zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Jeżeli zatem złoży Pani właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, to nie będzie Pani musiała płacić żadnego podatku. Jeśli nie złoży Pani takiego oświadczenia w terminie, to trzeba będzie się liczyć z zapłatą podatku.

Po śmierci mamy spadek nie będzie zwolniony z podatku. Ze zwolnienia od podatku od spadków korzystają członkowie najbliższej rodziny, którzy nabyli spadek po 1 stycznia 2007 r. Natomiast nabycie spadku po Pani mamie nastąpiło w 2002 roku, a więc nie można będzie skorzystać ze zwolnienia z podatku. Według starych zasad podatnicy są obowiązani w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego złożyć zeznanie (SD-3).

Podatek ustalany jest na podstawie decyzji ustalającej, wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego.

Wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw, a wartość praw do wkładów oszczędnościowych – w wysokości tych wkładów.

Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli nabywca nie określił wartości nabytych rzeczy lub praw majątkowych albo wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny naczelnika urzędu skarbowego wartości rynkowej, organ ten wezwie nabywcę do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli nabywca, pomimo wezwania, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, naczelnik urzędu skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez nabywcę wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33 % od wartości podanej przez nabywcę, koszty opinii biegłego ponosi nabywca.

Zasadę powyższą stosuje się odpowiednio, jeżeli kilku nabywców podało różne wartości tej samej rzeczy lub prawa majątkowego.

W zeznaniach podatkowych powinna Pani zgłosić wartość spadku po śmierci każdego z rodziców (czyli po 1/2 wartości wszystkich nieruchomości, które posiadał każdy z rodziców).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Spadek po babci

Przed dwoma laty zmarła nasza babcia. Dziadek nie żyje od lat. Pozostawili po sobie dom z dużą, podzielną działkę budowlaną oraz ziemię rolną....

Czy wykonawca ostatniej woli może wstrzymać zapis?

Moja matka zapisała w testamencie swojej siostrze i jej córce pokaźne kwoty pieniężne, zaznaczając w liście, że robi to, gdyż chce, aby jej...

Prawdziwa wartość masy spadkowej

Siedem lat temu zmarł mój ojciec, nie pozostawił testamentu. Spadek po tacie dziedziczyliśmy wspólnie z matką; rodzice nie mieli rozdzielności...

Możliwości przejęcia kamienicy

Moja mama była ustanowiona w testamencie (notarialnym) jedyną spadkobierczynią swojej ciotki. Ciotka zmarła wiele lat temu. Ciotka miała przed dekretem...

Wybór rodziców w sprawie przepisania domu

Ja i moje rodzeństwo to 8 osób. Rodzice mieli przekazać mi i jednemu z braci swój dom – miało im to zapewnić im opiekę na stare lata....

Zamieszkanie z dzieckiem w zapisanym mu mieszkaniu

Złożyłam pozew o rozwód i w dalszym ciągu czekam na ustalenie terminu rozprawy rozwodowej. Mieszkam z dzieckiem i mężem...

Niejasna metryka z USC a spadek

Syn krewnej poczęty nieślubnie dostał nowe nazwisko po mężu krewnej (w USC). W metryce jest napisane inne imię ojca (biologicznego), a nazwisko...

Prawo dzieci do domu rodziców po śmierci matki

Moja mam zmarła 3 lata temu. Ojciec poznał dwa miesiące po jej śmierci nową kobietę, a po 5 miesiącach ta kobieta z nim zamieszkała. Jest nas 4...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »