Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gdy spadkobierca nie wie, co dziedziczy

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-04-10

Jakich formalności powinienem dokonać, aby przyjąć spadek po ojcu z dobrodziejstwem inwentarza? Matka nie żyje, jestem jedynakiem. Ruchomości są mi znane, jest też niewielki ubezpieczony kredyt. Co do nieruchomości, to nie wiem, co konkretnie dziedziczę. Wiem, że są jakieś działki, które były wspólną własnością mojego ojca i jego rodzeństwa. Niestety nie mam żadnych dokumentów. Czy powinienem przedstawić spis inwentarza? Kto powinien go sporządzić? Od czego powinienem zacząć?

Jako spadkobierca po swoim ojcu ma Pan prawo do złożenia w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się Pan o podstawie swego powołania do spadku (w tej sytuacji będzie to zapewne data śmierci ojca) – oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku*. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba niemająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Może Pan przygotować dokumenty w postaci: aktu małżeństwa rodziców, aktu zgonu ojca, aktu zgonu mamy, swego aktu urodzenia – i udać się do notariusza. Tam złoży Pan oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza oraz każe notariuszowi sporządzić akt poświadczenia dziedziczenia.

Poświadczenie dziedziczenia nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od otwarcia spadku (śmierci ojca), chyba że wszyscy znani spadkobiercy złożyli już oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku.

Te dwie czynności spowoduję, że:

  1. uzyska Pan potwierdzenie swego prawa do spadku po ojcu,
  2. przyjmie Pan spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Sąd na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, wydaje postanowienie o sporządzenie spisu inwentarza.

Jeżeli złożono oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie był przedtem sporządzony, sąd wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.

Powinien Pan po przyjęciu spadku i uzyskaniu poświadczenia dziedziczenia zwrócić się do sądu z wnioskiem o sporządzenie spisu inwentarza spadkowego.

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza wykonuje na zlecenie sądu rejonowego komornik lub inny organ, w którego okręgu znajdują się rzeczy podlegające zabezpieczeniu lub wciągnięciu do spisu inwentarza. Innym organem, jest urząd skarbowy (komornik skarbowy).

Spisania majątku ruchomego w toku sporządzania spisu inwentarza dokonuje się w obecności dwóch świadków, powołanych przez komornika. 2. Z dokonanej czynności sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni. Odmowę lub niemożność podpisania stwierdza się w protokole z podaniem przyczyny odmowy lub niemożności podpisania. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach.

Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza. W tym wypadku komornik przystąpi niezwłocznie do spisu, zawiadamiając o tym sąd spadku, który wyda postanowienie o sporządzeniu spisu. Jeżeli postanowienie takie nie zostanie wydane, spis dokonany przez komornika nie rodzi skutków prawnych przewidzianych w art. 1032 Kodeksu cywilnego( nie ogranicza odpowiedzialności spadkobierców za długi spadkowe).

Do spisu inwentarza wciąga się majątek spadkodawcy z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu, jak również długi spadku. W spisie inwentarza wykazuje się też wartość czystego spadku, z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych.

Komornik dokonujący spisu inwentarza ustala z urzędu, jakie przedmioty powinny być wciągnięte do spisu.

W razie potrzeby wciągnięcia do spisu rzeczy znajdujących się w okręgu innego sądu, sąd spadku może zwrócić się o dokonanie potrzebnych czynności do sądu rejonowego, w którego okręgu rzeczy się znajdują.

Wciągnięte do spisu inwentarza ruchomości i nieruchomości pozostawia się w posiadaniu spadkobiercy. Nie dotyczy to przedmiotów złożonych do depozytu sądowego.

W razie ujawnienia majątku lub długu niewciągniętego do spisu inwentarza może nastąpić uzupełnienie spisu inwentarza. W wypadkach, w których z mocy ustawy postanowienie o spisaniu inwentarza wydaje się z urzędu, postanowienie o uzupełnieniu spisu wydaje się również z urzędu.

Co do nieruchomości powinien Pan zacząć od uzyskania poświadczenia dziedziczenia u notariusza.

Ten dokument da Panu prawo do oficjalnego ubiegania się o informacje co do nieruchomości mogących stanowić spadek po ojcu a zarazem jest podstawą do wpisu Pana do ksiąg wieczystych w miejsce ojca( jak właściciela lub współwłaściciela).

Może Pan zwrócić się do starostwa (wydziały geodezji) o informacje, czy Pana ojciec był właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości (jakich i gdzie).

W urzędzie gminy (miasta) może Pan dowiedzieć się, czy ojciec był podatnikiem podatku od nieruchomości – co pozwoli na wstępne ustalenie, od jakich nieruchomości i gdzie położonych płacił ten podatek.

Należałoby sprawdzić dokumenty ojca, jakie po nim pozostały.

*Opis sprawy z marca 2015 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Śmierć matki dziecka niepełnoletniego

Zmarła moja żona. Mamy 10-letnie dziecko. Z żoną miałem wspólnotę majątkową, nie zostawiła testamentu. Jakie prawne kroki powinienem poczynić, by...

Spadek na mocy testamentu

Jakie dokumenty mam złożyć w sądzie, aby przyjąć spadek po zmarłej mamie na mocy jej testamentu? Mama zmarła 3 miesiące temu. Napisała...

Dziedziczenie po bezdzietnej wdowie

Zmarła moja ciocia, wdowa bezdzietna. Z żyjącej rodziny została siostra (moja mama) i moja kuzynka (córka nieżyjącej siostry) oraz kuzyn (syn...

Czy wieloletnie zamieszkiwanie i meldunek chronią przed wyrzuceniem z domu przez spadkobierców?

Właścicielem połowy domu, w którym mieszkam, był mój dziadek, a drugiej połowy – babcia, oboje nie żyją. Dziadek swoją część przepisał...

Włączenie do kręgu dziedziczących pozamałżeńskiego dziecka

Niecałe 3 lat temu umarł mój tata. W spadku zostawił działkę oraz pół hektara lasu. Spadek przyjęłam ja, moja siostra oraz mama. Jego wartość...

Śmierć opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

Moja matka jest ubezwłasnowolniona, przebywa w zakładzie opiekuńczym, prawnym opiekunem był mój ojciec, a jej maż. Tata niedawno zmarł. Rodzice...

Jak zapobiec roztrwonieniu spadku?

Zmarła nagle moja mama w wieku 75 lat, nie spisała testamentu. Pozostał tata oraz ja i dwie siostry. Rodzice mieli majątek wspólny w postaci...

Mieszkanie po wuju - jakie koszty postępowania spadkowego?

Jakie będą koszty przeprowadzenia postępowania spadkowego, gdy wujek zostawił po sobie małe mieszkanie? Mąż przyjął spadek po wuju, reszta spadkobierców...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »