Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odzyskać emeryturę zmarłej osoby?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-06-12

Mama zmarła 23 lutego br., jej emerytura wpłynęła na konto 3.03. Byłam pełnomocnikiem do konta – mama nie posiadała innego majątku. Jak odzyskać emeryturę z konta w banku? Poniosłam wszystkie koszty pogrzebu, nie ma innych członków rodziny. Czy muszę zakładać sprawę w sądzie?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Środki pieniężne po osobie zmarłej zgromadzone na rachunku bankowym łatwiej jest odzyskać, jeżeli osoba ta złożyła w banku dyspozycję wkładem na wypadek śmierci.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Instytucja ta, przewidziana w art. 56 Prawa bankowego, polega na tym, że posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej poleca pisemnie bankowi dokonanie - po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej. Kwota wypłaty, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję, a łączna suma dyspozycji przekracza wskazany limit, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

Z instytucją tą wiąże się ciążący na banku obowiązek, w przypadku powzięcia przez niego informacji o śmierci posiadacza rachunku, który wydał dyspozycję wkładem, niezwłocznego zawiadomienia wskazanej przez posiadacza rachunku osoby o możliwości wypłaty określonej kwoty.

Niezależnie od powyższego w przypadku śmierci posiadacza rachunku bank jest obowiązany wypłacić z tych rachunków kwotę wydatkowaną na koszty pogrzebu posiadacza rachunku osobie, która przedstawiła rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów – w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, a także kwotę równą wpłatom na te rachunki dokonanym przez organ wypłacający świadczenie z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenie w stanie spoczynku, które nie przysługiwały za okres po śmierci posiadacza rachunku, wskazaną we wniosku organu wypłacającego to świadczenie lub uposażenie, skierowanym do banku wraz z podaniem numerów rachunków, na które dokonano wpłat.

Zgodnie bowiem z art.138a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych bank i spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa są zobowiązane zwrócić ZUS-owi kwoty świadczeń przekazane na rachunek w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć świadczeniobiorcy.

Umowa rachunku bankowego, którego posiadaczem jest osoba fizyczna, niezawarta w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, ulega rozwiązaniu z dniem śmierci posiadacza rachunku albo z upływem 10 lat od dnia wydania przez posiadacza rachunku ostatniej dyspozycji. Jeżeli umowa uległa rozwiązaniu, uważa się ją za wiążącą do chwili wypłaty przez bank środków pieniężnych osobie posiadającej do nich tytuł prawny, chyba że stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w umowie.

W wypadku śmierci posiadacza rachunku, zgodnie z zasadą wyrażoną wart. 922 Kodeksu cywilnego, środki pieniężne zgromadzone na rachunku wchodzą do spadku po posiadaczu rachunku, z wyjątkiem wypłaty dokonanej zgodnie z dyspozycją na wypadek śmierci oraz wypłaty kwoty wydatkowanej na koszty pogrzebu. W takim wypadku następuje dziedziczenie zgodnie z porządkiem określonym w Kodeksie. Aby dokonać wypłaty tych środków, niezbędne będzie okazanie w banku dokumentów potwierdzających, że jest Pani spadkobiercą. Takimi dokumentami są postanowienie sadu o stwierdzeniu nabycia spadku bądź sporządzony przez notariusza akt poświadczenia dziedziczenia.

Jeżeli więc dyspozycja wkładem na wypadek śmierci nie została zastrzeżona bądź została, ale zmarła nie wskazała w niej Pani, to konieczne będzie przeprowadzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wykupienie części mieszkania po mamie

We wrześniu 2017 r. zmarła mama, pozostawiła do podziału 1/2 mieszkania spółdzielczego własnościowego, bez testamentu, na podstawie oświadczenia ustnego....

Dziedziczenie przez nieślubne dziecko

Jestem kawalerem, mam nieślubne dziecko, po śmierci jednak chciałbym, aby mój majątek dziedziczyło moje dziecko i aby stał się jego własnością....

Ciągnik po zmarłym

Mam pytanie dotyczące spadku po zmarłym. Chodzi o ciągnik. Właściciel zmarł kilka lat temu i nadal pozostaje jego właścicielem. Pozostała tylko żona...

Spadek do podziału między siostry przyrodnie

Mam 13-letnią córkę. Niedawno zmarła jej babcia, która posiadała mieszkanie. Babcia miała syna (ojca mojej córki), a on 3 córki, w tym dwie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »