Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak ustrzec córkę przed spłacaniem długu po ojcu?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2019-05-31

Mój mąż ma długi. Spłaca je regularnie, ale niepokoi mnie, co się stanie w momencie naszej śmierci, jeśli dług nie zostanie spłacony. W związku z tym mam pytanie, jak ustrzec córkę przed spłacaniem długu po ojcu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Długi dziedziczy się tak samo, jak aktywa spadku. Czyli po śmierci Pani męża jego długi wraz z jego majątkiem przejdą na jego spadkobierców, czyli na Panią i córkę. Co więcej nie można np. odrzucić tylko długów spadkowych, a odziedziczyć wyłącznie aktywa spadku. Tak więc albo dziedziczy się cały spadek, albo nie dziedziczy się niczego po zmarłym.

Jeżeli faktycznie dług męża przekracza jego majątek to Pani i córka macie dwie drogi:

Dopóki Pani mąż żyje może Pani wraz z córką zrzec się dziedziczenia po nim. Zgodnie z art. 1048 Kodeksu cywilnego (K.c.): „Spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się dziedziczenia po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego”.

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia to umowa, na mocy której spadkobierca zrzeka się dziedziczenia ustawowego po swym spadkodawcy.

Umowę tę zawierają z jednej strony spadkobierca ustawowy, z drugiej zaś – jego przyszły spadkodawca.

Jak zatem Pani widzi, żeby zrzec się dziedziczenia po Pani męża musi zostać pomiędzy Panią i/lub Pani córką a mężem spisana umowa notarialna o zrzeczenie się dziedziczenia. Wówczas nie będziecie Panie po śmierci męża niczego dziedziczyć: ani aktywów, ani pasywów, czyli długów.

Zrzeczenie się dziedziczenia jest najskuteczniejszym sposobem, aby nie dziedziczyć długów po śmierci spadkodawcy. Zrzeczenie następuje w drodze umowy, stąd też do jej zawarcia niezbędna jest wola Pani męża i jego spadkobierców.

Jeżeli nie uda się zrzec dziedziczenia za życia męża, to po jego śmierci może Pani córka spadek po ojcu odrzucić. Kwestię odrzucenia spadku reguluje art. 1012 K.c.: „spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić”.

Z kolei zgodnie z treścią art. 1015 K.c.:

„§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.”

Spadek odrzucony przez Pani córkę przejdzie na dalszych zstępnych, a więc na jej dzieci. Zatem one też będą musiały odrzucić spadek, jeżeli będą w chwili śmierci Pani męża pełnoletnie, a jeżeli będą małoletnie to w ich imieniu spadek będzie musiała odrzucić Pani córka po wcześniejszym uzyskaniu zgody sądu rodzinnego.

Oprócz odrzucenia spadku istnieje również możliwość, aby po śmierci męża przyjęła Pani spadek po nim wraz z córką z dobrodziejstwem inwentarza. Wówczas za długi odpowiadać będzie Pani i córka wyłącznie do wartości czynnej spadku, czyli tego, co po mężu odziedziczy (majątek Pani i córki pozostanie bezpieczny). Jednakże takie przyjęcie spadku wiąże się z koniecznością ustalenia co dokładnie weszło w skład spadku i jakie są wszystkie długi. Na okoliczność tego można sporządzić wykaz inwentarza osobiście, czyli napisać co dokładnie wchodzi w skład spadku, jakie były długi, itp. Trzeba jednak taki spis robić solidnie, bowiem jeżeli celowo pominie się jakieś długi i później wyjdzie to przed sądem to za ten zatajony dług spadkobierca odpowiada już całym swoim majątkiem. Można też spis inwentarza powierzyć komornikowi, ale łączy się to ze sporymi kosztami zapłaty za czynności komornicze.

Trudno jest mi Pani w 100% wskazać, która droga jest lepsza, wszystkie one bowiem mają swoje plusy i minusy. Plusem odrzucenia spadku i zrzeczenia się dziedziczenia jest to, że praktycznie w ciągu 1 dnia pozbywa się Pani i Pani córka zadłużonego spadku i później już nic Panie nie obchodzi. Nie będą Panie nękane przez firmy windykacyjne, nie będą wzywane do zapłaty itp. A nawet, jeżeli ktoś Panie wezwie, to wystarczy, że prześle lub pokaże Pani oświadczenie o odrzuceniu spadku lub zrzeczeniu się dziedziczenia i to zakończy sprawę. Odrzucić spadek lub zrzec się dziedziczenia warto wówczas, gdy jest on faktycznie zadłużony i wartość długów przekracza znacznie wartość spadku.

Z kolei przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza zwykle stosuje się w przypadku, gdy co prawda długi są, ale nie przekraczają wartości całego spadku. Czyli pomimo spłaty tych długów ze spadku jeszcze coś dla dziedziczącego zostanie, jakaś korzyść majątkowa. Minusem jest konieczność sporządzenia wykazu inwentarza i ewentualna odpowiedzialność za dług, który się celowo w takim wykazie zataiło. Oczywiście taki spis może sporządzić komornik, ale koszty będą wysokie.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Odrzucenie spadku a zwrot kosztów pogrzebu

Mama zmarła miesiąc temu. Ze względu na to, że zadłużenie mojej mamy było wyższe niż jej majątek, chciałbym odrzucić spadek. Moja rodzina to ja, żona...

Czy musimy odrzucić spadek po kuzynie?

Zmarł mój kuzyn, który posiadał długi. Nie miał ani żony, ani dzieci. Spadek został odrzucony przez jego rodziców oraz siostrę wraz z jej dziećmi....

Długi po zmarłym przyrodnim bracie

Zmarł brat przyrodni, z którym nie utrzymywałam żadnych kontaktów. Przyrodni brat miał długi. Mój dorosły syn, z którym również nie utrzymuję...

Zgoda sądu na odrzucenie spadku w imieniu dziecka, jakie terminy?

Mieszkam z żoną i naszym 3-letnim dzieckiem w Niemczech. Żona odrzuciła spadek po swoim zmarłym ojcu 8 lipca ubiegłego roku....

Spis inwentarza, pozwy o zapłatę, koszty pogrzebu

Przyjąłem po zmarłym ojcu spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Został sporządzony przez komornika spis inwentarza. Spis wykazał aktywa – ok....

Długi po zmarłych - jak skutecznie odrzucić spadek?

Długi po zmarłych - jak skutecznie odrzucić spadek?

W listopadzie 2017 roku zmarł mój brat, a w maju 2018 mama. Według mojej wiedzy posiadali dług z tytułu zaległego czynszu i bezumownego...

Mieszkanie od babci która miała kredyt

Mieszkanie od babci która miała kredyt

Wnuczka po rozwodzie rodziców otrzymała darowiznę w postaci nieruchomości. Przed rozwodem, który zapadł w styczniu 2017 r., rodzice spisali...

Odpowiedzialność za długi brata zmarłej mamy

Odpowiedzialność za długi brata zmarłej mamy

Zostałam spadkobiercą ustawowym po zmarłej matce w grudniu 2016 r. Nie odrzuciłam spadku. Mama niedługo przed śmiercią została spadkobiercą ustawowym...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »