Jak zmienić testament przebywając za granicą?

• Autor: Aleksandra Jocz

Siostra mojej mamy napisała w Polsce testament, w którym zostawiła dom swojemu synowi. Ostatnio jednak zmieniła zdanie i chce przepisać tę nieruchomość na mnie i moją siostrę – czyli na swoje siostrzenice. Jak wyglądają koszty przy dziedziczeniu takiego spadku? Czy płaci się podatek? Dodam, że ciocia poważnie choruje, mieszka we Francji i nie może przyjechać do Polski. Czy zmiana testamentu poza granicami Polski będzie ważna? Jak w ogóle zmienić testament przebywając za granicą?

Udzielamy porad prawnych przez internet! Jeżeli masz podobny problem, kliknij tutaj i opisz nam swój problem.

Jak zmienić testament przebywając za granicą?

Obowiązek podatkowy przy dziedziczeniu testamentowy

Na spadkobiercy ciąży obowiązek uiszczenia podatku od spadku i darowizn. Wynika to z art. 5 ustawy o spadkach i darowiznach, który stanowi, że obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie zaś z art. 6 ust 1 pkt 1 tej samej ustawy obowiązek podatkowy przy nabyciu w drodze dziedziczenia powstaje z chwilą przyjęcia spadku.

Z kolei art. 7 ust. 1 wspomnianej ustawy stanowi, że podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potraceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastąpi ubytek rzeczy spowodowany siłą wyższą?, do ustalenia wartości przyjmuje się? stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek należne z tytułu ubezpieczenia wlicza się? do podstawy wymiaru.

Zwolnienie z podatku od spadku

Ustawa o spadkach i darowiznach przewiduje możliwość uzyskania zwolnienia od tego podatku dla spadkobierców (lub obdarowanych), którzy należą do I grupy podatkowej, tj. małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Dzieci (zstępni) rodzeństwa należą już do II grupy podatkowej.

Powyższe wynika wprost z ustawy o spadkach i darowiznach:

„Art. 14. 1. Wysokość? podatku ustala się? w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

2. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

3. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się?:

1) do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę? i teściów;

2) do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;

3) do grupy III – innych nabywców”.

Zgodnie z ustępem 1 przytoczonego artykułu wysokość podatku jest uzależniona od przynależności do jednej z trzech wymienionych powyżej grup podatkowych.

II grupa podatkowa i podatek od spadku z testamentu

Niestety zstępni rodzeństwa (siostrzeniec/siostrzenica, bratanek/bratanica), jako należący do II grupy podatkowej, są obowiązani do odprowadzenia podatku od spadku.

Wysokość podatku dla II grupy podatkowej wynosi:

  • 7% – gdy wartość udziału spadkowego nie przekracza 10 278 zł,
  • 719,50 zł + 9% nadwyżki ponad 10 278 zł – gdy wartość udziału spadkowego zawiera się w przedziale pomiędzy 10 278 zł a 20 556 zł,
  • 1644,50 zł + 12% nadwyżki ponad 20 556 zł – gdy wartość udziału spadkowego przekracza 20 556 zł.

Należy pamiętać, żeby od wartości udziału, o którego liczymy podatek, odjąć kwotę wolną od podatku. Kwota wolna od podatku w Pana przypadku wynosi 7276 zł.

Podatnik jest zobowiązany do złożenia we właściwym urzędzie skarbowym (wg. miejsca położenia nieruchomości) formularza SD-3 (do pobrania w Internecie lub w urzędzie skarbowym) w terminie miesiąca od powstania obowiązku podatkowego tj. od momentu przyjęcia spadku.

Zmiana testamentu poza granicami Polski

Odpowiadając na drugie z Pańskich pytań, podkreślić należy, że nie ma znaczenia, w jakim kraju testator sporządzi swój testament. A zatem sporządzenie testamentu we Francji nie będzie miało znaczenia dla ważności tego dokumentu.

Zgodnie z treścią art. 943 Kodeksu cywilnego spadkodawca może w każdej chwili odwołać? zarówno cały testament, jak i jego poszczególne postanowienia.

Zgodnie zaś z art. 946 Kodeksu cywilnego odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność?, bądź? wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień?.

Biorąc pod uwagę powyższe – sporządzenie kolejnego testamentu spowoduje odwołanie poprzedniego testamentu. Spadkodawca może też w kolejnym testamencie wprost zaznaczyć, że odwołuje testament sporządzony wcześniej.

Masz podobny problem prawny? Opisz nam swoją spawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Indywidualne porady prawne przez internet

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Aleksandra Jocz

O autorze: Aleksandra Jocz

Randa prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl