Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Przekazanie udziałów w spadku oraz spłata spadkobierców

Autor: Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2013-07-29 • Aktualizacja: 2022-05-20

Po śmierci mojej babci pozostało pięcioro spadkobierców: dziadek, jego dwoje dzieci i dwóch wnuków. Chcemy dokonać działu spadku w ten sposób, żeby dzieci zrzekły się nieodpłatnie swojego udziału na rzecz ojca; wnukowie natomiast chcą, aby ich spłacić. Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Czy dziadek będzie musiał zapłacić podatek od kwoty spłaty?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekazanie udziałów w spadku oraz spłata spadkobierców

Zgodnie z art. 1035 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.) jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Dział spadku może nastąpić bądź na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami, bądź na mocy orzeczenia sądu na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Co bardzo istotne, jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

Spadkodawca może włożyć obowiązek zaliczenia darowizny lub zapisu windykacyjnego na schedę spadkową także na spadkobiercę ustawowego niewymienionego powyżej. Nie podlegają zaliczeniu na schedę spadkową drobne darowizny zwyczajowo w danych stosunkach przyjęte.

Zaliczenie na schedę spadkową przeprowadza się w ten sposób, że wartość darowizn lub zapisów windykacyjnych podlegających zaliczeniu dolicza się do spadku lub do części spadku, która ulega podziałowi między spadkobierców obowiązanych wzajemnie do zaliczenia, po czym oblicza się schedę spadkową każdego z tych spadkobierców, a następnie każdemu z nich zalicza się na poczet jego schedy wartość darowizny lub zapisu windykacyjnego podlegającej zaliczeniu, przy czym wartość przedmiotu darowizny oblicza się według stanu z chwili jej dokonania, a według cen z chwili działu spadku.

Jak już wyżej napisano, do działu spadku stosuje się przepisy o zniesieniu współwłasności. Art. 211 K.c. stanowi, że każdy ze współwłaścicieli może żądać, ażeby zniesienie współwłasności nastąpiło przez podział rzeczy wspólnej, chyba że podział byłby sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo że pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Zgodnie z art. 212 K.c. jeżeli zniesienie współwłasności następuje na mocy orzeczenia sądu, wartość poszczególnych udziałów może być wyrównana przez dopłaty pieniężne. Przy podziale gruntu sąd może obciążyć poszczególne części potrzebnymi służebnościami gruntowymi. Rzecz, która nie daje się podzielić, może być przyznana stosownie do okoliczności jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Jeżeli ustalone zostały dopłaty lub spłaty, sąd oznaczy termin i sposób ich uiszczenia, wysokość i termin uiszczenia odsetek, a w razie potrzeby także sposób ich zabezpieczenia. W razie rozłożenia dopłat i spłat na raty terminy ich uiszczenia nie mogą łącznie przekraczać lat dziesięciu. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie sąd na wniosek dłużnika może odroczyć termin zapłaty rat już wymagalnych.

Zasadniczo, jeśli w sprawie orzeka sąd, nie może on orzec o przyznaniu całego majątku jednej osobie i nie orzekać o spłatach. Oczywiście dzieci współspadkobiercy nie muszą potem tych pieniędzy żądać od rodzica, jednak sąd zapisuje obowiązek spłat. W myśl utrwalonego orzecznictwa oznaczenie sposobu i terminu uiszczenia spłat powinno być dokonane przez sąd z urzędu, przy czym należy zbadać i rozważyć sytuację uczestników obciążonych spłatami i uprawnionych do spłat, a w konsekwencji tak rozłożyć ciężar spłat, aby nie doprowadzić gospodarstwa do ruiny, nie obniżyć jego zdolności produkcyjnej i nie pozbawić uczestników otrzymujących gospodarstwo możliwości dokonania niezbędnych gospodarczo inwestycji.

Wymaga to wyjaśnienia sytuacji osobistej i majątkowej uprawnionych i zobowiązanych, przychodowości gospodarstwa, dochodów osiąganych z innych źródeł na tle aktualnej sytuacji rynkowej. Obciążenie bowiem gospodarstwa rolnego nadmiernymi spłatami byłoby niezgodne z interesem społeczno-gospodarczym, ale równie niezgodne z tym interesem byłoby rozłożenie spłat na wieloletnie raty, co w okresie inflacji stanowiłoby oczywiste pokrzywdzenie osoby uprawnionej do spłat. Jednakże w szczególnych sytuacjach Sąd Najwyższy dopuszcza możliwość obniżenia wysokości spłaty należnej w związku z wyrównaniem udziałów przy podziale majątku wspólnego na podstawie art. 5 K.c. (tak: orzeczenie SN z 25 maja 1998 r., I CKN 684/97, niepubl.). Warto jednak zastrzec w sądzie, że część ze spadkobierców nie chce otrzymać spłat. To może wpłynąć na decyzję sądu, który musi ocenić, czy spadkobierca, któremu przyzna całość spadku, będzie w stanie spłacić pozostałych spadkobierców.

W przypadku umownego działu spadku dokonanego przed notariuszem można rzeczywiście zrezygnować z żądania dopłat i spłat.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi podlegają umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu podlegają także orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2 (czyli w dziale ze spłatami).

Z powyższego wynika, że spłaty dziadka na rzecz wnuków będą podlegały opodatkowaniu w takim zakresie, w jakim zostaną orzeczone. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na rzecz istotną: wcześniej pisałam, że sąd musi orzec spłaty na rzecz wszystkich współspadkobierców. Nie jest tym obowiązkiem związany, jeśli spadkobiercy zawrą przed sądem ugodę w sprawie działu. Zatem warto przed złożeniem do sądu wniosku o dział spadku dogadać się z pozostałymi współspadkobiercami, aby złożyć zgodny wniosek, który sąd zaakceptuje. Warto zwrócić uwagę na fakt, że wniosek o dział spadku podlega opłacie w wysokości 600 zł, ale w przypadku, gdy dział jest dokonywany na zgodny wniosek, opłata wynosi 300 zł.

Reasumując: jeśli dokonają Państwo działu spadku w taki sposób, że sąd orzeknie spłaty na rzecz wnuków, to istotnie dziadek będzie musiał od spłaty zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Podkreślił to także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 16 lipca 2008 r. (sygn. akt I SA/Bk 94/08): „Z przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika, że obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych powstaje tylko w takim zakresie, w jakim umowa o dział spadku i zniesienie współwłasności przewiduje spłaty lub dopłaty. Wpisuje się to w ogólną ideę objęcia obowiązkiem podatkowym na gruncie ustawy przede wszystkim odpłatnych czynności cywilnoprawnych”.

Zobacz również: Nieodpłatne przekazanie udziału w spadku

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »