Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak dziedziczy adoptowany?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-01-22

Mój syn początkowo przebywał u nas w ramach rodziny zastępczej. Cztery lata temu został usynowiony i nosi tylko nasze nazwisko. Obecnie ma 19 lat. Ostatnio otrzymał pismo z sądu w sprawie spadku po swoim biologicznym dziadku. Początkowo pismo zostało wysłane na jego pierwotne nazwisko, ale po naszej interwencji przesłano pismo na obecne nazwisko. Czy adoptowany syn dziedziczy po biologicznym dziadku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

O powołaniu do spadku z ustawy po określonym spadkodawcy nie rozstrzygają jedynie więzy biologicznego pochodzenia. Jeżeli Pana syn był przysposobiony w sposób pełny (tzw. adoptio plena), to z chwilą nawiązania stosunku przysposobienia jego więzy pokrewieństwa z biologiczną rodziną w sensie prawnym całkowicie ustały.

Stosownie do treści przepisu art. 121 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 788, w skrócie K.r.o.) przez przysposobienie pełne powstaje pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek, jak między rodzicami a dziećmi. Przysposobiony (osoba adoptowana) nabywa równocześnie prawa i obowiązki wynikające z pokrewieństwa w stosunku do krewnych przysposabiającego (art. 121 § 2 K.r.o.). Oznacza to, że wskutek przysposobienia, jeśli nie zostało ono później rozwiązane na drodze sądowej, Pana syn stał się na trwałe dzieckiem adopcyjnym Pana i małżonki (przysposobienie wspólne – art. 115 § 1 K.r.o.), czyli syn będzie dziedziczył po Panu i żonie. Ustają prawa i obowiązki przysposobionego syna wynikające z pokrewieństwa względem jego krewnych biologicznych, jak również prawa i obowiązki tych krewnych względem niego (art. 121 § 3 K.r.o.). Jednym z praw, które ustało w wyniku adopcji pełnej, jest właśnie prawo do dziedziczenia, a jako przykład obowiązku, który ustał, można wskazać np. obowiązek alimentacyjny względem biologicznych rodziców, dziadków. Zwracam też uwagę, że skutki przysposobienia pełnego rozciągają się również na zstępnych (dzieci, wnuki) przysposobionego (art. 121 § 4 K.r.o.), czyli na obecne lub przyszłe dzieci Pana syna.

Reasumując, jak stanowi przepis art. 936 § 1 K.c., przysposobiony dziedziczy po przysposabiającym i jego krewnych tak, jakby był dzieckiem przysposabiającego, a przysposabiający i jego krewni dziedziczą po przysposobionym tak, jakby przysposabiający był rodzicem przysposobionego. Przysposobiony nie dziedziczy po swoich wstępnych naturalnych i ich krewnych, a osoby te nie dziedziczą po nim (art. 936 § 2 K.c.). Wstępni to rodzice, dziadkowie, pradziadkowie.

Jedynym wyjątkiem jest tutaj sytuacja, gdy małżonek adoptuje dziecko drugiego małżonka (np. z poprzedniego związku) – wówczas powyższe zasady nie obowiązują.

Tak ma się sytuacja w przypadku przysposobienia pełnego.

Jeśli natomiast w Pana przypadku mielibyśmy do czynienia z przysposobieniem niepełnym (tzw. adoptio minus plena), to zagadnienie dziedziczenia po biologicznym ojcu lub dziadku Pana syna przedstawiałoby się zupełnie inaczej. Zgodnie z treścią przepisu art. 937 pkt 3 K.c., jeżeli skutki przysposobienia polegają wyłącznie na powstaniu stosunku między przysposabiającym a przysposobionym, to rodzice przysposobionego nie dziedziczą po przysposobionym, a zamiast nich dziedziczy po przysposobionym przysposabiający; poza tym przysposobienie nie narusza powołania do dziedziczenia wynikającego z pokrewieństwa. W takich okolicznościach Pana syn dziedziczyłby po swoim naturalnym ojcu, bądź dziadku. Proszę zatem ustalić, jaką formą przysposobienia został objęty Pana syn. Jeżeli rodzice przysposobionego wyrazili zgodę przed sądem opiekuńczym na przysposobienie dziecka bez wskazania osoby przysposabiającego, to z pewnością został Pana syn adoptowany w drodze adopcji pełnej (art. 124 § 1 i § 2 K.r.o.).

Reasumując, przede wszystkim musi Pan ustalić, czy adopcja była pełna, czy niepełna. Od tego zależy, czy przysposobiony syn dziedziczy po swoim biologicznym dziadku, czy też nie. Proszę nie sugerować się zawiadomieniem z sądu – sąd ma bowiem za zadanie ustalić wszystkich, nawet potencjalnych spadkobierców, co nie oznacza, że każdy, kogo sąd zawiadomi o sprawie spadkowej, będzie coś dziedziczył.

I na koniec jeszcze jedna alternatywna możliwość – testament. Jeżeli dziadek sporządził testament, a jako spadkobiercę wskazał Pańskiego adoptowanego syna, to dziedziczy on niezależnie od tego, czy został przysposobiony, czy też nie. Dziedziczenie testamentowe ma bowiem pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym i w testamencie można wskazać jako swojego spadkobiercę każdą, nawet zupełnie obcą osobę i ta osoba będzie dziedziczyła zgodnie z wolą zmarłego. Oczywiście w takiej sytuacji nabywca spadku ma prawo do jego odrzucenia w ciągu 6 miesięcy od dnia dowiedzenia się o tytule swego powołania do spadku.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Prowadzenie sprawy spadkowej przez notariusza

Ojciec zmarł 10 lat temu, wraz z siostrą odziedziczyłyśmy mieszkanie po nim, poświadczenie dziedziczenia otrzymałam rok temu. Kilka miesięcy temu...

 

Bezpieczne decyzje po śmierci mamy

Trzy miesiące temu zmarła moja mama. Spadkobiercami są: ojciec, ja i mój brat. Rodzice mieli wspólny majątek. Jak zgłosić przyjęcie spadku i jaka...

 

Czy muszę od razu spłacić części spadkowe?

Razem z mężem kupiliśmy mieszkanie, które było współwłasnością. Po śmierci męża części spadkowe odziedziczyły nasze małoletnie dzieci. Po...

 

Jak upomnieć się o spadek?

Odziedziczyłam po dziadku 1/4 majątku (nie wiem, ile tego dokładnie jest, ale wchodzi w to domek, ogród, stodoła, pole). Rodzina, która otrzymała...

 

Jak wytłumaczyć nieobecność na rozprawie spadkowej?

Trzy lata temu zmarła moja mama. Pozostawiła testament, w którym swoje mieszkanie zapisała mojemu bratu. Nie mam do tego zastrzeżeń i nie zależy mi...

 

Spłata długów w zamian za przejęcie części nieruchomości

Trzy lata temu wraz z rodzeństwem nabyliśmy spadek po rodzicach – dom w równych częściach. Jedna z sióstr ma długi i wierzyciel...

 

Za i przeciw zrzeczenia się spadku na korzyść żyjącego rodzica

Niedawno zmarł nasz ojciec, nie zostawiając testamentu. Ja, mama i brat jesteśmy jego ustawowymi spadkobiercami co do całości spadku: nieruchomości...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »