Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak się dowiedzieć się, czy należy mi się spadek?

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-02-01

W jaki sposób mogę się dowiedzieć, czy należy mi się spadek po zmarłym ojcu? Ojciec zmarł nagle miesiąc temu. Muszę przyznać, że nasze kontakty były bardzo sporadyczne. Ja mieszka od kilku lat za granicą, ojciec mieszkał w Polsce. Od kilkunastu lat był związany z pewną kobietą, ale nie mieli ślubu. Jak w takiej sytuacji dowiedzieć się czegoś o stanie majątku mojego ojca? Jakie prawa przysługują mi do spadku poza granicami Polski?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niewątpliwie w świetle prawa jest Pani spadkobierczynią ustawową po śmierci Pani ojca, o ile Pani ojciec nie sporządził testamentu, w którym powołał do dziedziczenia inną osobę. W takiej sytuacji nie będzie Pani dziedziczyć po ojcu. Wynika to z art. 931 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w pierwszej kolejności powołane są z ustawy do spadku dzieci spadkodawcy oraz jego małżonek; dziedziczą oni w częściach równych. Jednakże część przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku. Konkubina Pani ojca nie wchodzi do kręgu spadkobierców ustawowych, tak więc nie dziedziczy po zmarłym, chyba że została powołana do dziedziczenia w testamencie. Przyjmijmy zatem, że Pani ojciec nie sporządził testamentu, jeśli nie miał innych dzieci oprócz Pani, to cały spadek po jego śmierci dziedziczy Pani jako jedyna spadkobierczyni zmarłego.

Napisała Pani, że nie wie, co wchodzi w skład spadku, a więc należy sporządzić spis inwentarza oraz założyć sprawę spadkową o stwierdzenie nabycia spadku.

W pierwszej kolejności należy zatem złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania zmarłego o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym ojcu. Wniosek taki powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres osoby składającej wniosek (wnioskodawca) oraz imiona, nazwiska i adresy potencjalnych spadkobierców ustawowych (uczestnicy postępowania);
 2. imię i nazwisko zmarłego (zmarłych), datę i miejsce (miejscowość) jego śmierci oraz jego ostatnie miejsce stałego zamieszkania;
 3. akt zgonu oraz inne akty stanu cywilnego wskazujące na pokrewieństwo ze zmarłym osób wskazanych we wniosku jako spadkobierców.

Do wniosku należy dołączyć:

 • odpis wniosku w tylu kopiach, ilu jest uczestników postępowania;
 • odpis skrócony aktu urodzenia dla mężczyzn i kobiet niezamężnych;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa dla kobiet i mężczyzn zamężnych;
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy;
 • oświadczenia o przyjęciu, odrzuceniu spadku lub zrzeczeniu się dziedziczenia (jeśli były składane).

Do wniosku należy również dołączyć tyle odpisów wniosku, ilu jest uczestników postępowania. Odpisy aktów stanu cywilnego muszą być nie starsze niż sprzed 3 miesięcy.

Wniosek należy opłacić znakami opłaty sądowej lub przelewem w kwocie 50 zł (jeżeli wniosek obejmuje więcej niż jednego spadkodawcę – po 50 zł od każdego spadkodawcy).

We wniosku powinna Pani wskazać, że wnosi Pani o stwierdzenie nabycia spadku wraz ze sporządzeniem spisu inwentarza.

Cała procedura stwierdzenia nabycia spadku kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym zostają ustalone udziały poszczególnych spadkobierców w spadku. W Pani przypadku będzie to zapewne postanowienie mówiące, że cały spadek przypadł Pani.

W odniesieniu do spisu inwentarza trzeba wskazać, że zgodnie z art. 673 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.) sąd postanawia spis inwentarza na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą.

Spis inwentarza to lista cennych rzeczy i nieruchomości, które zostawił po sobie zmarły spadkodawca. Na podstawie tego spisu można ustalić, do jakiej kwoty spadkobiercy, jeżeli przyjęli spadek z dobrodziejstwem inwentarza, odpowiadają za długi zmarłego spadkodawcy.

Aby spis inwentarza był w 100% efektywny, powinno się go przeprowadzić zaraz po śmierci spadkodawcy, kiedy jeszcze wszystkie przedmioty, pieniądze na kontach i inne aktywa są nierozdysponowane.

Komornik ustali, które rzeczy powinny być wciągnięte do spisu inwentarza, sprawdzi także, jakie zobowiązania miał zmarły spadkodawca (sprawdza jego rachunki bankowe, zaległości w płatnościach itp.).

O terminie spisu inwentarza zostanie Pani zawiadomiona pisemnie. Nieprzybycie na spis nie wstrzymuje tej czynności. Do spisu inwentarza wciąga się majątek spadkodawcy z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu, jak również długi spadku. W spisie inwentarza wykazuje się też wartość czystego spadku, z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych.

Jeżeli po sporządzeniu spisu inwentarza zachodzi wątpliwość, czy zostały w nim zamieszczone wszystkie przedmioty należące do spadku lub czy zamieszczone w spisie inwentarza długi istnieją, sąd spadku z urzędu lub na wniosek spadkobiercy może nakazać spadkobiercy złożenie:

 • oświadczenia, że żadnego przedmiotu spadkowego nie zataił ani nie usunął oraz że nie podał do spisu inwentarza nieistniejących długów,
 • wykazu przedmiotów spadkowych nieujawnionych w spisie inwentarza, jeżeli są mu wiadome, z podaniem miejsca przechowania ruchomości i dokumentów dotyczących praw majątkowych, jak również z wyjaśnieniem podstawy prawnej tych praw,
 • zapewnienia, że złożone oświadczenie lub wykaz są prawdziwe i zupełne.

Spis inwentarza wyjawi również stan prawny nieruchomości, jak również wszystkie obciążające ją wierzytelności.

W myśl § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza:

„1. Spisania majątku ruchomego w toku zabezpieczenia spadku lub sporządzania spisu inwentarza dokonuje się w obecności dwóch świadków, powołanych przez komornika.

2. Z dokonanej czynności sporządza się protokół, który podpisują wszyscy obecni. Odmowę lub niemożność podpisania stwierdza się w protokole z podaniem przyczyny odmowy lub niemożności podpisania. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach.

3. Jeżeli spisaniu podlegają przedmioty o wartości artystycznej, naukowej lub historycznej, komornik zawiadamia o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

4. W protokole zamieszcza się również istotne dla sprawy oświadczenia osób, których obecność przy dokonywanej czynności jest dopuszczalna, oraz oświadczenia osób trzecich zgłaszających swoje prawa do przedmiotów objętych spisem”.

Powyższe oznacza, że przede wszystkim komornik nie będzie żadnych rzeczy z nieruchomości wynosił, tak więc nie musi się Pani obawiać o ich utratę. Nieobecność Pani nie będzie wstrzymywała czynności komornika, jednakże radzę być przy spisie inwentarza (może Pani umocować swojego pełnomocnika), można bowiem wówczas na bieżąco kontrolować przebieg spisu. Na czynności komornika można wnieść skargę do sądu rejonowego. Osoba, która chce złożyć taką skargę, ma na to 7 dni liczonych bądź od dokonania czynności, którą chce zaskarżyć, bądź od powzięcia wiadomości o dokonaniu takiej czynności, jeżeli nie była obecna przy jej przeprowadzaniu.

Stosownie do art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 z późn. zm.) za dokonanie spisu inwentarza albo innego spisu majątku pobiera się stałą opłatę w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego za każdą rozpoczętą godzinę. Należy też pamiętać, że do opłaty komornik doliczy 23% podatku VAT. Koszty spisu inwentarza ponosi osoba, która złożyła wniosek o jego sporządzenie. Jeżeli nie będzie Pani w stanie pokryć kosztów komornika, może złożyć wniosek o ściągnięcie tych kosztów z majątku spadkowego.

Co się tyczy kwestii pełnomocnictwa, to reguluje ją art. 87 § 1 K.p.c., zgodnie z którym pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności przemysłowej także rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak również rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

W Pani sprawie, jeżeli nie może Pani przyjechać do Polski i pokierować całym postępowaniem, radziłabym zatrudnić profesjonalnego pełnomocnika, który poprowadzi i dopilnuje w Pani imieniu całej sprawy. Świadczymy takie usługi. Przebywając za granicą ma Pani takie same prawa do spadku jak w Polsce.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Spłata długów w zamian za przejęcie części nieruchomości

Trzy lata temu wraz z rodzeństwem nabyliśmy spadek po rodzicach – dom w równych częściach. Jedna z sióstr ma długi i wierzyciel...

 

Za i przeciw zrzeczenia się spadku na korzyść żyjącego rodzica

Niedawno zmarł nasz ojciec, nie zostawiając testamentu. Ja, mama i brat jesteśmy jego ustawowymi spadkobiercami co do całości spadku: nieruchomości...

 

Dziedziczenie na podstawie testamentu z uwzględnieniem reguły przyrostu

Osoba zmarła posiadała dwa mieszkania. Miała dwoje dzieci (syna i córkę) oraz wnuczkę. W testamencie zapisała jedno mieszkanie synowi,...

 

Sprawy pogrzebowe po śmierci kuzynki taty

Zmarła moja ciocia (córka brata taty). Nie miała już żadnej bliższej niż my rodziny. Zajmujemy się teraz jej pogrzebem. Czy mój tata i pozostałe...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »