Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak sprawdzić rachunki i rozwiązać umowy po śmierci mamy?

Jak dokonać podziału majątku po zmarłej mamie? W skład majątku mamy wchodziły tylko ruchomości, samochód (niespłacony kredyt na ten samochód). Jak rozwiązać umowę z mediami i bankiem? Czy istnieje możliwość sprawdzenia wszelkich płatności – zobowiązań terminowych i zaległych? Na czym polega przyjęcie majątku lub zrzeczenie się majątku?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Należy zacząć od nabycia spadku sądowego lub notarialnego stwierdzenia nabycia spadku. Następnie niezbędne jest zgłoszenie spadku do US. Potem dopiero można myśleć o dziale spadku.

Oświadczenie o przyjęciu spadku (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza) albo o jego odrzuceniu spadkobierca – według własnego uznania – może złożyć:

  • przed notariuszem; przepisy ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369) nie regulują kwestii właściwości notariusza do podejmowania czynności notarialnych, toteż wybór notariusza – wolny i nieskrępowany – należy do spadkobiercy;
  • w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu spadkobiercy;
  • w sądzie spadku (art. 628) w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Spadek można przyjąć wprost, czyli cały spadek i całe zadłużenie (przykładL masa dodatnia – 10 tys. zł – długi 20 tys. zł = odpowiada się za długi do kwoty 20 tys. zł).

Spadek można przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza – czyli dziedziczy się długi do wysokości masy dodatniej spadku (przykład: masa dodatnia – 10 tys. zł – długi 20 tys. zł = odpowiada się za długi do kwoty 10 tys. zł).

Spadek można odrzucić – nie dziedziczy się ani długów, ani masy dodatniej. Można wybrać sposób w ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci. Potem nabywa się spadek wprost.

Aby ustalić masę spadkową – można zrobić spis inwentarza. Każda osoba zgłaszająca żądanie wydania postanowienia o sporządzenie spisu inwentarza powinna wykazać (uprawdopodobnić) przymiot wnioskodawcy. Brak takiego wykazania (uprawdopodobnienia) powoduje oddalenie wniosku. Przedtem jednak sąd powinien wezwać wnioskodawcę o uzupełnienie w wyznaczonym terminie występujących braków, ewentualnie wysłuchać go na posiedzeniu sądowym lub zażądać oświadczenia na piśmie (art. 514 § 1).

Sądem właściwym w postępowaniu o sporządzenie spisu inwentarza jest sąd spadku w rozumieniu art. 628. Art. 633 – dotyczący wyraźnie tylko spraw o zabezpieczenie spadku – nie ma tutaj zastosowania.

Przy sporządzaniu spisu inwentarza stosuje się odpowiednio art. 947–949. Do spisu wciąga się majątek oraz długi spadkodawcy z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu oraz wysokości długu. W spisie wykazuje się także wartość czystego spadku, z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych. W razie potrzeby wciągnięcia do spisu rzeczy znajdujących się w okręgu innego sądu, sąd spadku może zwrócić się o dokonanie potrzebnych czynności do sądu rejonowego, w którego okręgu rzeczy się znajdują (por. § 28 i 30 rozporządzenia powołanego w uwadze 7 do art. 633

Spis inwentarza jest opcjonalny. W żadnym wypadku nie jest wymagalny ani konieczny. Ewentualnie można wystąpić o raport BIK – tam znajdują się zobowiązania – oczywiście nie wszystkie banki udostępniają tam dane statystyczne – ale większość banków owszem.

Potem można myśleć o dziale spadku. Działu spadku można także dokonać u notariusza, w sądzie, lub jeśli nie ma nieruchomości – umownie. Między spadkobiercami. W dowolny sposób. Jeśli dział spadku będzie odbywał się sądownie – sąd oszacuje spadek, wyceni, podzieli wg wniosków stron, wg dowodów, argumentów.

Postępowanie o dział spadku ma charakter kompleksowy, w związku z czym zmierza do załatwienia całokształtu stosunków, jakie powstały między współspadkobiercami (por. uzasadnienie uchwały SN z 25 czerwca 1971 r., sygn. akt III CZP 34/71, OSNCP 1972, nr 4, poz. 62). Skutkiem tego założenia jest możliwie pełne zharmonizowanie postępowania o dział spadku z postępowaniem o zniesienie współwłasności (por. również uwagi do art. 685, 686 i 687), przy czym art. 688 spełnia funkcję klauzuli generalnej, dopełniającej zespolenie obydwu tych postępowań.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

rozwodowy.pl