Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak sprawdzić rachunki i rozwiązać umowy po śmierci mamy?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2016-05-08

Jak dokonać podziału majątku po zmarłej mamie? W skład majątku mamy wchodziły tylko ruchomości, samochód (niespłacony kredyt na ten samochód). Jak rozwiązać umowę z mediami i bankiem? Czy istnieje możliwość sprawdzenia wszelkich płatności – zobowiązań terminowych i zaległych? Na czym polega przyjęcie majątku lub zrzeczenie się majątku?

Należy zacząć od nabycia spadku sądowego lub notarialnego stwierdzenia nabycia spadku. Następnie niezbędne jest zgłoszenie spadku do US. Potem dopiero można myśleć o dziale spadku.

Oświadczenie o przyjęciu spadku (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza) albo o jego odrzuceniu spadkobierca – według własnego uznania – może złożyć:

  • przed notariuszem; przepisy ustawy z 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (jedn. tekst: Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369) nie regulują kwestii właściwości notariusza do podejmowania czynności notarialnych, toteż wybór notariusza – wolny i nieskrępowany – należy do spadkobiercy;
  • w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu spadkobiercy;
  • w sądzie spadku (art. 628) w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Spadek można przyjąć wprost, czyli cały spadek i całe zadłużenie (przykładL masa dodatnia – 10 tys. zł – długi 20 tys. zł = odpowiada się za długi do kwoty 20 tys. zł).

Spadek można przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza – czyli dziedziczy się długi do wysokości masy dodatniej spadku (przykład: masa dodatnia – 10 tys. zł – długi 20 tys. zł = odpowiada się za długi do kwoty 10 tys. zł).

Spadek można odrzucić – nie dziedziczy się ani długów, ani masy dodatniej. Można wybrać sposób w ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci. Potem nabywa się spadek wprost.

Aby ustalić masę spadkową – można zrobić spis inwentarza. Każda osoba zgłaszająca żądanie wydania postanowienia o sporządzenie spisu inwentarza powinna wykazać (uprawdopodobnić) przymiot wnioskodawcy. Brak takiego wykazania (uprawdopodobnienia) powoduje oddalenie wniosku. Przedtem jednak sąd powinien wezwać wnioskodawcę o uzupełnienie w wyznaczonym terminie występujących braków, ewentualnie wysłuchać go na posiedzeniu sądowym lub zażądać oświadczenia na piśmie (art. 514 § 1).

Sądem właściwym w postępowaniu o sporządzenie spisu inwentarza jest sąd spadku w rozumieniu art. 628. Art. 633 – dotyczący wyraźnie tylko spraw o zabezpieczenie spadku – nie ma tutaj zastosowania.

Przy sporządzaniu spisu inwentarza stosuje się odpowiednio art. 947–949. Do spisu wciąga się majątek oraz długi spadkodawcy z zaznaczeniem wartości każdego przedmiotu oraz wysokości długu. W spisie wykazuje się także wartość czystego spadku, z uwzględnieniem wartości rzeczy i praw spornych. W razie potrzeby wciągnięcia do spisu rzeczy znajdujących się w okręgu innego sądu, sąd spadku może zwrócić się o dokonanie potrzebnych czynności do sądu rejonowego, w którego okręgu rzeczy się znajdują (por. § 28 i 30 rozporządzenia powołanego w uwadze 7 do art. 633

Spis inwentarza jest opcjonalny. W żadnym wypadku nie jest wymagalny ani konieczny. Ewentualnie można wystąpić o raport BIK – tam znajdują się zobowiązania – oczywiście nie wszystkie banki udostępniają tam dane statystyczne – ale większość banków owszem.

Potem można myśleć o dziale spadku. Działu spadku można także dokonać u notariusza, w sądzie, lub jeśli nie ma nieruchomości – umownie. Między spadkobiercami. W dowolny sposób. Jeśli dział spadku będzie odbywał się sądownie – sąd oszacuje spadek, wyceni, podzieli wg wniosków stron, wg dowodów, argumentów.

Postępowanie o dział spadku ma charakter kompleksowy, w związku z czym zmierza do załatwienia całokształtu stosunków, jakie powstały między współspadkobiercami (por. uzasadnienie uchwały SN z 25 czerwca 1971 r., sygn. akt III CZP 34/71, OSNCP 1972, nr 4, poz. 62). Skutkiem tego założenia jest możliwie pełne zharmonizowanie postępowania o dział spadku z postępowaniem o zniesienie współwłasności (por. również uwagi do art. 685, 686 i 687), przy czym art. 688 spełnia funkcję klauzuli generalnej, dopełniającej zespolenie obydwu tych postępowań.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Problematyczna sprawa mieszkania po mamie

Ja i brat odziedziczyliśmy po mamie jej mieszkanie (po połowie). Chciałabym spłacić mojego brata i zachować mieszkanie – zgodnie z wolą...

Zgodne przekazanie udziałów w spadku bez obowiązku spłat lub dopłat

Zmarł mój mąż, nie pozostawił testamentu. Masę spadkową stanowi mieszkanie spółdzielcze własnościowe, garaż. Nie ma żadnych długów. Mamy 3 synów....

Nieruchomości męża, ruchomości żony

Zmarł mój mąż. Posiadał nieruchomości nabyte na swoje nazwisko. Ja jestem właścicielką ruchomości (samochody, przyczepa). Proszę o informację, jak...

Rozdzielenie składników majątku między spadkobierców

Dwa lata temu zmarł ojciec mojego męża. Teściowa została z kredytem, domem na wsi i mieszkaniem własnościowym. Brat męża mieszka...

Brak porozumienia między spadkobiercami

Sąd ustalił na podstawie testamentu mojej babci spadek, który otrzymali nasza nieżyjąca mama (52%) i jej brat (48%). Uczestnikami sprawy byłem ja...

Nierówne udziały w nieruchomości spadkowej – kto płaci czynsz?

Rok temu zmarła moja mama, w testamencie zapisała swoje mieszkanie mnie – 2/3 udziału i po 1/6 moim dwóm siostrom. Siostry nie miał pretensji...

Denominacja kwoty przy ustalaniu wartości spadku

We wniosku o dział spadku należy podać wartość otrzymanych prezentów. W moim przypadku jest to dopłata do mieszkania własnościowego dokonana...

Dział spadku za pośrednictwem pełnomocników

Po śmierci mamy nie przeprowadzono rozprawy o przyjęcie spadku. Sprawa została założona dopiero teraz i odbędzie się w listopadzie....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »