Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak sprawiedliwie podzielić nieruchomości?

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-01-23

Ja i siostra otrzymałyśmy spadek po zmarłych rodzicach. Są to nieruchomości rolne i budowlane oraz stary, rozwalony dom. Siostra chce przejąć wszystkie działki, a mi zostawić ruderę. Uważam, że to niesprawiedliwe. Jak więc dokonać innego podziału? Kto o tym decyduje? Sąd wydał tylko wyrok, że mamy podzielić się po połowie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedstawiony stan faktyczny sprawy sugeruje konieczność przeprowadzenia postępowania o dział spadku. Siostra może jedynie wskazywać propozycję działu spadku, ale nie ma uprawnień do dysponowania arbitralnie majątkiem spadkowym. Strony mogą dokonać działu spadku polubownie, tj. w umowie zawartej w formie aktu notarialnego, lub na drodze postępowania sądowego. Forma polubowna wymaga zgody dwóch stron stosunku prawnego. Pani oczywiście nie musi zgadzać się na propozycję siostry, ale wówczas konieczne będzie skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Do postępowania o dział spadku zastosowania mają przepisy kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Zgodnie bowiem z treścią art. 688 K.p.c. „do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zniesienia współwłasności, a w szczególności art. 618 § 2 i 3”.

Postępowanie o dział spadku ma charakter kompleksowy, w związku z czym zmierza do załatwienia całokształtu stosunków, jakie powstały między współspadkobiercami (por. uzasadnienie uchwały SN z 25 czerwca 1971 r., sygn. akt III CZP 34/71, LexPolonica nr 296435, OSNCP 1972, nr 4, poz. 62). Skutkiem tego założenia jest możliwie pełne zharmonizowanie postępowania o dział spadku z postępowaniem o zniesienie współwłasności (por. również uwagi do art. 685, 686 i 687), przy czym art. 688 spełnia funkcję klauzuli generalnej, dopełniającej zespolenie obydwu tych postępowań.

W postępowaniu o dział spadku sąd orzeka – na podstawie art. 624 w zw. z art. 688 – o wydaniu rzeczy między współspadkobiercami wtedy, gdy w wyniku dokonanego działu całość lub część rzeczy będących przedmiotem działu spadku przypadnie innemu współspadkobiercy, a nie temu, który nią dotychczas włada. Przepisy te nie dają natomiast podstawy do orzeczenia w tym postępowaniu o wydaniu rzeczy lub jej części współspadkobiercy przez osobę władającą nią na podstawie odrębnego tytułu prawnego, innego niż dziedziczenie tej rzeczy (por. post. SN z 27 czerwca 1969 r., sygn. akt III CRN 226/69, LexPolonica nr 312110, OSNCP 1970, nr 3, poz. 51).

W postępowaniu o dział spadku możliwe jest odpowiednie (art. 13 § 2) stosowanie art. 317 (post. SN z 4 lipca 1983 r., sygn. akt III CRN 129/83, LexPolonica nr 301722, OSNCP 1984, nr 5, poz. 75). Nie jest jednak dopuszczalne wydanie postanowienia częściowego, zawierającego rozstrzygnięcie o podziale rzeczy w naturze, bez równoczesnego wyrównania wartości udziałów współspadkobierców spłatami lub dopłatami i bez rozstrzygnięcia istniejącego sporu o nakłady, jeżeli wielkość tych nakładów mogłaby rzutować na sposób podziału albo wysokość spłat lub dopłat (por. np. uchw. SN z 8 czerwca 1977 r., sygn. akt III CZP 40/77, LexPolonica nr 296462, OSNCP 1978, nr 2, poz. 24 lub post. SN z 25 maja 1994 r., sygn. akt I CRN 49/94, LexPolonica nr 357870, PS 1995, nr 1, s. 93 z glosą A. Marcinkowskiego).

Sąd spadku w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku wskazał, iż spadek w częściach równych nabywa Pani i siostra. W postanowieniu sąd wskazał, iż dotyczy ono udziału w majątku spadkowym, a nie poszczególnych fizycznych części spadku. Sąd nie wskazywał, że dana część majątku spadkowego ma przypaść Pani, a inna siostrze. Kwestia ta może być rozstrzygnięta w toku postępowania działowego lub w drodze polubownej poprzez zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Darowizna jako składnik spadku

W maju 1990 r. rodzice podarowali jednej z moich sióstr dużą działkę. Kilka miesięcy później zmarła mama, tata przeprowadził postępowanie spadkowe....

 

Notariusz kontra sąd spadku

Niedawno zmarł mój mąż. W skład wspólnego majątku wchodzą pieniądze i samochód. Mąż zostawił testament, w którym do spadku powołał...

 

Zobowiązanie ustne w sprawie zachowku

Trzy lata temu zmarła moja mama po ciężkiej chorobie. Przepisała swoją część gospodarstwa w testamencie na swojego męża, a mojego ojca. Podczas...

 

Jak upomnieć się o spadek?

Odziedziczyłam po dziadku 1/4 majątku (nie wiem, ile tego dokładnie jest, ale wchodzi w to domek, ogród, stodoła, pole). Rodzina, która otrzymała...

 

Pełnomocnictwo do działu spadku

Czy do działu spadku u notariusza muszą zgłosić się osobiście wszyscy spadkobiercy, czy może to być tylko jeden spadkobierca z pełnomocnictwami...

 

Porządek dziedziczenia

Trzy lata temu kupiliśmy z mężem działkę zapisaną na mnie i na niego. Niestety mąż zmarł w wypadku dwa miesiące temu. Myślałam, że cała...

 

Lokaty po zmarłym i należące do macochy

Kilka miesięcy temu zmarł mój ojciec. Spadkobiercą jest moja macocha i ja. Wiem, że nie było rozdzielności majątkowej. Dowiedziałem się, że macocha...

 

Jak załatwić sprawy spadkowe mimo braku kontaktu z bratem?

Szesnaście lat temu zmarła moja mama, pozostawiając małą nieruchomość. Spadkobiercami jestem ja i brat. Brat nie interesuje się spadkiem, mimo prób...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »