Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uniknąć wypełnienia polecenia testamentowego?

Autor: Krzysztof Bigoszewski • Opublikowane: 2013-04-26 • Aktualizacja: 2021-06-24

Moja matka przed śmiercią sporządziła testament i przepisała na mnie cały swój majątek, wydziedziczając ojca i siostrę. W skład spadku wchodzi między innymi dom, w którym zamieszkujemy wspólnie z ojcem i siostrą. Matka w testamencie napisała, że siostra może zamieszkiwać w domu do czasu usamodzielnienia się, a ojciec do czasu, gdy się ożeni. Czy jest to zapis, czy polecenie testamentowe? Jak uniknąć jego wypełnienia? Czy grożą jakieś sankcje w razie niewykonania polecenia? Mój problem polega na tym, że ojciec i siostra zachowują się skandalicznie, przeciwko ojcu toczy się nawet sprawa o znęcanie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak uniknąć wypełnienia polecenia testamentowego?

Zapis a polecenie testamentowe

Po analizie przedstawionego przez Pana stanu faktycznego sprawy w pierwszej kolejności wskazać należy, że w celu udzielenia odpowiedzi na Pana pytanie o możliwość uniknięcia wypełnienia polecenia testamentowego, konieczne jest sięgnięcie do regulacji z Kodeksu cywilnego (K.c.) dotyczących spadkobrania, zapisów i poleceń testamentowych.

I tak zgodnie z przepisem art. 968 § 1 K.c.: „spadkodawca może przez rozrządzenie testamentowe zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz oznaczonej osoby (zapis zwykły)”.

Jak zatem wynika z powyższego, zapisem jest zobowiązanie do określonego świadczenia majątkowego, przy czym umożliwienie komuś zamieszkiwania – jak należy przyjąć – nie jest samo w sobie świadczeniem majątkowym, a zatem takie postanowienie testamentu należy potraktować w okolicznościach sprawy jako polecenie.

Dlatego też odnieść należy się do treści art. 982 K.c., zgodnie z którą: „spadkodawca może w testamencie włożyć na spadkobiercę lub na zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem (polecenie)”.

Istotne w niniejszej sprawie jest również to, że stosownie do art. 985 K.c.: „wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców, jak również wykonawca testamentu, chyba że polecenie ma wyłącznie na celu korzyść obciążonego poleceniem. Jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny, wykonania polecenia może żądać także właściwy organ państwowy”.

Osoba, na której rzecz uczyniono polecenie w testamencie, nie może domagać się na drodze sądowej jego wykonania

Przenosząc powyższe na grunt przedstawionej przez Pana sprawy, stwierdzić należy, że o ile obarczony Pan został obowiązkiem spełnienia polecenia testamentowego matki, o tyle w sytuacji, gdy jest Pan jedynym spadkobiercą, nie ma osób uprawnionych do skutecznego dochodzenia wykonania, czy też kontynuowania wykonywania tego polecenia. Wskazać przy tym należy, że okoliczności sprawy wskazują również, iż wykonanie tego polecenia nie ma na względzie interesu społecznego, ale interes indywidualnych osób, a zatem również żaden organ państwowy nie ma kompetencji, aby wykonanie tego polecenia od Pana wyegzekwować.

Na marginesie wskazać można również, że zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego przedstawionym w postanowieniu Izby Cywilnej z 19 kwietnia 2002 r. (III CZP 19/2002): „stosunek łączący obdarowanego obciążonego poleceniem oraz osobę odnoszącą korzyść z tego polecenia ma charakter zobowiązania naturalnego”. Oznacza to, że o ile spełnienie takiego polecenia jest skuteczne mimo braku narzędzi wymuszających jego spełnienie, o tyle właśnie osoba, na której rzecz polecenie zostało ustanowione, nie może skutecznie domagać się na drodze sądowej wykonania takiego polecenia.

Mając zatem powyższe na uwadze, jako jedyny spadkobierca po swojej matce i w związku z tym jedyny właściciel przedmiotowego domu może Pan uniknąć dalszego wypełniania polecenia testamentowego i nakazać swojej siostrze oraz ojcu opuszczenie domu, a w razie odmowy wykonania tego obowiązku, może Pan podjąć kroki mające na celu doprowadzenie do eksmisji niechcianych lokatorów ze swojej nieruchomości. Przy tym wskazać należy, że w opisanej przez Pana sytuacji ani siostrze, ani ojcu nie będzie przysługiwała żadna ochrona prawna z tytułu ustanowionego przez Pana matkę polecenia i jego istnienie nie będzie stanowiło samo w sobie przeszkody do eksmisji tychże lokatorów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »