Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak uzyskać postanowienie o prawie do spadku z pominięciem długu zmarłego?

Autor: Tomasz Ciasnocha • Opublikowane: 2014-07-04

Postępowanie o zwrot nieruchomości w urzędzie państwowym zostało zawieszone z uwagi na śmierć jednego ze spadkobierców i na brak postanowienia o prawie do spadku po zmarłym. Żona i córka zmarłego notarialnie zrzekły się spadku z uwagi na pozostawiony przez zmarłegodług. Zmarły miał on jeszcze syna, który lata temu gdzieś się przeprowadził i nie ma z nim kontaktu. Jak uzyskać postanowienie o prawie do spadku z pominięciem długu zmarłego?

Jeśli chodzi o Pana pytanie, należy odpowiedzieć, że nie można uzyskać „postanowienie o prawie do spadku z pominięciem długu zmarłego”.

Wynika to bezpośrednio z dyspozycji art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej”.

Tak więc w momencie śmierci spadkodawcy na jego spadkobierców przechodzą z mocy ustawy prawa i obowiązki – w tym jego długi.

Spadkobierca, nie chcąc przyjąć długów w terminie 6 miesięcy o uzyskaniu informacji o swoim tytule do dziedziczenia, może spadek odrzucić. Spadkobierca może również przyjąć spadek z dobrodziejstwem inwentarza – wtedy jego odpowiedzialność za długi jest ograniczona do wysokość stanu czynnego spadku.

Prawo polskie nie przewiduje jednak możliwości przyjęcia spadku z całkowitym odrzuceniem odpowiedzialności za długi zmarłego.

Rozumiej jednak, iż problem leży w tym, że w związku ze śmiercią jednego z wnioskodawców w postępowaniu zwrotowym i brakiem postanowienia o nabyciu spadku przez jego spadkobierców wstrzymane zostało postępowanie zwrotowe.

Żona i córka zmarłego odrzuciły spadek, tym samym nie są spadkobiercami zmarłego – nie mogą wiec działać w postępowaniu zwrotowym. Pozostaje jeszcze syn, który prawdopodobnie może dziedziczyć po zmarłym.

Pozostali wnioskodawcy w postępowaniu zwrotowym mogą więc wystąpić do sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym wnioskodawcy na rzecz jego dwóch synów i równocześnie wystąpić o wyznaczenie kuratora, który by ich reprezentował w postępowaniu spadkowym po myśli art. 601 Kodeksu postępowania cywilnego (tzn. kurator dla strony nieznanej z miejsca pobytu).

„Art. 601. Dla osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw, a nie ma pełnomocnika, ustanawia kuratora na wniosek osoby zainteresowanej sąd opiekuńczy miejsca ostatniego zamieszkania lub pobytu osoby nieobecnej”.

Kolejnym etapem jest wyznaczenie kuratora do reprezentowania spadkobierców w postępowaniu zwrotowym.

W myśl art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego „organ administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych, o ile przedstawiciel nie został już wyznaczony”.

Dla zobrazowania sytuacji przytoczę passus z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 grudnia 2005 r., sygn. akt II SA/Kr 2887/01:

„R. R. postanowieniem Sądu Rejonowego dla K. Ś. Wydział III Rodzinny i Nieletnich z dnia […].05.1998 r., sygn. akt […] został ustanowiony kuratorem »dla nieznanej z miejsca pobytu W. S. współwłaścicielki nieruchomości objętej LWH […] K. D. celem reprezentowania jej interesów w sprawach zwykłego zarządu tą nieruchomością« (k. 395 akt sprawy).

Postanowienie powyższe, wydane stosownie do postanowień art. 184 § l kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w trybie określonym w art. 601 kodeksu postępowania cywilnego realizuje normę z art. 34 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którą organ administracji publicznej ma obowiązek zapewnienia stronie właściwej reprezentacji w postępowaniu i w przypadku, jeżeli stronie nieobecnej w postępowaniu nie został wyznaczony przedstawiciel, winien wystąpić do sądu z wnioskiem o wyznaczenie takiego przedstawiciela.

W literaturze postępowania administracyjnego przyjmuje się, że"od ustanowienia kuratora czynności postępowania są prowadzone z jego udziałem, jemu też doręcza się pisma procesowe" (J. Borkowski: [w] B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 270). Z kolei zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku z dnia 12.04.2000 r., sygn. akt SA/Bk 1283/99 (ONSA 3/2001, poz. 115) »późniejsze doręczenie decyzji organu I instancji stronie reprezentowanej w postępowaniu administracyjnym przez kuratora ustanowionego na podstawie art. 34 k.p.a., któremu została uprzednio doręczona decyzja w danej sprawie, nie powoduje otwarcia od początku dla strony terminu wniesienia odwołania; czternastodniowy termin wniesienia odwołania liczy się od dnia doręczenia decyzji kuratorowi«. W świetle tego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego nie budzi wątpliwości, że kuratorowi przysługują w toku postępowania administracyjnego te same uprawnienia, co stronie tego postępowania i zakres tych uprawnień nie jest dla kuratora inny (węższy) w zależności od materialnoprawnej konstrukcji sprawy, w jakiej określony podmiot został ustanowiony kuratorem. W szczególności przysługuje mu prawo wnoszenia odwołania i zażalenia na zasadach identycznych jak stronie. W związku z powyższym jako nietrafne należy ocenić odwoływanie się przez Wojewodę do postanowień ustawy o gospodarce nieruchomościami kształtujących zakres i podstawy legitymacji procesowej w postępowaniu o zwrot wywłaszczonej nieruchomości. Należy również przypomnieć, że uprawnień kuratora R. R. do występowania w sprawie o zwrot przedmiotowej nieruchomości na rzecz m. in. W. S. nie kwestionował Prezydent Miasta K., skoro ostateczną decyzją z dnia [...].11.1999 r., znak: […] organ ten orzekł o zwrocie na rzecz m.in. W. S. – nieznanej z miejsca pobytu, reprezentowanej przez kuratora R. R. – 24/96 części działki nr […]”.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Solidarna odpowiedzialność za długi

Mój dziadek zmarł w 2010 r. Nie zostawił żadnego majątku, ponieważ „rozdał” go za życia. Teraz okazało się, że dziadek miał długi...

Protokół testamentu ustnego

Gdzie powinien być przechowywany oryginał protokołu testamentu ustnego , otwartego w 1990 r.?  

Czy możliwe jest przekazanie spadku na rzecz Skarbu Państwa?

Rok temu otwarto testament po mojej babci. Otrzymałem większą część jej gospodarstwa rolnego, zostałem wpisany do ksiąg wieczystych. W miejsce...

Przyjęcie spadku po ojczymie matki a podatek

Mój ojczym w testamencie powołał do spadku moje dzieci. Ojczym nie przysposobił mnie, czy więc moje dzieci będą musiały zapłacić podatek od spadku,...

Sprawy spadkowe uregulowane u notariusza

Niedawno zmarła nasza mama. Spadkobiercami są: ja (córka), brat i tata. Wraz z bratem chcemy, by spadek otrzymał w całości tata. Jak...

Kto dziedziczy rodzinny dom?

Dom rodzinny został przepisany przed śmiercią rodziców na moją siostrę i jej męża. Siostra i jej mąż zmarli, mieli jednego syna. Ten syn ożenił się i...

Problem ze spadkiem

W 2002 roku zmarła nasza mama. Rok później odbyła się sprawa spadkowa. Wniosek został złożony w związku z dziedziczeniem mieszkania. Na sprawie...

Zrzeczenie się przez rodzinę mieszkania po babci na wnuczkę

Mam mieszkanie po babci, ona i dziadek nie żyją. Mieszkanie było ich własnością. Cała rodzina, czyli wszyscy spadkobiercy, nie chcą tego mieszkania...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »