Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jeden właściciel majątku spadkowego

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-05-08

Dwa miesiące temu zmarła moja mama. Ja i rodzeństwo chcemy, by tata został jedynym właścicielem majątku spadkowego (mieszkania, samochodu). Od czego zacząć i jak do tego doprowadzić?

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Pana pytania stanowi art. 640 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.). Zgodnie bowiem z jego treścią „oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku. Oświadczenia, o których mowa w paragrafie pierwszym, mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku”.

Zgodnie z powyższym oświadczenie o przyjęciu spadku (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza) albo o jego odrzuceniu spadkobierca – według własnego uznania – może złożyć:

  • przed notariuszem, także w toku postępowania w sprawie poświadczenia dziedziczenia; przepisy ustawy Prawo o notariacie nie regulują kwestii właściwości notariusza do podejmowania czynności notarialnych, toteż wybór notariusza – wolny i nieskrępowany – należy do spadkobiercy;
  • w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu spadkobiercy (por. uwagi 2 i 3 do art. 508); oświadczenie można złożyć przed referendarzem (art. 5091 § 3);
  • w sądzie spadku (por. uwagi do art. 628) w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Notariusz przyjmujący oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku działa w myśl art. 79 i nast. Prawa o notariacie. Forma aktu notarialnego nie jest wymagana, chyba że taka jest wola składającego oświadczenie (art. 91 Prawa; por. też art. 641 § 4 K.p.c.). Odmienne, ale nietrafne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w postanowieniu z 10 listopada 2006 r., sygn. akt I CSK 228/06, LexPolonica nr 1322890 (OSNC 2007, nr 7–8, poz. 123 z glosami J. Pisulińskiego, OSP 2007, nr 11, poz. 123 i P. Księżaka, Rej. 2008, nr 5, s. 163; por. także Z. Kuniewicz, Forma oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składanego przed notariuszem, s. 24 oraz P. Księżak, W. Borysiak, Forma złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem, s. 78): „oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym, osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym (art. 1018 § 3 k.c.). Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku złożone w sądzie rejonowym niebędącym sądem spadku oraz przed notariuszem przesyła się niezwłocznie – wraz z załącznikami – do sądu spadku (por. też art. 111 § 2 pr.not.)”.

Oświadczenie spadkobiercy, że zrzeka się wszelkich praw spadkowych na rzecz współspadkobierców, nie ma znaczenia prawnego, prawo bowiem nie zna odrzucenia spadku na rzecz określonej osoby (por. np. aktualne orzeczenie SN z 28 lutego 1950 r., Ł.C. 11/50, LexPolonica nr 368090, PiP 1951, nr 2, s. 330 z aprobującą glosą K. Przybyłowskiego).

Oczywiście całość procedury należy rozpocząć od przygotowania niezbędnej w sprawie dokumentacji, tj. aktów stanu cywilnego. Koniecznie jest uzyskanie aktu zgonu spadkodawcy oraz aktów urodzenia spadkobierców.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Niechciany spadek

Moje pytanie dotyczy niechcianego spadku . Niedawno zmarł mój ojciec. Spadkobiercy to ja oraz dwoje dzieci ojca z drugiego małżeństwa (ja...

Pełnomocnictwo do rachunku w biurze maklerskim

Po mamie zostały akcje zakładu pracy. Mam upoważnienie do rozporządzania tymi akcjami – rachunek w biurze maklerskim. W jaki sposób mogę nimi...

Śmierć współwłaściciela mieszkania, z którym od lat nie było kontaktu

Mąż siostry zmarł rok temu. Był współwłaścicielem ich mieszkania, nie zostawił testamentu. Był Włochem z polskim obywatelstwem. Siostra nie miała...

Ojciec nie spisał ostatniej woli, jak podzielić majątek?

Pół roku temu zmarł mój ojciec, niestety nie spisał swojej ostatniej woli, ale nieraz mówił, że majątek po nim ma przypaść po połowie nam, jego dwóm...

Wpisanie nabycia spadku do księgi wieczystej

Jest nas trzy siostry; po rodzicach odziedziczyłyśmy dom z dużą działką. Najpierw zmarła mama i ojciec prawdopodobnie uregulował sprawy spadkowe...

Naniesienie zmian wynikających z dziedziczenia do księgi wieczystej

Chciałam uporządkować sprawy spadkowe po zmarłym mężu, konkretnie chodzi o naniesienie zmian w zapisach księgi wieczystej mieszkania i domu....

Kto dziedziczyłby w razie mojej śmierci?

Jestem osobą samotną, panną, nie mam dzieci. Rodzice nie żyją. Mam troje rodzeństwa, które założyło swoje rodziny. Kto dziedziczyłby w razie mojej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »