Kategoria: Spadek

Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jeden właściciel majątku spadkowego

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-05-08

Dwa miesiące temu zmarła moja mama. Ja i rodzeństwo chcemy, by tata został jedynym właścicielem majątku spadkowego (mieszkania, samochodu). Od czego zacząć i jak do tego doprowadzić?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata
Otrzymałam odpowiedź bardzo wyczerpującą i klarowną.
Anna, 66 lat, inżynier
Bardzo profesjonalnie, szybko, wszystko zrozumiałe
Ania, 68 lat, emerytka
Chciałem bardzo podziękować za poradę która mi bardzo pomogła wasza firma działa na najwyższym poziomie wasze odpowiedzi były wyczerpujące i pomocne jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam.
Krzysztof
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, uratowała mi Paki tyłek.
Jerzy, 53 lata, informatyk

Podstawę prawną dla przedstawionego przez Pana pytania stanowi art. 640 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.). Zgodnie bowiem z jego treścią „oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku. Oświadczenia, o których mowa w paragrafie pierwszym, mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku”.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Zgodnie z powyższym oświadczenie o przyjęciu spadku (wprost lub z dobrodziejstwem inwentarza) albo o jego odrzuceniu spadkobierca – według własnego uznania – może złożyć:

  • przed notariuszem, także w toku postępowania w sprawie poświadczenia dziedziczenia; przepisy ustawy Prawo o notariacie nie regulują kwestii właściwości notariusza do podejmowania czynności notarialnych, toteż wybór notariusza – wolny i nieskrępowany – należy do spadkobiercy;
  • w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu spadkobiercy (por. uwagi 2 i 3 do art. 508); oświadczenie można złożyć przed referendarzem (art. 5091 § 3);
  • w sądzie spadku (por. uwagi do art. 628) w toku postępowania o stwierdzenie nabycia spadku.

Notariusz przyjmujący oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku działa w myśl art. 79 i nast. Prawa o notariacie. Forma aktu notarialnego nie jest wymagana, chyba że taka jest wola składającego oświadczenie (art. 91 Prawa; por. też art. 641 § 4 K.p.c.). Odmienne, ale nietrafne stanowisko zajął Sąd Najwyższy w postanowieniu z 10 listopada 2006 r., sygn. akt I CSK 228/06, LexPolonica nr 1322890 (OSNC 2007, nr 7–8, poz. 123 z glosami J. Pisulińskiego, OSP 2007, nr 11, poz. 123 i P. Księżaka, Rej. 2008, nr 5, s. 163; por. także Z. Kuniewicz, Forma oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku składanego przed notariuszem, s. 24 oraz P. Księżak, W. Borysiak, Forma złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku przed notariuszem, s. 78): „oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku można złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym, osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym (art. 1018 § 3 k.c.). Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku złożone w sądzie rejonowym niebędącym sądem spadku oraz przed notariuszem przesyła się niezwłocznie – wraz z załącznikami – do sądu spadku (por. też art. 111 § 2 pr.not.)”.

Oświadczenie spadkobiercy, że zrzeka się wszelkich praw spadkowych na rzecz współspadkobierców, nie ma znaczenia prawnego, prawo bowiem nie zna odrzucenia spadku na rzecz określonej osoby (por. np. aktualne orzeczenie SN z 28 lutego 1950 r., Ł.C. 11/50, LexPolonica nr 368090, PiP 1951, nr 2, s. 330 z aprobującą glosą K. Przybyłowskiego).

Oczywiście całość procedury należy rozpocząć od przygotowania niezbędnej w sprawie dokumentacji, tj. aktów stanu cywilnego. Koniecznie jest uzyskanie aktu zgonu spadkodawcy oraz aktów urodzenia spadkobierców.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »