Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Majątek osobisty małżonka a separacja i dziedziczenie

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-02-16

Pozostaję w związku małżeńskim, mamy małe dziecko, jednak z różnych przyczyn jesteśmy w separacji. Relacje pomiędzy nami są dobre i mamy nadzieję, że w najbliższej przyszłości uda nam się małżeństwo naprawić. Sprawa jednak dotyczy faktu, że cały czas mamy wspólność majątkową. Rodzice zakupili działkę budowlaną, na której chcą rozpocząć budowę. Chcieliby mi ją przekazać w niedalekiej przyszłości w formie darowizny. Jeśli otrzymam tę darowiznę, czy wejdzie ona do majątku wspólnego? Czy w razie mojej śmierci mąż odziedziczyłby po mnie tą darowiznę? Czy jest jakieś rozwiązanie prawne, oprócz rozwodu, abym zabezpieczyła przyszłość finansową swoją i dziecka w taki sposób, aby nie dzielić się darowizną?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co do zasady przedmioty majątkowe nabyte w trakcie trwania małżeństwa to majątek wspólny małżonków. Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie ustanawia ogólnego domniemania prawnego na rzecz przynależności składników mienia małżonków do majątku wspólnego. Z konstrukcji unormowania zawartego w art. 31 i 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.i.o.) wynika, że zasadą jest poddanie wspólności ustawowej ogółu przedmiotów majątkowych należących do małżonków, a przynależność przedmiotów majątkowych do ich majątków osobistych ma charakter wyczerpująco wymienionych wyjątków.

W małżeństwie, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej, występują trzy masy majątkowe: majątek wspólny małżonków oraz dwa majątki osobiste każdego z małżonków. Pomimo odrębności prawnej majątku wspólnego i majątków osobistych z reguły majątki te w czasie trwania wspólności ustawowej praktycznie nie są wyodrębnione i stanowią jedną całość gospodarczą.

Do majątku wspólnego należą przedmioty majątkowe nabyte zarówno przez oboje małżonków, jak i przez jednego z nich. Dla przynależności przedmiotu majątkowego do majątku wspólnego zatem nie ma znaczenia, czy stroną czynności prawnej, której skutkiem jest nabycie przedmiotu majątkowego, są oboje małżonkowie, czy jedno z nich.

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową, tj. przedmioty, które każde z małżonków nabyło przed jej powstaniem (art. 33 pkt 1), oraz te, które nabyło wprawdzie w czasie trwania wspólności, ale ze szczególnych źródeł (art. 33 pkt 2-10, z modyfikacją wynikającą z art. 34), należą wyłącznie do tego małżonka.

Zgodnie z art. 33 K.r.i.o. do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

„1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Z opisu wynika, że Pani rodzice mają zamiar w przyszłości przepisać nieruchomość na rzecz Pani, a więc będzie ona stanowiła składnik Pani majątku osobistego, ponieważ będzie darowizną od Pani rodziców.

Inną kwestią jest budowa domu na nieruchomości, która wejdzie do Pani majątku osobistego pod czas trwania Pani małżeństwa. Zgodnie z zasadą superficies solo cedit – to, co trwale związane z gruntem, przypada właścicielowi gruntu. Tak więc dom niezależnie od tego, z jakich środków zostanie wybudowany, należeć będzie – tak jak cała nieruchomość (grunt) – do Pani (zawsze stanowić on będzie Pani majątek osobisty). Nawet gdyby ten dom w przyszłości został na przykład rozbudowany w czasie trwania Państwa małżeństwa, nie spowoduje to, że nieruchomość wejdzie w skład majątku wspólnego małżeńskiego.

Jeżeli środki na budowę domu będą pochodzić z Pani dochodu z pracy, jak również z pożyczek zaciągniętych w czasie trwania małżeństwa, należy przyjąć, że dom zostanie wybudowany ze środków pochodzących z majątku wspólnego małżeńskiego, bowiem dochody z pracy są składnikiem majątku wspólnego małżonków, a spłata pożyczek również następowała z majątku wspólnego. To daje Pani mężowi możliwość żądania zwrotu nakładów i wydatków, które zostaną poczynione z majątku wspólnego małżeńskiego na Pani majątek osobisty.

Pani mąż w takiej sytuacji będzie mógł żądać od Pani zapłaty na jego rzecz części wartości nakładów poczynionych na nieruchomość wchodzącą w skład Pani majątku osobistego w wysokości odpowiadającej wielkości jego udziału w majątku wspólnym. Wynika to z art. 45 § 1 K.r.io, stosownie do którego „każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny. Nie można żądać zwrotu wydatków i nakładów zużytych w celu zaspokojenia potrzeb rodziny, chyba że zwiększyły wartość majątku w chwili ustania wspólności”.

Zgodnie z § 2 art. 45 K.r.io „zwrotu dokonuje się przy podziale majątku wspólnego, jednakże sąd może nakazać wcześniejszy zwrot, jeżeli wymaga tego dobro rodziny”.

Co się tyczy kwestii dziedziczenia po Pani śmierci, to małżonek oraz zstępni (dzieci, wnuki itp.) spadkodawcy dziedziczą po nim w pierwszej kolejności. Udział małżonka nie może być mniejszy niż 1/4 udziału w spadku. Jeśli Pani nie chce, żeby mąż dziedziczył spadek po Pani, to może Pani rozporządzić swoim majątkiem za życia (np. darować na rzecz dziecka) lub spisać testament na wybrane osoby (osobę).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki