Kategoria: Dział spadku

Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Majątek ze spadku

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2014-03-31

W 2008 r. zmarł mój tata. Z mamą i bratem odziedziczyliśmy po 1/3 majątku ze spadku, nie było działu spadku. Rok temu zmarła moja mama, swój majątek przekazała mi w całości (mieszkanie i działka). Brata część to 1/6 należna po tacie. Proszę o wskazanie sposobów na rozliczenie się z bratem, jednak nie wchodzi w grę ugodowe dogadanie się, tylko niestety droga sądowa. Czy da się znieść współwłasność tych nieruchomości? Jakie prawa do spadku mają jego dzieci (dwoje)?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za rzeczową wyczerpującą odpowiedź
Grażyna
Dziękuję za odpowiedź. Wyjaśniła moje wątpliwości. 
Karol
Bardzo dziękuję. Wg mnie bardzo dobra i pełna odpowiedź,która wyjaśniła moje wątpliwości. Polecam innym mającym problemy z testamentem i zachowkiem.
Stanisław, 70 lat, emeryt
Polecam korzystanie z usługi eporady, wszystkie informacje są konkretne, szczegółowo i wyczerpująco opisane, niczym nie odbiega jak wizyta bezpośrednio w kancelarii. 100% profesjonalizmu w każdej dziedzinie. Sam korzystałem i gwarantuję 100% satysfakcji. Polecam.
Paweł, 39 lat
Fachowe porady jakie uzyskałam od Pana Marka Goli , pomogly mi w porozumieniu się z rodzina mojego męża, w sprawie zachowku po zmarłej teściowej.Dziekuje bardzo i będę dalej polecała państwa usługi moim znajomym.
Malgorzata

Zgodnie z art. 1035 Kodeksu cywilnego „jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego oraz do działu spadku stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów niniejszego tytułu”.

Interesuje Cię ten temat? – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Rozumiem, że brak jest możliwości rozliczenia majątku ze spadku i działu spadku w zgodzie. Pozostaje droga sądowa.

Postępowanie o dział spadku ma charakter kompleksowy, w związku z czym zmierza do załatwienia całokształtu stosunków, jakie powstały między współspadkobiercami (por. uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego z 25 czerwca 1971 r., sygn. akt III CZP 34/71, OSNCP 1972, nr 4, poz. 62). Skutkiem tego założenia jest możliwie pełne zharmonizowanie postępowania o dział spadku z postępowaniem o zniesienie współwłasności (por. również uwagi do art. 685, 686 i 687), przy czym art. 688 spełnia funkcję klauzuli generalnej, dopełniającej zespolenie obydwu tych postępowań.

Każdy ze współspadkobierców ma prawo do współposiadania przedmiotów należących do spadku.

W sytuacji, gdy cały spadek zostanie objęty w posiadanie przez jednego ze współspadkobierców z wyłączeniem pozostałych albo też tylko przez niektórych spośród kilku współspadkobierców, pozbawieni współposiadania mogą domagać się, aby sąd ustalił sposób korzystania z przedmiotów spadkowych według przepisów o zarządzie rzeczą wspólną (tak uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z 28 września 1963 r., sygn. akt OSNCP 1964, nr 2, poz. 22).

W sądzie można żądać:

  • przyznania konkretnych przedmiotów (nieruchomości) którejś ze stron ze spłatą na rzecz drugiej strony,
  • jeśli nikt nie zechce danego składnika – zbycia nieruchomości na wolnym rynku bądź sprzedaży w trybie egzekucji przez komornika i podziału sumy.

Zniesienie współwłasności, a tym samym podział rzeczy wspólnej, wchodzi w rachubę tylko w stosunku do rzeczy mogących być przedmiotem współwłasności.

Podział fizyczny jest podstawowym sposobem zniesienia współwłasności, wyraźnie preferowanym przez Kodeks cywilny (tak orzeczenia SN z 30 października 1978 r., sygn. akt III CRN 214/78, i z 16 listopada 1993 r., I CRN 176/93, oraz z 29 lipca 1998 r., II CKN 748/97, Biuletyn Sądu Najwyższego 1999/1, str. 9, i zgodne poglądy na ten temat w piśmiennictwie). Wynika z tego, że jeśli zniesienie współwłasności następuje z mocy orzeczenia sądu, powinien on brać pod uwagę przede wszystkim ten sposób wyjścia ze wspólności, chyba że współwłaściciele sami żądają przyznania rzeczy wspólnej jednemu z nich w zamian za spłaty albo sprzedaż stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że podział fizyczny rzeczy jest z reguły najbardziej sprawiedliwy i pożądany zwłaszcza dla niezamożnych współwłaścicieli, dlatego iż unika się w ten sposób obciążania ich wysokimi, częstokroć nierealnymi spłatami. Przy rozstrzyganiu o sposobie zniesienia współwłasności (podziale majątku wspólnego – art. 46 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) decydujący jest stan prawny i faktyczny istniejący w chwili dokonywania zniesienia współwłasności (podziału majątku wspólnego). Nakaz ten, wynikający także z art. 316 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie K.p.c.), odnosi się zarówno do sądu pierwszej, jak i drugiej instancji. Pojęcia „istotnej zmiany rzeczy” i „znacznego zmniejszenia jej wartości” są zwrotami niedookreślonymi, w związku z czym niedopuszczalne jest przyjmowanie a priori uogólniających ocen. O tym, czy in concreto podział spowodowałby istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości, rozstrzyga sędzia stosownie do okoliczności faktycznych danej sprawy i na podstawie powszechnej znajomości rzeczy.

Mieszkania nie da się podzielić fizycznie.

Uprawomocnienie się postanowienia o zniesieniu współwłasności przyznającego dotychczasowym współwłaścicielom części lub jednemu z nich całości rzeczy jest końcowym dniem istnienia stosunku współwłasności, powoduje bowiem przejście własności na uczestników określonych w postanowieniu (art. 624 zd. 1 K.p.c.). Natomiast inaczej jest w razie zniesienia współwłasności rzeczy przez zarządzenie jej sprzedaży. W tym wypadku współwłasność ustaje dopiero z chwilą zmiany podmiotów współwłasności wskutek nabycia rzeczy przez nabywcę, bez względu na to, kiedy sąd wyda postanowienie o podziale uzyskanej z licytacji sumy pomiędzy współwłaścicieli (tak uchwała SN z 20 lutego 1989 r., sygn. akt III CZP 4/89, OSNCP 2/90, poz. 25). Nabycie rzeczy przez nabywcę dochodzi do skutku z chwilą przybicia w wypadku sprzedaży rzeczy ruchomej (art. 869 § 2 K.p.c.), a w przypadku sprzedaży nieruchomości z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności (art. 999 § 1 K.p.c.).

Tu chodzi o dział spadku. Może to Pani nazywać i zniesieniem współwłasności, bo regulują to te same przepisy. Ale tu mamy do czynienia z działem spadku, bo oboje Państwo nabyliście własność w drodze spadku.

Dzieci brata mają prawo do tego, co by należało się ich ojcu. Jeśli są dorosłe, „podzielą się” zachowkiem, który w razie pominięcia w testamencie należałby się ich ojcu. Jeśli są małoletnie lub trwale niezdolne do pracy (np. wskutek kalectwa), otrzymają w sumie więcej: 2/3 tego, co by się rodzicowi należało zgodnie z regułami dziedziczenia ustawowego.

Brat miałby prawo do spadku po mamie (czyli 1/2 własności – jak sądzę mieszkanie i działka były wspólnym majątkiem mamy i taty, plus 1/3 spadku po tacie), czyli w skład spadku wchodzą 2/6 własności.

Pani brat miałby prawo do 1/2 z 2/6 = 1/12 wartości spadku.

Ta część przypada jego dzieciom. Dopóki nie wystosują roszczenia w kwestii majątku ze spadku, proszę się nie wychylać ze spłatą.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z działem spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Współwłasność konta a dział spadku

Jakiś czas temu zmarła moja mama, która posiadała własne konto bankowe, do którego dopisała mnie jako współwłaściciela....

Koszty działu spadku

Ja i mój syn jesteśmy jedynymi spadkobiercami mojej żony. Zmarła nie pozostawiła testamentu. Przyjęliśmy spadek (złożyliśmy oświadczenie przed...

Co należy do długów spadkowych?

Niedawno zmarł mój ojciec, który pozostawił w spadku gospodarstwo rolne. Spadkobiercy to ja i moja siostra. Siostra chce złożyć do sądu wniosek...

Podział majątku po dziadku

Niedawno umarł mój dziadek. W skład spadku po nim wchodzi połowa mieszkania razem z podwórkiem i połowa działki budowlanej...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »