Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Mieszkanie w majątku osobistym

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2015-02-09

Jestem właścicielką mieszkania odziedziczonego po mojej mamie. Chcę je sprzedaż i zakupić inne mieszkanie, w którym zamieszkamy wraz z mężem. Nie mamy dzieci, ale mąż ma syna z poprzedniego związku. Co zrobić, by nowa nieruchomość weszła do mojego majątku osobistego? Jak zabezpieczyć się przed późniejszymi roszczeniami pasierba?

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinny i opiekuńczego:

„Art. 31. § 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Art. 33. Do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

1) przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej,

2) przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił,

3) prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,

4) przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków,

5) prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,

6) przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość,

7) wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków,

8) przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków,

9) prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy,

10) przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej”.

Mając zatem na uwadze powyższe regulacje prawne, stwierdzić należy, że wszystko to, co zostało nabyte w czasie trwania małżeństwa, stanowi majątek wspólny małżonków.

W Pani sprawie będziemy mieli jednak do czynienie z tzw. zasadą surogacji.

Z zasadą surogacji spotkamy się na przykład w sytuacji, kiedy małżonek sprzedaje mieszkanie, które wchodziło w skład jego majątku osobistego, i za pieniądze uzyskane ze sprzedaży kupuje inną nieruchomość. Zgodnie z omawianą zasadą – nieruchomość nabyta ze środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania wejdzie w skład majątku osobistego małżonka.

Nie ma znaczenia dla zastosowania zasady surogacji to, że przedmiot, który jest surogatem dotychczasowego składnika majątku osobistego, jest innej natury niż ten składnik. Zasada surogacji znajdzie zastosowanie wówczas, gdy małżonek zakupi za środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład jego majątku osobistego inną nieruchomość, ale też jeżeli za uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości kwotę zakupi 10 samochodów (wszystkie one będą stanowiły składnik jego majątku osobistego) lub po prostu włoży pieniądze na lokatę.

Jeśli chodzi o to, co umieścić w akie notarialnym, aby zabezpieczyć pieniądze uzyskane ze sprzedaży darowanego Pani mieszkania, to przede wszystkim należy zastrzec w treści aktu notarialnego, że nieruchomość, którą chce Pani nabyć, zostanie nabyta w zamian za środki pieniężne ze sprzedaży mieszkania, które zostało nabyte przez Panią w drodze dziedziczenia, a które stanowiły Pani majątek odrębny. Ważne jest również, aby to Pani była ujęta w akcie notarialnym jako jedyny właściciel, co później przełoży się na wpis w księdze wieczystej nieruchomości.

W sytuacji gdyby jednak Pani mąż lub pasierb po śmierci męża rościł sobie w przyszłości jakieś prawa do nieruchomości, jako dowody na okoliczność surogacji może Pani – prócz własnych zeznań i zeznań osoby, która dokonała darowizny na Pani rzecz – przedstawić w sądzie dokumenty potwierdzające, że sprzedane mieszkanie stanowiło Pani majątek osobisty, umowę kupna–sprzedaży tego mieszkania, wyciągi z konta bankowego itp.

W praktyce (w podobnych sytuacjach) taka nieruchomość nie jest z reguły brana pod uwagę przy podziale majątku wspólnego, ponieważ została nabyta za składniki pochodzące z majątku osobistego jednego z małżonków i stanowią wyłącznie jego własność.

Nabycie nieruchomości wymaga formy szczególnej, tj. aktu notarialnego. Dodatkowo dobrze byłoby, jeżeli Pani małżonek wyrazi zgodę na nabycie nieruchomości przez Panią i włączenie jej do Pani majątku osobistego. Musiałby zrobić to w akcie notarialnym zakupu takiej nieruchomości, wówczas notariusz zamieściłby odpowiedni zapis w umowie, że Pani małżonek oświadcza, iż Pani nabywa mieszkanie za swoje pieniądze i wchodzi ono wyłącznie do Pani majątku osobistego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Uchylenie stwierdzenia nabycia spadku

Mój mąż zmarł kilkanaście lat temu, a jego wujek w ubiegłym roku. Ponieważ po wujku powinien dziedziczyć mąż, w jego miejsce wstąpił nasz syn. Mój...

Pominięty spadkobierca

Jedenaście lat temu odbyła się sprawa spadkowa po moim dziadku. Czy mogę teraz wnieść o ponowne rozpatrzenie tej sprawy do sądu? Zostałem praktycznie...

Czy mogę dziedziczyć po biologicznej matce, która oddała mnie do domu dziecka?

Niedawno zmarła moja biologiczna matka. Oddała mnie do domu dziecka zaraz po urodzeniu, a później byłam adoptowana przez inną rodzinę. Moi rodzice...

Czy pasierb może dziedziczyć po ojczymie?

Niedawno zmarł mój ojczym, nie byłem usynowiony. Mama i ojczym mają własnościowe mieszkanie spółdzielcze. Ojczym ma syna z pierwszego...

Co trzeba zrobić po śmierci bliskiej osoby – postępowanie spadkowe

Pół roku temu zmarła moja żona. Chciałbym uporządkować nasze sprawy i przeprowadzić postępowanie spadkowe. Żona nie zostawiła testamentu. Naszą...

Czy wnukom należą się grunty dziadka?

Mój dziadek posiada dwie działki, podobno ma zamiar je sprzedać. Syn dziadka (mój ojciec) umarł przed 5 laty. Ja mam 20 lat, brat 19, chcielibyśmy pójść na...

Jak dowieść ostatniej woli mimo nieważnego testamentu?

Mój wujek niedawno zmarł. Spisał z pomocą krewnej testament, który podpisał, ale jednak jest nieważny, bo nie jest własnoręczny. W testamencie...

Możliwości przejęcia kamienicy

Moja mama była ustanowiona w testamencie (notarialnym) jedyną spadkobierczynią swojej ciotki. Ciotka zmarła wiele lat temu. Ciotka miała przed dekretem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »