Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Możliwości przejęcia kamienicy

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2016-08-13

Moja mama była ustanowiona w testamencie (notarialnym) jedyną spadkobierczynią swojej ciotki. Ciotka zmarła wiele lat temu. Ciotka miała przed dekretem Bieruta kamienicę. Ze względu na strach przed koniecznością płacenia podatku spadkowego od kamienicy mama nie przeprowadziła po śmierci ciotki postępowania spadkowego. Obecnie można wystąpić o zwrot nieruchomości i w związku z tym chcemy uregulować do końca sprawę spadku po ciotce. Jak uregulować sprawę tego spadku? Czy można po tylu latach przeprowadzać postępowanie spadkowe? Jak się do tego zabrać, do jakiego sądu się zgłosić? Jakie dokumenty są potrzebne? Czy ja mogę występować w imieniu mamy w tej sprawie (czy istnieje możliwość ustanowienia pełnomocnictwa)?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Proponowałabym, aby pierwszym krokiem do uregulowania spraw spadkowych było przeprowadzenie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku po Pani cioci. Co prawda nie istnieje prawny obowiązek uzyskania stwierdzenia nabycia spadku przez spadkobiercę, ale pewnych przypadkach uzyskanie takiego stwierdzenia będzie konieczne (tak jest właśnie w Pani sytuacji). Bez postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku spadkobierca nie zostanie bowiem wpisany w księdze wieczystej jako następca prawny zmarłego właściciela nieruchomości.

Prawo do spadku się nie przedawnia. Postanowienie stwierdzające jego nabycie może być wydane wiele lat po śmierci spadkodawcy i niejednokrotnie tak się dzieje, jeśli z różnych względów spadkobiercom nie spieszy się z załatwieniem spraw spadkowych.

Wniosek o wydanie postanowienia o nabyciu spadku przez sąd może złożyć każda osoba mająca w tym interes prawny, a więc przede wszystkim którykolwiek ze spadkobierców. Pozostali są uczestnikami tego postępowania. W Pani sytuacji wnioskodawcą będzie Pani mama jako spadkobierczyni testamentowa, natomiast uczestnikami będą spadkobiercy ustawowi zmarłej cioci.

W celu stwierdzenia nabycia spadku należałoby skierować do właściwego sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Sądem właściwym jest sąd rejonowy właściwy dla obszaru, w którym zmarły miał ostatniego miejsce zamieszkania przed śmiercią.

Wniosek taki powinien zawierać:

 • imię i nazwisko, datę i miejsce śmierci spadkodawcy oraz wskazanie ostatniego miejsca jego stałego zamieszkania;
 • imię, nazwisko i adres wnioskodawcy;
 • wskazanie pozostałych poza wnioskodawcą uczestników postępowania o stwierdzenie nabycia spadku (osób, które mogą być spadkobiercami) – imiona, nazwiska i adresy;
 • żądanie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym;
 • informacje o testamentach pozostawionych przez zmarłego;
 • informację o tym, czy poszczególni uczestnicy postępowania złożyli oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku;
 • wskazanie interesu, jaki wnioskodawca ma we wszczęciu postępowania o stwierdzenie nabycia spadku;
 • uzasadnienie zawierające w szczególności opis pokrewieństwa pomiędzy spadkodawcą i uczestnikami postępowania.

Do wniosku powinny zostać dołączone następujące dokumenty:

 • odpis aktu zgonu spadkodawcy;
 • odpisy aktów stanu cywilnego, na podstawie których można ustalić pokrewieństwo uczestników postępowania ze zmarłym (odpisy skrócone aktu urodzenia lub odpisy skrócone aktu małżeństwa);
 • testament, jeżeli wnioskodawca jest w jego posiadaniu; ewentualnie należy wskazać miejsce przechowywania testamentu lub osobę, która jest w posiadaniu testamentu, jeżeli wnioskodawca posiada taką wiedzę (osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy, chyba że złożyła go u notariusza);
 • odpisy wniosku dla każdego z uczestników postępowania.

Wniosek należy opłacić znakami opłaty sądowej lub przelewem w kwocie 50 zł.

Po złożeniu kompletnego wniosku sędzia wyznacza rozprawę, na którą wzywa wnioskodawcę i uczestników postępowania. Pouczenie o obowiązku lub braku obowiązku stawiennictwa w sądzie znajdzie się na wezwaniu na rozprawę.

Po przeprowadzeniu rozprawy sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym wymienia spadkodawcę oraz wszystkich spadkobierców, którym spadek przypadł, jak również wysokość ich udziałów (w postaci ułamka). W Pani sytuacji, o ile sąd uzna, iż testament jest ważny i sporządzony prawidłowo, orzeknie zapewne, że cały spadek po zmarłej przypadł Pani matce.

Pani jak najbardziej może być pełnomocnikiem mamy w całym postępowaniu. Wystarczy, że mama spisze na Panią zwykłe pełnomocnictwo o treści: „Ja, IMIĘ NAZWISKO, ur. DATA URODZENIA, zamieszkała: ADRES ZAMIESZKANIA , nr PESEL ustanawiam niniejszym moim pełnomocnikiem procesowym moją córkę IMIĘ NAZWISKO, ur. DATA URODZENIA, zamieszkałą (ADRES ZAMIESZKANIA), nr PESEL, i upoważniam ją do reprezentowania mnie w postępowaniu sądowym o stwierdzenie nabycia spadku po mojej siostrze IMIĘ NAZWISKO, zmarłej w dniu (DATA ŚMIERCI)”.

Takie pełnomocnictwo napisane ręcznie lub maszynowo/komputerowo i podpisane przez Pani mamę będzie wystarczające do reprezentowania jej przed sądem.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Mieszkanie w majątku osobistym

Jestem właścicielką mieszkania odziedziczonego po mojej mamie. Chcę je sprzedaż i zakupić inne mieszkanie, w którym zamieszkamy wraz...

 

Prawdziwa wartość masy spadkowej

Siedem lat temu zmarł mój ojciec, nie pozostawił testamentu. Spadek po tacie dziedziczyliśmy wspólnie z matką; rodzice nie mieli rozdzielności...

 

Wybór rodziców w sprawie przepisania domu

Ja i moje rodzeństwo to 8 osób. Rodzice mieli przekazać mi i jednemu z braci swój dom – miało im to zapewnić im opiekę na stare lata....

 

Podważenie zasadności wydziedziczenia

Podważenie zasadności wydziedziczenia

Jestem matką 2 dorosłych dzieci, mąż zostawił nas, wyprowadził się innego miasta, gdzie zakupił mieszkanie (na kredyt), wystąpił o rozwód. Po 3 latach...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »