Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Należność spadkowa wypłacona przez komornika a obowiązek podatkowy

Autor: Mateusz Rzeszowski • Opublikowane: 2018-06-22

W tym miesiącu otrzymałam od komornika pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości spadkowej po mamie w wysokości odpowiadającej ilości moich udziałów, czyli 20 tys. zł. Jaki podatek będę musiała zapłacić od uzyskanej kwoty i do kiedy jestem zobowiązana go uregulować? Czy ma w tej kwestii jakieś znaczenie cel wydania tych pieniędzy, np. na sfinansowanie wesela lub dołożenia tej kwoty do zakupu innej nieruchomości w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

Rozumiem, że do sprzedaży nieruchomości przez komornika doszło na skutek przeprowadzenia sądowego działu spadku. Jeśli tak, zastosowanie będzie miała ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Art. 4a przedmiotowej ustawy reguluje wyłączenia podmiotowe z obowiązku zapłaty podatku, tj. wskazuje, jakie grupy osób tego nie muszą robić. Pani przypadku dotyczy art. 4a ust. 1 pkt 1:

 

Art. 4a. Ustawy o podatku od spadków i darowizn

„1. Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-5, 7 i 8 oraz ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, (…).”

Cytowany przepis zwalnia zstępnych (czyli dzieci, wnuki etc.) spadkodawcy z obowiązku zapłaty podatku z tytułu nabycia spadku, jeśli zgłoszą oni nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

W sytuacji, jeśli termin zakreślony w cytowanym przepisie bezskutecznie minął, zastosowanie będą miały przepisy art. 4a ust. 2 lub ust. 3:

 

Art. 4a. Ustawy o podatku od spadków i darowizn

„2. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 1a, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1-2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

Jak czytamy w ust. 2, jeśli dowiedziała się Pani o nabyciu spadku po dniu uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, to zgłoszenie faktu nabycia spadku powinno nastąpić w terminie 6-ciu miesięcy od tego momentu. Przy czym musi Pani uprawdopodobnić ten fakt, czyli wskazać, dlaczego nie dowiedziała się Pani o nabyciu spadku wcześniej i przedstawić jakieś dowody na poparcie swoich twierdzeń.

W tym miejscu pozwolę sobie zwrócić jeszcze uwagę, że czym innym jest nabycie spadku, a czym innym otrzymanie fizycznej jego części. Można powiedzieć, że postępowanie spadkowe dzieli się na dwie części. W pierwszej kolejności sąd lub notariusz stwierdzają nabycie spadku przez spadkodawców (i to od tego momentu liczą się wyżej opisane terminy), przez co spadkodawcy stają się współwłaścicielami całego spadku. Potem dopiero dochodzi do fizycznego podziału spadku, w postępowaniu zwanym działem spadku.

W przypadku, jeśli upłynęły terminy wskazane w art. 4a ust. 1 i ust. 2, zastosowanie znajdzie ust. 3 przepisu. Oznacza to, że po bezskutecznym upływie omawianych terminów aktualizuje się obowiązek podatkowy i spadek podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. W Pani przypadku, podatek będzie wynosił 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł. Podatek w takim przypadku powinien zostać uiszczony niezwłocznie.

Art. 15. Ustawy o podatku od spadków i darowizn

„1. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal:

Kwoty nadwyżki w zł

Podatek wynosi

ponad

do

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

 

10 278

3%

10 278

20 556

308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł

20 556

 

822 zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Sprzedaż spadku podstawą do wykazania dochodu w PIT-39

W 2012 roku sprzedałem dom, który otrzymałem w spadku w 2011 roku (w dziale spadku otrzymałem 10/15 jego wartości). Od 2004 roku byłem już...

Najem mieszkania po mamie a ulga podatkowa

W 2015 roku odziedziczyłam po zmarłej mamie mieszkanie własnościowe, w którym cały czas mieszkam i jestem zameldowana. Za kilka tygodni zaczynam...

Nabycie spadku po siostrze ciotecznej (III grupa podatkowa)

Otrzymałam z sądu postanowienie o nabyciu spadku po siostrze ciotecznej (III grupa podatkowa). Postanowienie o nabyciu spadku uprawomocniło się 1...

Sprzedaż odziedziczonego mieszkania zakupionego w ramach ulgi mieszkaniowej

W 2014 r. sprzedałem mieszkanie odziedziczone rok wcześniej  po mamie . Złożyłem w US deklarację, że pieniądze ze sprzedaży tego...

Spadek po stryju i otrzymanie części spadku od drugiego spadkobiercy

Jestem jednym ze spadkobierców po zmarłym stryju, otrzymałem 1/4 spadku. Natomiast drugi stryj chce mi przekazać swoją część spadku (także 1/4). Jakie są...

Od kiedy liczony jest okres na zawiadomienie o spadku US - czy od daty śmierci, czy od podjęcia sprawy spadkowej?

W 2016 r. aktem poświadczenia dziedziczenia objęłam spadek (mieszkanie) po zmarłym w 1994 r. dziadku i babci zmarłej w 2016 r. Dziadek zostawił...

Sąd ustalił podział spadku - jakie druki złożyć do Urzędu Skarbowego?

Żona zmarła kilka miesięcy temu. Po zmarłej pozostało 3 spadkobierców (mąż i 2 córki). Sąd ustalił podział spadku w wysokości po 1/3 dla...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »