Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z zachowkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezrealizowana obietnica brata spłaty z gospodarstwa rolnego

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-08-10

Przed laty, kiedy rodzice przechodzili na emeryturę, gospodarstwo rolne zostało przekazane bratu (przepisy nie przewidywały możliwości przeniesienia prawa na kilkoro dzieci). Wówczas brat zobowiązał się, że spłaci mnie i siostrę w częściach, które nam się należały (gdyby nie doszło do przeniesienia prawa). Nigdy nie spełnił swojej obietnicy. Od tego czasu minęło 30 lat, a brat zmarł. Czy można domagać się zapłaty od jego następców prawnych – dzieci i żony?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego (K.c.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

W pierwszej kolejności zasadnym jest ustalenie, na jakiej podstawie brat wszedł w posiadanie gospodarstwa rolnego po rodzicach, czy była to umowa darowizny, czy umowa dożywocia? Ma to bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia dochodzenia ewentualnego zachowku. W przypadku umowy darowizny możliwe jest dochodzenie zachowku, w przypadku dożywocia nie. Najlepszym rozwiązaniem byłoby ustalenie numeru księgi wieczystej nieruchomości. O ile nie jest Pani w posiadani takiego numeru, o tyle można spróbować uzyskać jej numer w starostwie powiatowym właściwym dla położenia nieruchomości, podając lokalizację i numer działki.

Niestety, nie wskazuje Pani, czy postępowania spadkowe po rodzicach były przeprowadzone. To ważne, bo zachodzi pytanie, czy rodzice jeszcze żyją, a jeżeli nie, to kiedy zmarli. Roszczenia uprawnionego z tytułu zachowku oraz roszczenia spadkobierców o zmniejszenie zapisów zwykłych i poleceń przedawniają się z upływem lat pięciu od ogłoszenia testamentu, w przypadku braku testamentu – od dnia otwarcia spadku, tj. od dnia śmierci. W opisanym przypadku chodzi o śmierć każdego z rodziców.

Należy jednak podkreślić, iż Sąd Najwyższy uznał, że złożenie przez osobę uprawnioną do zachowku wniosku o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy, przerywa bieg terminu przedawnienia jego roszczenia o zachowek należny od spadkobiercy ustawowego (uchwała z 10.10.2013r. III CZP 53/13). Jeżeli zatem rodzice zmarli do 5 lat wstecz, winna Pani jak najszybciej złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, by termin 5-letni uległ przerwaniu. Wówczas po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzenie spadku po rodzicach może Pani dochodzić zachowku. Osobiście jednak nie wiedzę szans na dochodzenie spłaty obiecanej przed laty przez brata, a zatem w wysokości udziałów, które by Paniom przysługiwały.

Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek).

Do długów spadkowych należą także koszty pogrzebu spadkodawcy w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku, koszty postępowania spadkowego, obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń, jak również inne obowiązki przewidziane w przepisach księgi niniejszej.

Reasumując, w pierwsze kolejności powinna Pani ustalić, na jakiej podstawie gospodarstwo przeszło na brata. W dalszej kolejności sprawdzić, czy od śmierci każdego z rodziców upłynęło 5 lat. Jeżeli upłynęło, a postępowanie spadkowe po nich nie było przeprowadzane, wówczas roszczenie uległo przedawnieniu. Jeżeli nie minęło, należy jak najszybciej złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po każdym z nich (sąd rejonowy właściwy dla ich miejsca zamieszkania), celem przerwania przedawnienia roszczenia o zachowek.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj i zapytaj prawnika >>


Podobne materiały

Wydziedziczenie córki w testamencie a prawo jej dzieci do zachowku

Żona została wydziedziczona w testamencie przez swojego ojca. W testamencie jest zapis, że „(…) powołuje do całego spadku swojego...

Roszczenia majątkowe syna jeszcze za życia rodzica, czy uzasadnione?

Wychowała mnie babcia, która następnie darowała mi swoje mieszkanie. Obecnie babcia ma 80 lat i ze względu na pogarszający się stan jej zdrowia...

Spłata zachowku po mamie, jak ustrzec się przed spłatą zachowku po tacie?

Moja mama zmarła w 2015 r. i pozostawiła spisany u notariusza testament, w którym powołała mnie do całości spadku. W jego skład...

Spadkobierca testamentowy nie dożył otwarcia spadku, co z zachowkiem?

Początkiem tego roku, w odstępie dwóch miesięcy zmarli moi dziadkowie. Oboje w 2004 r. spisali testamenty, dzieląc w nich po połowie swój...

Testament ojca z zapisem wszystkiego dla siostry a zachowek dla pozostałych

Rodzice byli rozwiedzeni. Pół domu otrzymałam w darowiźnie od mamy. Tata ożenił się po raz drugi, zamieszkał w Niemczech. Niedawno zmarł,...

Testament ciotki a prawo do spadku jej sióstr

Niedawno zmarła moja ciotka, zostawiła testament (w formie aktu notarialnego), w którym wszystko mi zapisała. Ciotka nie miała męża ani dzieci....

Majątek w testamencie dla partnera

Chcę spisać testament u notariusza, w którym chciałabym przekazać cały w testamencie majątek dla partnera. Moi rodzice nie żyją, rodzeństwa...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »