Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wezwanie do spłaty pożyczki po śmierci ojca

Autor: Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2012-07-31

Dostałam wezwanie do spłaty pożyczki, którą zaciągnął mój ojciec przed śmiercią (zmarł w 2005 r.). Nic nie wiedziałam o tym zadłużeniu, zresztą od lat nie utrzymywałam kontaktów z ojcem. Czy obowiązkiem spadkobiercy jest spłata tego długu? Nie przeprowadzałyśmy żadnego postępowania spadkowego. Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną dla przedstawionego pytania stanowią przepisy art. 1015 Kodeksu cywilnego, dotyczące obowiązków spadkobiercy:

„§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

§ 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza”.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Termin ten jest terminem zawitym prawa materialnego.

Przewidziany w art. 1015 § 1 sześciomiesięczny termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku z ustawy rozpoczyna się, zarówno dla spadkobiercy ustawowego powołanego w testamencie do spadku, jak i dla pozostałych spadkobierców ustawowych, z dniem, w którym dowiedzieli się oni z właściwego źródła o tym, że testament ze względu na niezachowanie prawem przepisanej formy jest nieważny (tak uchwała Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 1991 r., sygn. akt III CZP 75/90, LexPolonica nr 302249, OSNCP 1991, nr 5-6, poz. 68).

Dla spadkobiercy ustawowego będzie to z reguły dzień dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy. Ponadto może to być np. dzień, w którym spadkobierca powołany w dalszej kolejności dowiedział się o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające go przy dziedziczeniu ustawowym, a także dzień, w którym dowiedział się o prawomocnym orzeczeniu o niezgodności takich osób. Dla spadkobiercy testamentowego będzie to dzień, w którym dowiedział się o istnieniu i treści testamentu, po uprzedniej informacji o śmierci spadkodawcy. Termin jest zachowany, gdy przed jego upływem zostanie złożone oświadczenie w sądzie lub przed notariuszem, wtedy obowiązek spadkobiercy został spełniony.

Złożenie w terminie przewidzianym w art. 1015 § 1 oświadczenia o przyjęciu spadku powoduje, że nabycie spadku staje się definitywne. Odrzucenie go pociąga za sobą utratę praw i obowiązków spadkowych, także mającą charakter ostateczny. Brak oświadczenia w tym terminie pociąga za sobą skutki określone w art. 1015 § 2, tj. takie jak złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku wprost.

Oczywiście istnieje możliwość uchylenia się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli. Konieczne jest wykazanie, iż pozostawały Panie w błędzie, co do stanu majątkowego spadkodawcy–dłużnika, stąd też nie złożyłyście oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Abstrahując od powyższego, w moim mniemaniu roszczenie banku jest przedawnione. Termin przedawnienia wynika z art. 118 Kodeksu cywilnego: „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata”. Do zastosowania trzyletniego terminu przedawnienia przewidzianego w tym artykule wystarczy, że działalność gospodarczą prowadzi strona dochodząca roszczenia wiążącego się z tą działalnością, nie jest natomiast wymagane, aby działalność gospodarczą prowadziły obie strony stosunku prawnego, z którego wywodzi się roszczenie majątkowe (tak: SN w wyroku z 2 kwietnia 2008 r., sygn. akt III CSK 302/07, LexPolonica nr 2035118, OSNC-ZD 2009, nr B, poz. 37).

W tej sytuacji konieczne jest ustosunkowanie się do wezwania banku, to w zasadzie też obowiązek spadkobiercy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Umowa spadkobierców

Ja i mama odziedziczyłyśmy spadek po tacie. W skład spadku wchodzą m.in. środki finansowe – pieniądze na kontach, lokaty w obcych walutach, akcje i...

 

Dożywotnia służebność

Dożywotnia służebność

W 2009 roku moi dziadkowie przekazali mi swoje mieszkanie (akt darowizny z zatrzeżeniem dożywotniej służebności). Nie życzyli sobie, żeby moi kuzyni...

Termin zgłoszenia spadku do US

Nabyłem w 2010 r. spadek po dziadku (nieruchomość o wartości 132 000 zł). Sąd stwierdził nabycie spadku na podstawie testamentu notarialnego. Nie zgłosiłem...

 

Nieobecność na sprawie spadkowej

Nieobecność na sprawie spadkowej

Dostałam wezwanie na sprawę spadkową, na którą się nie stawiłam i nie wyznaczyłam osoby mnie reprezentującej. Podano kolejny termin rozprawy. Jedna z...

Czy ponoszę odpowiedzialność za długi matki?

Moja matka ma sporo długów (chodzi o kredyty). Komornik zajmuje część jej wypłaty. Boję się, że wierzyciele zażądają ode mnie spłaty tych...

 

Zbycie udziału w spadku

Zbycie udziału w spadku

Po śmierci mojej żony prawo do lokalu, w którym mieszkaliśmy wspólnie, odziedziczyło oprócz mnie jeszcze pięć osób (przeprowadzono już postępowanie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »