Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Od czego zacząć procedurę spadkową po zmarłym ojcu?

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 2018-09-07

Mój tata zmarł tydzień temu. Mieszkał w mieszkaniu spółdzielczym własnościowym razem z żoną, moją mamą – oboje rodzice byli jego właścicielami. Mieszkanie nie ma księgi wieczystej. Do kręgu spadkobierców należy więc mama, siostra i ja. Od czego zacząć procedurę spadkową po zmarłym ojcu? Jak ona wygląda krok po kroku i jakie są terminy? Aktu własności nie ma, jest zapis w spółdzielni mieszkaniowej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Spadek – określony ustawowo w art. 922 Kodeksu cywilnego (K.c.) – może obejmować różnego rodzaju uprawnienia i obowiązki, które spadkodawcy przysługiwały za jego życia (doczesnego). Jednym z rodzajów praw podlegających dziedziczeniu (a także zbywalnych) jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – zaliczone do ograniczonych praw rzeczowych (art. 244 i następne K.c.) oraz dokładniej uregulowane w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. Jak rozumiem, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało obojgu rodzicom; być może wchodziło ono w skład wspólności majątkowej małżeńskiej – ustawowego ustroju majątkowego w rozumieniu art. 31 i następnych Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.); to proponuję omówić (stosownie do zaistniałej sytuacji) z Pani mamą. Prawdopodobnie w skład spadku (art. 922 i następne K.c.) wchodzą również inne składniki majątkowe, ale nie można wykluczyć też określonych wyłączeń – np. dotyczących środków na rachunkach bankowych (na podstawie przewidzianego w Prawie bankowym tak zwanego zapisu bankowego) oraz w określonych funduszach lub w instytucjach ubezpieczeniowych (w sposób podobny do „zapisu bankowego”).

W zakresie składników majątkowych, które wchodziły w skład (prawdopodobnej) wspólności majątkowej małżeńskiej między Pana rodzicami (a wspólność taka wygasa wraz z ustaniem małżeństwa, np. wraz ze śmiercią jednego z małżonków), podkreślenia wymaga to, że część (wartości) aktualnie już byłej wspólności majątkowej małżeńskiej stanowi majątek Pana mamy – a więc nie wchodzi w skład spadku po Pańskim tacie; na ogół ma zastosowanie równość udziałów we wspólności majątkowej małżeńskiej, ale są możliwe wyjątki od tej reguły (art. 43 K.r.o.). Niekiedy (co nabiera znaczenia np. w związku z działem spadku) w grę może wchodzić rozliczenie „przesunięć majątkowych” (art. 45 K.r.o.) między wspólnością majątkową małżeńską a majątkiem osobistym małżonka (jednego albo dwóch).

W poprzednim akapicie wskazałem także na określone potencjalne sytuacje specyficzne. Teraz warto – chociażby dla ułatwienia orientacji – rozpatrzyć ujęcia modelowe; są one (jak to modele) uproszczone, więc warto (zwłaszcza na określonym etapie przygotowań do załatwiania „spraw spadkowych”) poważnie zastanowić się nad tym, czy wystarczą „ujęcia modelowe”, czy też w związku ze spadkiem po tacie mają miejsce okoliczności specyficzne (uzasadniające odstępowanie od „modeli teoretycznych”).

Według prawa w Polsce obowiązującego – regułą jest wpierw stwierdzanie nabycia spadku, a następnie ewentualny dział spadku; ewentualny, ponieważ do oficjalnych ewidencji (np. ksiąg wieczystych) oraz do „ksiąg spółdzielczych” wpisuje się uprawnienia spadkobierców na podstawie dokumentu stwierdzającego nabycie spadku – oczywiście, prawnie dopuszczalne (a niekiedy wprost bardzo zasadne) okazuje się przeprowadzenie oficjalnego działu spadku.

O „sprawach spadkowych” napisano niejedną książkę, więc oczywistością jest niemożność monograficznego ukazania takiej problematyki w tej odpowiedzi. Można (a nawet trzeba) wskazać szczególnie ważne zagadnienia.

Proszę sprawdzić, czy zmarły tata pozostawił testament (art. 941 i następne K.c.) – niekiedy wystarczy przejrzeć dokumenty lub książki (dość częste miejsce umieszczania testamentów), ale w grę może wchodzić również sprawdzenie (odpłatnie) w kancelarii notarialnej, czy informacje o testamencie Pana taty zamieszczono w „rejestrze testamentów”. Chodzi o to, że (z uwagi na art. 926 K.c.) dziedziczenie testamentowe (art. 941 i następne K.c.) ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym (art. 931 i następne K.c.). Jeżeli Pana tata nie pozostawił testamentu, to ma miejsce dziedziczenie ustawowe po nim – w przypadku wdowy i dzieci podstawowe znaczenie ma art. 931 K.c. Wdowa (to jest Pana mama) oraz dwoje dzieci (w tym Pan) – taka sytuacja oznacza dziedziczenie w częściach równych (po 1/3) przez każde z Państwa (art. 931 K.c.). Oczywiście chodzi o spadek po tacie. Modelowo rzecz ujmując – w zakresie tytułu prawnego do odnośnego mieszkania – prawdopodobnie w skład spadku po tacie wchodzi połowa udziałów (art. 204 K.c. odpowiednio stosowany) w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu – właśnie tę połowę udziałów w tymże „prawie spółdzielczym” dziedziczą Państwo (każda po 1/3), ale (co podkreślam) chodzi o ujęcie modelowe (które może ulec zmianie, np. w ramach działu spadku). Oczywiście, w skład spadku wchodzą zapewne także inne składniki majątkowe (prawdopodobnie Panu znane). Skład majątku spadkowego jest szczególnie ważny w ramach działu spadku (art. 1037 i następne K.c.) – przy staraniach o stwierdzenie nabycia spadku z reguły gra mniejszą rolę.

Do stwierdzenia nabycia spadku może dojść w postępowaniu przed sądem cywilnym albo przez sporządzenie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia – przepisy proceduralne o „sprawach spadkowych” zawarto w art. 627 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.), zaś aktów poświadczenia dziedziczenia dotyczy głównie art. 95a i następne Prawa o notariacie. Opłata sądowa jest niezbyt wysoka – parędziesiąt złotych (od rozpatrzenia sprawy), z odebraniem oświadczenia (oświadczeń) co do spadku wiążą się kolejne opłaty (niezbyt wysokie, ale także w przypadku dokonywania czynności przed notariuszem pobierana jest taksa notarialna). W kancelarii notarialnej na ogół załatwia się sprawy szybciej, ale niekiedy potrzeba spokojnego zastanowienia się (co może być trudne w związku z silnym przeżywaniem żałoby). Przy załatwianiu stwierdzenia nabycia spadku szczególnie ważne jest wykazanie, kto i na jakiej podstawie (testamentu lub ustawy) dziedziczy po określonym spadkobiercy; zagadnienia ściśle związane z majątkiem spadkowym na ogół schodzą na dalszy plan (poza specyfiką związaną z dziedziczeniem gospodarstw rolnych). Jeżeli do sądu skieruje się dobrze przygotowany i szybko opłacony (w czym może pomóc kontakt z sekretariatem sądowym) wniosek o stwierdzenie nabycia spadku wraz z wymaganymi załącznikami (o które także dobrze jest zapytać w sekretariacie sądowym), to do stwierdzenia nabycia spadku może dojść na pierwszej rozprawie (dość szybko wyznaczonej i przeprowadzonej) – poza sytuacjami rzeczywiście pilnymi czas może okazać się mniej istotny dla wyboru sposobu doprowadzenia do stwierdzenia nabycia spadku (droga sądowa albo w kancelarii notarialnej).

Podstawowym załącznikiem do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku jest odpis aktu zgonu spadkodawcy – proponuję jeden z otrzymanych (zapewne trzech) odpisów aktu zgonu Pana taty włożyć do teczki, w której będą sukcesywnie gromadzone ważne dokumenty w związku z dążeniem do stwierdzenia nabycia spadku. Ważne są również inne odpisy aktów stanu cywilnego: aktu małżeństwa Pana rodziców, odpisy aktów urodzenia spadkobierców. W praktyce spotyka się przedstawianie (sądowi lub notariuszowi) również odpisów aktów małżeństwa spadkobierców (np. dzieci lub wnuków spadkodawcy), ale to wydaje się zbędne (szczególnie w przypadku dziedziczenia ustawowego). Chociażby uniknięcie zbędnych kosztów (np. ponoszenia opłat administracyjnych) przemawia za zapytaniem (w sądzie lub kancelarii notarialnej) o „wykaz wymaganych dokumentów” – poza tym mało praktyczne wydaje się przedstawianie dokumentów zbędnych. Do sądu wniosek (wraz z załącznikami) kieruje się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy – „z odpisami”, ale często w praktyce akceptuje się kopie (jako załączniki do odpisu wniosku lub innego pisma). Opłatę sądową można uiścić w różny sposób (w tym znakami opłaty sądowej).

Nie ma ustawowo wyznaczonego terminu końcowego załatwiania „spraw spadkowych” (w tym stwierdzenia nabycia spadku). Za to jest termin sześciomiesięczny (art. 1015 K.c.) do złożenia oświadczenia co do spadku (art. 1012 i następne K.c.). Oświadczenia co do spadku (art. 1012 i następne K.c.) mają ścisły związek z odpowiedzialnością za długi spadkowe (art. 1030 i następne K.c.). Od stosunkowo niedawna skutkiem niezłożenia oświadczenia co do spadku jest przyjmowanie, że doszło do przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza (czyli z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe); dawniej uznawano, że w takiej sytuacji doszło do przyjęcia spadku wprost. W praktyce ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe wymaga wykonania i przedłożenia (docelowo do „sądu spadku”) wykazu inwentarza przez spadkobiercę (ewentualnie wykazów inwentarza przez spadkobierców) albo dokonania spisu inwentarza przez komornika sądowego (z czym wiążą się wyższe koszty). Proszę unikać składania oświadczenia o przyjęcia spadku wprost (o prostym przyjęciu spadku) – bo taki sposób przyjęcia spadku skutkuje nieograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe (inaczej mówiąc: grozi „dołożenie do spadku z własnego majątku”).

Po stwierdzeniu nabycia spadku należy w miarę szybko skierować oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego – jeżeli chce się skorzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (w tym terminie wskazano także termin składania takich informacji).

Dział spadku w formie aktu notarialnego wiąże się z taksą notarialną wyliczaną stosownie do wartości majątku spadkowego. Jeżeli do sądu trafia (pochodzący od wszystkich spadkobierców) – we wniosku o dział spadku albo w załączniku do takiego wniosku – zgodny projekt podziału, to sąd powinien wezwać do uiszczenia znacznie niższej opłaty sądowej. Oczywistością jest przedstawienie nie tylko odpisu prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo wypisu z aktu poświadczenia dziedziczenia, ale także dokumentów dowodzących wchodzenia w skład spadku określonych składników majątkowych. W przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu takim dokumentem może być zaświadczenie z właściwej spółdzielni mieszkaniowej; takie zaświadczenie również może stanowić bardzo ważny załącznik do wniosku o założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Gdyby do założenia księgi wieczystej miało dojść po stwierdzeniu nabycia spadku, to odpis postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (z klauzulą prawomocności) może być podstawą dokonania odpowiednich wpisów w księdze wieczystej (zakładanej lub prowadzonej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu).

Założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest dobrowolne – nie ma takiego obowiązku prawnego o charakterze powszechnym (niekiedy może to się wiązać z inicjatywą wierzycieli lub wierzyciela albo z ustanowieniem ograniczonego prawa na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu). Jeżeli dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest założona księga wieczysta, to zmniejsza się (i to znacznie) ryzyko związane z problemami finansowymi spółdzielni mieszkaniowej (będącej właścicielem mieszkania, którego dotyczy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Przy załatwianiu spraw w sądowym wydziale ksiąg wieczystych dobrze jest podkreślać, że określone wnioski o wpis związane są z dziedziczeniem (opłata sądowa powinna być nieco niższa).

Podkreślam, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu różni się od prawa własności (określonego ustawowo w art. 140 K.c.); to „prawo spółdzielcze” zalicza się do ograniczonych praw rzeczowych (art. 244 i następne K.c.) – zwanych także „prawami na rzeczy cudzej”. Ograniczone prawa rzeczowe upoważniają do korzystania z rzeczy należącej do innej osoby – w przypadku „praw spółdzielczych” chodzi o korzystanie z lokalu, którego właścicielem jest spółdzielnia mieszkaniowa. Rozróżnianie rodzajów praw rzeczowych (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu od własności) może się przydać – np. przy składaniu informacji podatkowej oraz przy wnioskowaniu o założenie księgi wieczystej lub o dokonanie wpisu w księdze wieczystej.

Proponuję wystrzegać się pochopnych decyzji (np. jakiegoś „zrzekania się” lub odrzucania spadku). Ma Pan prawo, jako współuprawniony, do mieszkania na podstawie tytułu prawnego do niego niezależnie od tego, kto w nim mieszka lub będzie mieszkał. Proszę rozważyć ewentualne członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej; zdarza się bowiem różnicowanie (części) opłat zależnie od tego, czy osoba mająca „prawo spółdzielcze” jest albo nie jest członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Daleki jestem od zachęcania albo zniechęcania w tym zakresie – zalecam spokoje rozważenie różnych aspektów. Ważne sprawy proszę załatwiać na piśmie; pisma należy składać za pokwitowaniem przyjęcia lub wysyłać listem poleconym (i to „za zwrotnym potwierdzeniem odbioru”).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Stawiennictwo na rozprawie spadkowej

Stawiennictwo na rozprawie spadkowej

Moja mama zmarła 6 stycznia. 15 lutego mój ojciec złożył do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Dostałem już zawiadomienie o terminie...

Gdzie szukać starych akt sądowych dotyczących postępowań spadkowych?

Moja nieżyjąca matka w 1977 r. prowadziła sądowe nabycie spadku po swoim ojcu, ale nie zostało to zaraz zapisane w księdze wieczystej...

 

Majątek osobisty męża a dziedziczenie

Czy tylko ja i syn dziedziczymy po mężu jego majątek osobisty (w jego skład wchodzi darowizna od jego rodziców, tj. dom, działka, sklep, działka)....

 

Jak podzielony zostanie spadek po cioci?

Niedawno zmarła ciocia, która pozostawiła bez testamentu własnościowe mieszkanie. Była osobą niezamężną, bezdzietną. Rodzice cioci nie żyją. Także...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »