Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność za długi żony

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-11-06

Wiem o tym, że są trzy formy przyjęcia spadku: można przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (tzw. przyjęcie proste), z ograniczeniem tej odpowiedzialności (tzw. przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), spadek można też odrzucić. Czy to prawo dotyczy wszystkich spadkobierców? Usłyszałem informację, że mąż musi przejąć długi żony tzw. przyjęcie proste. Jeżeli pomiędzy małżonkami już od kilku lat obowiązuje umowa majątkowa, żona nie posiada żadnego majątku, a dzieci w ustawowym terminie dokonają odrzucenia spadku po zmarłej matce, kto będzie spłacał dług (kredyt)? Czy w tej sytuacji mąż musi spłacać bankowi dług żony, czy zawarta umowa majątkowa oraz odrzucenie sądowe spadku zabezpiecza przed ponoszeniem odpowiedzialności?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Małżonkowie, którzy zawarli rozdzielność majątkową, bardzo często pozostają w przekonaniu, że jej wprowadzenie wyłącza możliwość dziedziczenia tej części majątku małżonka, którą obejmuje rozdzielność. Nic bardziej błędnego. Rozdzielność majątkowa ma znaczenie dla małżonków podczas trwania małżeństwa i oznacza tylko tyle, że każdy z nich począwszy od dnia zawarcia umowy majątkowej małżeńskiej wyłączającej wspólność ustawową posiada odrębny majątek (osobisty) i wszelkie składniki mienia nabyte po tej dacie nie wchodzą już do wspólności majątkowej.

Zupełnie inaczej ma się rzecz w przypadku dziedziczenia majątku po zmarłym małżonku. W skład masy spadkowej po nim wchodzą zarówno składniki mienia nabyte przed zawarciem umowy majątkowej małżeńskiej (wówczas przedmiotem spadku jest połowa majątku wspólnego), jak i majątek zmarłego małżonka, który nabył on po wprowadzeniu rozdzielności majątkowej. Oczywiście nabycie spadku następuje w powyższym zakresie bądź na podstawie ustawowego porządku dziedziczenia (dziedziczy wtedy małżonek wspólnie z dziećmi, a jeśli dzieci nie było, to wspólnie z rodzicami lub rodzeństwem spadkodawcy), bądź na podstawie testamentu. Małżonek pozostały przy życiu zachowuje oczywiście swoją połowę poprzedniego majątku wspólnego, jak i część majątku nabytą po wprowadzeniu rozdzielności.

Zgodnie z art. 1012 Kodeksu cywilnego spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić.

Powyższy przepis daje Panu prawo odrzucić spadek po żonie, żeby nie odpowiadać za jej długi. Nie ma takiego przepisu prawa, który by mówił, że musi Pan przyjąć spadek wprost.

Każdy ze spadkobierców, żeby nie odpowiadać za długi spadkowe, ma prawo odrzucić spadek w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o powołaniu do spadku.

Poniżej przedstawiam Panu informacje dotyczące procedury odrzucenia spadku i kręgu spadkobierców w zależności od kolejności ich powołania do spadku.

Odpowiednio do przepisów Kodeksu cywilnego najbliżsi krewni zostają powołani do spadku z mocy ustawy w następującej kolejności:

1. W pierwszej kolejności dzieci i małżonek spadkodawcy.

2. Dalej małżonek spadkodawcy, dzieci i wnuki spadkodawcy.

3. Następnie małżonek i rodzice spadkodawcy (gdy nie ma dzieci i wnuków).

4. W dalszej kolejności rodzice spadkodawcy (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków).

5. Dalej jeden rodzic i rodzeństwo spadkodawcy (ich zstępni) (gdy nie ma małżonka, dzieci i wnuków, a drugi rodzic nie żyje).

6. Następnie dziadkowie (gdy nie ma innych bliższych krewnych). Udział spadkowy przypadający któremuś z dziadków przechodzi (jeśli nie może lub nie chce dziedziczyć) na jego zstępnych. Oznacza to, że w określonych sytuacjach do dziedziczenia dochodzi wujostwo (stryjostwo) spadkodawcy, a więc rodzeństwo jego rodziców oraz ich zstępni (jeśli ci również nie mogą lub nie chcą spadku przyjąć).

7. Pasierbowie (gdy nie żyją dziadkowie spadkodawcy).

8. Na samym końcu gmina lub Skarb państwa (gdy nie ma nawet pasierbów).

Odrzucenie spadku powoduje wyłączenie spadkobiercy z dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku i do spadku zostają powołani spadkobiercy w dalszej kolejności.

Proszę pamiętać, że oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w powyższym terminie jest jednoznaczny z prostym przyjęciem spadku. Jednakże gdy spadkobiercą jest osoba nie mająca pełnej zdolności do czynności prawnych albo osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia, albo osoba prawna, brak oświadczenia spadkobiercy w terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Dotyczy to zarówno spadkobiercy ustawowego, jak i testamentowego.

Zgodnie z § 3 art. 1018 K.c. oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku składa się przed sądem lub przed notariuszem. Można je złożyć ustnie lub na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym. Pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku powinno być pisemne z podpisem urzędowo poświadczonym.

Na koniec dodam, że jeśli spadkobierca, który odrzuca spadek ma zstępnych, to powinni oni w ciągu 6 miesięcy po odrzuceniu spadku przez niego również odrzucić spadek.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »