Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie długu dla osoby małoletniej

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2019-07-12

Złożyłem do sądu wniosek o odrzucenie długu dla osoby małoletniej (mojego dziecka) po bardzo dalekiej krewnej. Otrzymałem z sądu postanowienie o zezwoleniu na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Niestety po otrzymaniu postanowienia sądu nie udałem się do notariusza w celu odrzucenia spadku w terminie 6 miesięcy, bo o tym nie wiedziałem. Co w takiej sytuacji zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odrzucenie długu dla osoby małoletniej

Niezmiernie ważny jest fakt, że oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może zostać złożone w terminie sześciu miesięcy od chwili dowiedzenia się przez spadkobiercę o tytule swojego powołania. Do chwili złożenia oświadczenia nabycie spadku ma charakter tymczasowy.

Oświadczenie powyższe składa się przed sądem lub notariuszem.

Termin sześciomiesięczny, o którym mówi przepis art. 1015 Kodeksu cywilnego (K.c.), jest tzw. terminem zawitym – nie podlega on przywróceniu.

Jest jednak inna możliwość. Zgodnie z art. 1019 K.c., jeżeli oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby, stosuje się przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami:

  • uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem;
  • spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca.

Spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył żadnego oświadczenia w terminie, może w ten sposób uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu. Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.

Musiałby Pan zatem udowodnić przed sądem, że pozostawał pod wpływem błędu, polegającego na braku wiedzy o składzie spadku (w tym zwłaszcza o długach spadkowych) i przez to spadku w odpowiednim czasie, w imieniu dziecka nie odrzucił.

W orzeczeniu Sąd Najwyższy wyjaśnił, że prawnie doniosłym błędem pozwalającym na uchylenie się spadkobiercy od skutków prawnych niezłożenia w terminie oświadczenia co do spadku może być brak wiedzy o rzeczywistym stanie spadku, jednak błąd ten musi być „usprawiedliwiony okolicznościami sprawy” (post. SN z 30 czerwca 2005 r., IV CK 799/2004, „LexPolonica” nr 394638, OSNC 2006, nr 5, poz. 94). Innymi słowy chodzi o ogół okoliczności faktycznych sprawy usprawiedliwiających Pana, że oświadczenia o odrzuceniu spadku nie złożył Pan ze względu np. na odległość utrudniającą pełne rozeznanie w sprawie, brak kontaktu z daleką krewną, co byłoby istotne dla oceny, czy zmarła zataiła przed swoimi spadkobiercami posiadane długi, czy o nich mówiła, itd. Trudno tu wskazać wszystkie okoliczności, które mogłyby mieć znaczenie dla sądu, jednakże na pewno nie może Pan powiedzieć, że Pan zapomniał złożyć oświadczenia o odrzuceniu spadku albo o nim nie wiedział i dlatego uchybił Pan terminowi. Jeżeli powoła się Pan wyłącznie na to z pewnością sprawę Pan przegra.

Prawo do uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku wygasa, w przypadku błędu, po upływie roku od jego wykrycia.

Uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia powinno nastąpić przed sądem, przy czym spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca. Sądem właściwym jest sąd spadku, czyli sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy (art. 628 Kodeksu postępowania cywilnego).

Zgodnie z art. 690 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego – w razie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku sąd przeprowadza rozprawę. Przeprowadzenie rozprawy ma na celu ustalenie, czy w konkretnej sprawie oświadczenie zostało złożone pod wpływem błędu lub groźby. Ciężar dowodu spoczywa na spadkobiercy. Gdyby udało się Panu przekonać sąd – zatwierdzi on uchylenie się Pana, działającego w imieniu dziecka, od skutków prawnych złożonego oświadczenia (lub oświadczenia niezłożonego ze skutkami z art. 1015 K.c.).

Jednakże z Pana opisu wynika, że nie dokonał Pan odrzucenia spadku z niewiedzy, iż powinien Pan był to zrobić. Nie jest to przesłanka, która mogłaby być podstawą „przywrócenia terminu” do odrzucenia spadku w imieniu dziecka. Ale proszę się nie martwić. Jeżeli Pana dziecko jest niepełnoletnie (albo było niepełnoletnie w chwili śmierci Pana krewnej), to w sytuacji, gdy spadku Pan w jego imieniu nie odrzucił to dziecko przyjęło spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że Pana dziecko odpowiada za długi spadkowe tylko do wysokości masy spadkowej, czyli tego co odziedziczyło. Zatem wierzyciele Pana krewnej mogą żądać od Pana dziecka, czyli de facto od Pana jako opiekuna prawnego dziecka, spłaty długów zmarłej krewnej do wysokości majątku, jaki ona pozostawiła w spadku. Majątek osobisty Pana dziecka i Pana, jako jego opiekuna prawnego, jest bezpieczny.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Długi spadkowe osoby nieubezpieczonej

Jeśli jedno z moich rodziców nie jest ubezpieczone w ZUS i przed śmiercią trafi do szpitala, za który nie zapłaci, to czy mogę takie długi...

Spis inwentarza, pozwy o zapłatę, koszty pogrzebu

Przyjąłem po zmarłym ojcu spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Został sporządzony przez komornika spis inwentarza. Spis wykazał aktywa – ok....

Długi po zmarłych - jak skutecznie odrzucić spadek?

Długi po zmarłych - jak skutecznie odrzucić spadek?

W listopadzie 2017 roku zmarł mój brat, a w maju 2018 mama. Według mojej wiedzy posiadali dług z tytułu zaległego czynszu i bezumownego...

Mieszkanie od babci która miała kredyt

Mieszkanie od babci która miała kredyt

Wnuczka po rozwodzie rodziców otrzymała darowiznę w postaci nieruchomości. Przed rozwodem, który zapadł w styczniu 2017 r., rodzice spisali...

Niespłacony kredyt zmarłego ojca

Niespłacony kredyt zmarłego ojca

W 2013 r. zmarł mój ojciec (mama zmarła parę lat wcześniej), który przekazał w 2002 r. notarialnie mieszkanie z dożywotnią służebnością mojej...

Skuteczne odrzucenie spadku

Skuteczne odrzucenie spadku

W lutym 2016 odrzuciłam przed notariuszem spadek po ojcu, następnie złożyłam wniosek w sądzie w imieniu małoletnich dzieci. W czerwcu 2016...

Odpowiedzialność za długi brata zmarłej mamy

Odpowiedzialność za długi brata zmarłej mamy

Zostałam spadkobiercą ustawowym po zmarłej matce w grudniu 2016 r. Nie odrzuciłam spadku. Mama niedługo przed śmiercią została spadkobiercą ustawowym...

Nieodrzucenie spadku w imieniu dziecka, mimo zgody sądu rodzinnego, co z długami?

Nieodrzucenie spadku w imieniu dziecka, mimo zgody sądu rodzinnego, co z długami?

Mój dziadek zmarł w 2015 r., zostawiając po sobie dług – niespłacony kredyt. Moja mama oraz jej bracia zrzekli się spadku, następnie ja, mój brat...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »