Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Odrzucenie spadku przez dzieci po siostrze ojca

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-08-30 • Aktualizacja: 2022-05-09

Ojciec moich dwóch córek (19 lat i 15) został pozbawiony praw rodzicielskich w Anglii, gdzie mieszkamy na stałe. Było to kilkanaście lat temu, od tego czasu nie utrzymujemy kontaktów, z jego rodziną również. Nie mieliśmy ślubu. Teraz otrzymałam wiadomość od jego siostry, że ich druga siostra zmarła i pozostawiła duże długi. Czy moja 19-letnia córka musiałaby jej długi spłacać? Co musimy zrobić, aby moje dzieci ten spadek w Polsce odrzuciły? Doradzono mi, by złożyć wniosek o odrzucenie spadku. Czy to konieczne? Czy te długi rzeczywiście mogą odziedziczyć moje dzieci?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odrzucenie spadku przez dzieci po siostrze ojca

Czy dzieci odziedziczą długi po siostrze ojca?

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.) oraz Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.).

Kodeks rodzinny i opiekuńczy nie zawiera definicji władzy rodzicielskiej. Niemniej jednak poszczególne składniki składające się na władzę rodzicielską można odnaleźć w art. 95 § 1 K.r.o., który stanowi, iż „władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw”. Uzupełnieniem jest art. 98 K.r.o. który przyznaje rodzicom prawo reprezentacji dziecka. W tej sytuacji można przyjąć, że władza rodzicielska obejmuje: pieczę nad osobą dziecka, zarząd majątkiem dziecka, reprezentowanie dziecka (J. Winiarz, J. Gajda, Prawo rodzinne..., s. 205, J. Ignatowicz, w: Kodeks rodzinny..., red. K. Pietrzykowski, 2010, s. 866).

Natomiast pozbawienie władzy rodzicielskiej nie prowadzi do zerwania wszelkich więzi między rodzicami pozbawionymi władzy rodzicielskiej a dzieckiem, w szczególności rodzice zachowują prawo do kontaktów z dzieckiem – chyba że sąd opiekuńczy na podstawie art. 1133 K.r.o. zakaże tych kontaktów – istnieje obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci, zostają zachowane zasady dziedziczenia (Wierciński J. (red.), Trybulska-Skoczelas E., Komentarz. Kodeks rodzinny…, LexisNexis 2014). W konsekwencji w wyniku pozbawienia władzy rodzicielskiej nie ustają więzy wynikające z pokrewieństwa, a tym samym nie zmieniają się reguły dziedziczenia.

Zatem Pani córki, jako zstępne ojca, dziedziczą po nim prawa i obowiązki majątkowe. Jeżeli ojciec córek odrzucił spadek po siostrze, wówczas zobowiązania przechodzą na kolejne osoby – w tym przypadku zstępnych ojca, czyli na Pani córki. Gdyż zgodnie z art. 932§5 K.c.: „Jeżeli którekolwiek z rodzeństwa spadkodawcy nie dożyło otwarcia spadku, pozostawiając zstępnych, udział spadkowy, który by mu przypadł, przypada jego zstępnym. Podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy”.

Zobacz również: Kto dziedziczy długi po siostrze?

Jak odrzucić spadek?

Zatem córki powinny złożyć oświadczenie o odrzuceniu spadku. Można to uczynić przed sądem bądź przed notariuszem (1018 § 3 K.c.). Jednakże odmiennie wygląda procedura odrzucenia spadku przez małoletnią córkę. Bowiem zgodnie z art. 101 § 3 K.r.o.: „Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko”. Odrzucenie spadku należy do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, co w konsekwencji powoduje, iż dla dokonania niniejszej czynności wymagana jest zgoda sądu opiekuńczego. Do czynności wymagających zezwolenia sądu opiekuńczego, a tym samym przekraczających zakres zwykłego zarządu, orzecznictwo Sądu Najwyższego zalicza właśnie m.in. odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia z 27.05.1998 r., sygn., akt I CKU 181/97, niepubl.; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 13.11.1998 r., sygn. akt II CKU 64/98, LEX nr 1215083).

Czynność prawna przekraczająca zakres zwykłego zarządu dotycząca majątku dziecka dokonana bez zezwolenia sądu opiekuńczego jest czynnością prawną bezwzględnie nieważną jako czynność sprzeczna z prawem (art. 58 § 1 K.c.).

Podkreślić należy, iż zgodnie z art. 1015§1 K.c.: „Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Jest to termin zawity, a więc niezachowanie terminu powoduje bezskuteczność czynności prawnej. W przypadku córki, która ma 15 lat, powinna Pani złożyć do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania (właściwość sądu określa art. 569 K.p.c) wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu – w tym przypadku odrzucenie spadku (art. 583 K.p.c. ). Tak, jak zaznaczono wyżej, termin z art. 1015 § 1 K.c. jest terminem zawitym, co oznacza, że rodzice tracą uprawnienie do skutecznego złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po upływie 6 miesięcy od dowiedzenia się przez nich o tytule powołania małoletniego do spadku (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25.05.2012 r., sygn. akt I CSK 414/11, LEX nr 1254617). Natomiast jeżeli złoży Pani powyższy wniosek, wówczas na czas trwania postępowania przed sądem opiekuńczym następuje zawieszenie biegu terminu do odrzucenia spadku, który jest wskazany w art. 1015 § 1 K.c. (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2013 r., sygn. akt I CSK 329/13, OSNC 2014/9, poz. 93). Istotne jest, aby wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności polegającej na odrzuceniu spadku został złożony zanim upłynie termin sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedziała się Pani o tytule powołania córki do spadku. Następnie po otrzymaniu zezwolenia sądu opiekuńczego na dokonanie czynności jest Pani uprawniona do dokonania czynności polegającej na odrzuceniu przez małoletnią córkę spadku. Właściwym do przyjęcia lub odrzucenia spadku jest sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie, bądź może Pani uczynić to przed notariuszem (zgodnie z art. 640 K.p.c.).

Córka pełnoletnia może samodzielnie dokonać odrzucenia spadku bądź przed sądem, bądź przed notariuszem właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania.

Zobacz również: Dziedziczenie po siostrze

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »