Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z długami spadkowymi?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie albo zrzeczenie się spadku

Autor: Iryna Kowalczuk • Opublikowane: 2014-07-29

Chciałbym się dowiedzieć, jak ja i moja rodzina (żona i dzieci) możemy uniknąć dziedziczenia długów po moich rodzicach. Czym się różni zrzeczenie się spadku od odrzucenia go? Dodam, że mamy z żoną wspólność majątkową. Czy rozdzielenie wspólnego majątku zaoszczędziłoby mojej żonie kłopotów?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Odrzucenie albo zrzeczenie się spadku

Odpowiedzialność za długi rodziców po ich śmierci

Z analizy zawartego w Pańskim pytaniu stanu faktycznego sprawy wynika, że chce Pan zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę przed długami Pańskich rodziców po ich śmierci. Nie można bowiem wykluczyć, że Pan lub Pańscy zstępni mogą odziedziczyć długi, jeśli nie podejmie Pan żadnych kroków prawnych, aby uniknąć za nie odpowiedzialności.

 

Po pierwsze należy wskazać, że dopóki Pańscy rodzice żyją, ani Pan, ani Pańskie dzieci nie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności za ich długi.

Kiedy spadkobierca nabywa spadek?

Zgodnie z przepisem art. 924 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.): „spadek (rozumiany jako suma praw i obowiązków zmarłego) otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy”, a „spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku” (art. 925 K.c.) Formalnie wszelkie przysługujące spadkodawcy prawa i obowiązki majątkowe przechodzą więc na jednego lub kilku spadkobierców z chwilą śmierci spadkodawcy.

Co zrobić z niechcianym spadkiem?

Nabycie to nie ma jednak charakteru ostatecznego, gdyż spadkobierca może np. odrzucić spadek (art. 1012 K.c.).

Spadek to wszystko to, co w chwili śmierci posiadała osoba zmarła –wszystkie jej aktywa i pasywa – czyli również długi.

W jakim terminie należy odrzucić spadek?

W pierwszej kolejności na podstawie ustawy spadek dziedziczą małżonek oraz dzieci zmarłego. W ciągu sześciu miesięcy od śmierci spadkodawcy można jednak odrzucić spadek. Po tym, jak Pan odrzuci spadek, będą go musiały odrzucić również Pańskie dzieci i wnuki.

Odrzucenie spadku, podobnie jak jego przyjęcie, jest oświadczeniem woli, które dla swej skuteczności spadkobierca musi złożyć w przepisanej formie i terminie. Oświadczenie to składa się przed sądem lub notariuszem. Można je złożyć ustnie lub z podpisem urzędowo poświadczonym.

Termin na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku wynosi sześć miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania, co oznacza, że czas ten nie musi być liczony od daty otwarcia spadku, tj. od chwili śmierci spadkodawcy. Decydujące znaczenie ma to, kiedy spadkobierca powziął wiadomość o fakcie powołania do spadku, który może wynikać z ustawy bądź z testamentu.

Długi spadkowe a brak oświadczenia o odrzuceniu spadku

Proszę jednak mieć na uwadze, że jeżeli spadkobierca nie złoży oświadczenia o odrzuceniu spadku w wymaganym terminie, to jest to równoznaczne z prostym przyjęciem spadku, czyli powstaniem nieograniczonej odpowiedzialności za długi spadkowe.

Odpowiedzialność za długi spadkowe może być różna w zależności od okresu, w którym spadkobierca realizuje ciążące na nim obowiązki, oraz od sposobu przyjęcia spadku.

 

Od chwili otwarcia spadku do jego przyjęcia spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Wierzyciele spadkowi nie mogą zatem zaspokoić swoich roszczeń z majątku osobistego spadkobiercy.

Od momentu przyjęcia spadku do jego podziału spadkobierca ponosi odpowiedzialność z całego swojego majątku, zarówno osobistego, jak i nabytego wskutek spadkobrania. Natomiast po dziale spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.

Zrzeczenie się dziedziczenia czy odrzucenie spadku?

Podsumowując powyższe rozważania: po śmierci rodziców powinien Pan odrzucić spadek, aby uniknąć dziedziczenia długów. To samo powinny uczynić Pańskie dzieci.

 

Inną możliwością jest (na podstawie art. 1048 K.c.) zrzeczenie się dziedziczenia po każdym z rodziców. Zgodnie z wymienionym artykułem spadkobierca ustawowy może przez umowę z przyszłym spadkodawcą zrzec się spadku po nim. Umowa taka powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Powinien Pan zatem udać się z rodzicami do notariusza. Należy mieć ze sobą dowody osobiste. Notariusz może żądać aktów urodzenia, z których będzie wynikało Państwa pokrewieństwo. Zarówno Pan, jak i każdy z rodziców muszą być obecni w tym samym czasie u notariusza, aby spisać umowy.

 

W przypadku zrzeczenia się dziedziczenia przez Pana  nie będą dziedziczyć również Pana dzieci, chyba że w umowie o zrzeczenie się dziedziczenia znajdzie się zapis, że zrzeczenie nie obejmuje zstępnych zrzekającego się. 

 

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia jest skuteczna bez względu na to, ile czasu upłynęło pomiędzy chwilą jej zawarcia a datą śmierci spadkodawcy.

 

Reasumując: aby uniknąć w przyszłości odziedziczenia długów po rodzicach, może Pan albo zrzec się dziedziczenia po każdym z rodziców w drodze umowy notarialnej, albo po śmierci rodziców odrzucić spadek po nich. Dopóki rodzice żyją, ani Pan, ani tym bardziej Pańska żona nie będzie odpowiadać za długi Pańskich rodziców. 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Podważenie testamentu osoby chorej na Parkinsona

Moja siostra mieszkała z naszym ojcem i znęcała się nad nim. W związku z tym była sprawa sądowa. Dopiero po śmierci taty zapadł wyrok uniewinniający...

 

W jaki sposób odrzucić spadek, by nie odpowiadać za długi ojca?

Zmarł mój ojciec, z którym od wielu lat nie utrzymywałam kontaktów. Miał ona same długi, a nie pozostawił prawie żadnego majątku. W jaki sposób...

 

Ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu

Moja matka zmarła wiele lat temu. Dwa lata po jej śmierci wyjechałem za granicę. Sąd ogłosił, że otrzymałem w spadku po mamie 1/3 domu. Mieszka w nim...

 

Odrzucenie spadku po ojczymie

Dwa miesiące temu zmarł mój ojczym. Ponieważ miał wiele długów, kilka dni temu jego żona – moja mama – i syn z pierwszego...

 

Zwrot zaległego czynszu od spadkobierców lokatora

Pół roku temu zmarł lokator mojego mieszkania, który od kilku lat nie płacił czynszu. Był nałogowym alkoholikiem. Opłaty za media ponosił ośrodek pomocy....

 

Częściowy dział spadku a odpowiedzialność za długi spadkodawcy

Czy częściowy dział spadku (dotyczący tylko ruchomości) spowoduje podział odpowiedzialności za długi spadkodawcy? Podział nieruchomości ze spadku jest na...

 

Czy dziecko urodzone za granicą przejmuje długi dziadków z Polski?

Czy dziecko urodzone za granicą przejmuje długi dziadków z Polski? A dokładnie chodzi o długi spadkowe po zmarłym dziadku, czyli moim ojcu. Ja...

 

Śmierć ojca, z którym nie miałem kontaktu

Mój ojciec zmarł w 5 miesięcy temu. Nie utrzymywaliśmy kontaktu. Nie wiem, czy coś po sobie zostawił, nie wiem też, czy miał jakieś długi. Obawiam...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »