Porady Prawne przez internet

Masz problem ze spadkiem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odrzucenie spadku w imieniu małoletniego

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2013-05-16

Sąd rodzinny wyraził zgodę opiekunce prawnej na odrzucenie w imieniu małoletniego dziecka spadku po ojcu, który miał same długi. Dokument wystawiony przez sąd wysłała firmie windykacyjnej, mimo to firma ta nadal domaga się spłaty długu. Co należy jeszcze zrobić, aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego dziecka?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Samo postanowienie sądu o zgodzie na odrzucenie spadku nie powoduje jeszcze tego, że spadek został odrzucony. Zgodnie z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.): „opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego”. Z tego powodu konieczne było wystąpienie do sądu o zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego. Dzieci póki są małoletnie nie mają prawa składać takiego oświadczenia samodzielnie. Robią to za nich ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Dla firmy windykacyjnej oraz dla każdej innej osoby i podmiotu postanowienie sądu nie stanowi dowodu na odrzucenie spadku, a jedynie na to, że sąd wyraził zgodę na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka przez jego opiekunów prawnych. Jeśli postanowienie jest prawomocne (sąd stwierdza to na wniosek osoby zainteresowanej, a więc Pani jako prawdopodobnej opiekunki prawnej dziecka), opiekun prawny powinien dokonać w imieniu dziecka odrzucenia spadku. Jest to odrębna od zgody sądu czynność prawna.

Zgodę wyraża sąd z uwagi na ochronę interesu małoletnich dzieci. Gdy ją wyrazi, to rodzice lub opiekunowie prawni muszą sami spadek odrzucić w imieniu tychże małoletnich. Postanowienie sądu upoważnia ich do takiego odrzucenia.

Opiekun prawny powinien złożyć oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule powołania swych podopiecznych do spadku.

Brak oświadczenia opiekuna małoletniego dziecka o odrzuceniu spadku w powyższym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. A to oznacza odpowiedzialność dziecka za długi ojca do wartości stanu czynnego spadku (wartość masy spadkowej pomniejszona o długi ciążące na spadku).

Według Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.):

„Art. 640. § 1. Oświadczenie o prostym przyjęciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku może być złożone przed notariuszem lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku.

§ 2. Oświadczenia, o których mowa w paragrafie pierwszym, mogą być również składane w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku”.

„Art. 641. § 1. Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:

1) imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;

2) tytuł powołania do spadku;

3) treść złożonego oświadczenia.

§ 2. Oświadczenie powinno również zawierać wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów.

§ 3. Przy oświadczeniu należy złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone.

§ 4.Jeżeli oświadczenie złożono ustnie, z oświadczenia sporządza się protokół”.

Mając postanowienie o zgodzie sądu, opiekun prawny małoletniego dziecka ma prawo złożyć w jego imieniu oświadczenie o odrzuceniu spadku. Może to zrobić:

 • przed notariuszem lub
 • w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie (a więc dziecka).

Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie wraz z załącznikami do sądu spadku.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku opiekun może złożyć również w sądzie spadku w toku postępowania o stwierdzenie praw do spadku. Ale taka sytuacja chyba w tej sprawie nie zachodzi – nie został złożony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu przez dziecko.

Gdy oświadczenie składane jest u notariusza, to przygotowuje on je na podstawie przekazanych mu dokumentów oraz informacji.

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierać:

 1. imię i nazwisko spadkodawcy, datę i miejsce jego śmierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;
 2. tytuł powołania do spadku;
 3. treść złożonego oświadczenia;
 4. wymienienie wszelkich wiadomych składającemu oświadczenie osób należących do kręgu spadkobierców ustawowych, jak również wszelkich testamentów, chociażby składający oświadczenie uważał je za nieważne, oraz danych dotyczących treści i miejsca przechowania testamentów.

Przy oświadczeniu należy złożyć wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu, jeżeli dowody te nie zostały już poprzednio złożone.

Jeżeli oświadczenie składane jest ustnie w sądzie zamieszkania osoby składającej oświadczenie (lub sądzie spadku w czasie sprawy o stwierdzenie nabycia spadku), z oświadczenia sporządza się protokół.

Jak wynika z powyższego, opiekun ma możliwość:

 1. złożenia oświadczenia przed notariuszem,
 2. złożenia oświadczenia przed sądem zamieszkania dzieci w formie:
  1. ustnej lub
  2. pisemnej.

Ta czynność powinna być dokonana jak najszybciej przed notariuszem lub przed sądem miejsca zamieszkania. Przy składaniu oświadczenia w sądzie (lub wysyłaniu go do sądu po samodzielnym napisaniu) konieczne jest uiszczenie opłaty w kwocie 50 zł w kasie sądu lub naklejenie znaków opłaty sądowej na oświadczeniu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Umowa spadkobierców

Ja i mama odziedziczyłyśmy spadek po tacie. W skład spadku wchodzą m.in. środki finansowe – pieniądze na kontach, lokaty w obcych walutach, akcje i...

 

Odrzucenie spadku przez wnuki

Niedawno zmarła matka mojej żony, która zostawiła po sobie same długi. Moja żona ma zamiar odrzucić spadek i nie chce oczywiście, żeby długi przeszły na...

 

Spłata długów spadkowych

Mój tata zmarł w 2008 roku, siostra w 2011, a mama w 2012. Mama zapisała mi w testamencie cały majątek. Przed jej śmiercią dostałyśmy wezwanie do sądu...

 

Odrzucenie spadku przez nieletnie dzieci

Mój ojciec zmarł pięć miesięcy temu, jednak nie otrzymałam jeszcze zezwolenia sądu na odrzucenie spadku przez nieletnie dzieci . Czy...

 

W jaki sposób odrzucić spadek, by nie odpowiadać za długi ojca?

Zmarł mój ojciec, z którym od wielu lat nie utrzymywałam kontaktów. Miał ona same długi, a nie pozostawił prawie żadnego majątku. W jaki sposób...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »