Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odziedziczenie spadku w Polsce - jak zapłacić podatek?

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2014-10-02

Mieszkam i pracuję we Francji od 7 lat, tam płacę podatki. Z Polską obecnie niewiele mnie łączy. W 2009 r. otrzymałem w spadku część mieszkania, zostało to zgłoszone do urzędu skarbowego. Teraz krewni sprzedali mieszkanie. Jak mam zapłacić podatek od kwoty, którą otrzymałem? W którym urzędzie skarbowym?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest Pan nierezydentem. Nie na Pan w Polsce miejsca zamieszkania, w związku z czym podlega Pan opodatkowaniu w Polsce tylko od dochodów osiągniętych na jej terenie.

Prawidłowo Pan sądzi, że zbycie nieruchomości w okresie 5 lat od końca roku podatkowego, w jakim była nabyta (2009), podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zryczałtowanym w wysokości 19%.

„Art. 3. 1a. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

2a. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

2b. Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

(…) 4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości. (…)

Art. 45. 1. Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8.

1c.W przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędem skarbowym, o którym mowa w ust. 1 i 1a, jest urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych”.

Przy sprzedaży tych nieruchomości opodatkowany jest dochód.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania, oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych, przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznycg). Wysokość ewentualnych nakładów ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e). Mogą to być w szczególności nakłady na remont mieszkania, jego modernizację itp.

Podatek dochodowy należy zapłacić w terminie złożenia zeznania podatkowego za rok, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości.

Jak Pan wskazuje, dotychczas nie rozliczał się Pan w Polsce z podatku dochodowego. Nie ma Pan teoretycznie w Polsce miejsca zamieszkania. Ale ma Pan miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej. Wskażę, że jeśli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy), dochód ten będzie zwolniony z podatku dochodowego w Polsce. Warunkiem skorzystania z tego zwolnienia wykazanie przed upływem dwóch lat, iż uzyskane środki zostały przekazane w całości na własne cele mieszkaniowe.

W przypadku uzyskania przez nierezydenta dochodu ze zbycia nieruchomości położonej w Polsce, organem właściwym do opodatkowania tych dochodów jest, zgodnie z art. 45 ust. 1c ustawy, urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych:

  • w przypadku podpisania aktu notarialnego w Polsce – urząd skarbowy ustalony według miejsca zawarcia umowy sprzedaży (§ 5 ust. 2 pkt 2 lit. c rozporządzenia MF w sprawie właściwości organów podatkowych),
  • w przypadku podpisania aktu notarialnego za granicą – Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa–Śródmieście (§ 10 rozporządzenia MF w sprawie właściwości organów podatkowych).

Z uwagi na to, że nie jest Pan rezydentem podatkowym w Polsce, nie można ustalić właściwości organów podatkowych wg tego miejsca zamieszkania to zapłata i rozliczenie podatku dochodowego z tytułu zbycia nieruchomości należy dokonać w US właściwym dla województwa na terenie którego zawarta była umowa a jeżeli jest to jednocześnie województwo mazowieckie w III Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście

Wynika to z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych.

„§ 5. Właściwość miejscowa organów w sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej.

1. W sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej uzyskiwanych przez będących nierezydentami podatników tego podatku właściwi miejscowo są, ustaleni według miejsca prowadzenia tej działalności, następujący naczelnicy urzędów skarbowych:

1) w województwie dolnośląskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław–Psie Pole;

2) w województwie kujawsko–pomorskim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy;

3) w województwie lubelskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie;

4) w województwie lubuskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze;

5) w województwie łódzkim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź–Śródmieście;

6) w województwie małopolskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków–Śródmieście;

7) w województwie mazowieckim – Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście;

8) w województwie opolskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu;

9) w województwie podkarpackim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie;

10) w województwie podlaskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku;

11) w województwie pomorskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku;

12) w województwie śląskim – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach;

13) w województwie świętokrzyskim – Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach;

14) w województwie warmińsko–mazurskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie;

15) w województwie wielkopolskim – Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań–Nowe Miasto;

16) w województwie zachodniopomorskim – Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie.

2. W przypadku uzyskiwanych przez podatników, o których mowa w ust. 1, dochodów (przychodów):

1) z tytułu wywozu ładunków i pasażerów, przyjętych do przewozu w polskich portach morskich – właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych, wymienieni w ust. 1, ustaleni według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podmiotu świadczącego usługi agenta morskiego;

2) innych niż wymienione w ust. 1 lub w pkt 1 – właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych, wymienieni w ust. 1, ustaleni ze względu na:

  1. miejsce zamieszkania lub adres siedziby płatnika, w przypadku gdy pobór podatku następuje za pośrednictwem płatnika,
  2. miejsce pobytu podatnika, jeżeli pobór podatku następuje bez pośrednictwa płatnika,
  3. miejsce wykonywania czynności, z tytułu których uzyskiwany jest przychód, w szczególności ze względu na miejsce świadczenia usług (wykonywania pracy), jeżeli nie można ustalić właściwości w sposób wskazany w lit. a lub b.

3. Jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 1, prowadzi działalność gospodarczą na terenie więcej niż jednego województwa albo uzyskuje dochody (przychody), o których mowa w ust. 2, na terenie więcej niż jednego województwa, albo jednocześnie uzyskuje dochody (przychody) z tytułów wymienionych w ust. 1 i 2 na terenie więcej niż jednego województwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Jeżeli podatnik, o którym mowa w ust. 1, uzyskuje dochody (przychody) na terenie więcej niż jednego województwa, od których płatnicy pobierają zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych, właściwi miejscowo są naczelnicy urzędów skarbowych, wymienieni w ust. 1, ustaleni ze względu na miejsce zamieszkania albo adres płatnika. (…)

§ 10. Niemożność ustalenia właściwości miejscowej organu podatkowego”.

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej w sposób wskazany w przepisach prawa podatkowego, właściwym organem podatkowym jest odpowiednio Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z podatkami ze spadku?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »