Porady Prawne przez internet

Masz problem związany z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ostatnia wola w testamencie

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2013-11-28

Jestem w trakcie rozwodu. Chciałabym sporządzić testament, w którym moim spadkobiercą uczyniłabym ojca, ale gdyby nie mógł lub nie chciał dziedziczyć, podstawionym spadkobiercą zostałby mój brat. Więcej rodzeństwa nie posiadam, nie mamy również z mężem dzieci. Czy w testamencie mogę umieścić życzenie (mam ku temu osobiste powody), aby po mojej śmierci mieszkanie zostało sprzedane, a pieniądze ze sprzedaży podzielone między spadkobierców? Czy mogę w ten sposób wyrazić swoją ostatnią wolę? Jak to zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ostatnia wola w testamencie

Testament z podstawieniem

Poniżej wyjaśniam Pani wątpliwości związane z tym, jak wyrazić ostatnią wolę w testamencie.

Oczywiście może Pani sporządzić testament z podstawieniem (art. 963 Kodeksu cywilnego – dalej K.c.). Podstawienie polega na tym, że przyszły spadkodawca w testamencie powołuje do dziedziczenia daną osobę na wypadek, gdyby inna osoba powołana do spadku nie chciała lub nie mogła dziedziczyć. Zatem w testamencie powinna Pani powołać do dziedziczenia swojego ojca jako spadkobiercę ustanowionego, a gdyby nie chciał on lub nie mógł być spadkobiercą – swojego brata jako spadkobiercę podstawionego.

W takim przypadku Pani brat dojdzie do dziedziczenia na skutek jednego z niżej wskazanych zdarzeń:

  • Pani ojciec zrzeknie się dziedziczenia lub spadek odrzuci;
  • Pani ojciec nie dożyje otwarcia spadku (czyli wtedy, kiedy umrze przed Panią);
  • Pani ojciec zostanie uznany za niegodnego dziedziczenia.

O niegodności dziedziczenia orzeka sąd na wniosek zainteresowanego z niżej wskazanych powodów. I tak spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli:

  • dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy;
  • podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności;
  • umyślnie ukrył lub zniszczył testament spadkodawcy, podrobił lub przerobił jego testament albo świadomie skorzystał z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego.

Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem 3 lat od otwarcia spadku.

Instytucję niegodności regulują art. 928-930 K.c.

Testament własnoręczny albo testament notarialny

W Pani przypadku obecnie w grę wchodzi albo testament własnoręczny, albo testament notarialny. Uważa się, że testament notarialny w porównaniu z testamentem własnoręcznym jest trudniejszy do podważenia, a przez to bezpieczniejszy.

Testament notarialny powinien być sporządzony przez notariusza lub asesora notarialnego, odczytany przez niego osobie składającej oświadczenie woli, podpisany w obecności przyjmującego oświadczenie.

Oryginał testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego jest przechowywany w kancelarii notarialnej, a po upływie 10 lat w archiwum wieczystoksięgowym. Pani zostanie wydany tylko wypis aktu notarialnego, który ma jednak moc oryginału.

Po śmierci spadkodawcy osoba, u której znajduje się testament, winna go złożyć w sądzie spadku. Sądem spadku jest sąd rejonowy ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Obowiązek ten dotyczy także notariusza.

Testament własnoręczny należy natomiast napisać w całości pismem ręcznym, opatrzyć go podpisem oraz datą (chodzi o datę sporządzenia testamentu).

Osobę powołaną do dziedziczenia należy oznaczyć tak, aby nie było wątpliwości (np. imię i nazwisko, data urodzenia). Warto też pamiętać, że spadkodawca może w każdej chwili odwołać testament czy sporządzić nowy.

Polecenie testamentowe

Natomiast jeśli chodzi o Pani osobiste życzenie, to sprawa wygląda następująco. Przyszły spadkodawca może w testamencie zawrzeć polecenie, którego treścią będzie obowiązek określonego działania lub zaniechania bez czynienia kogokolwiek wierzycielem. Podstawę prawną polecenia stanowi art. 982 K.c. Uważam, że Pani życzenie może zostać właśnie uznane za polecenie.

Poleceniem należy obciążyć spadkobiercę. Obowiązek wykonania polecenia aktualizuje się z chwilą otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy.

Wykonania polecenia może żądać każdy ze spadkobierców, jak również wykonawca testamentu, chyba że polecenie ma wyłącznie na celu korzyść obciążonego poleceniem (art. 985 K.c.). Jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny, wykonania polecenia może żądać także właściwy organ państwowy.

Warto pamiętać, że polecenie testamentowe, które w chwili otwarcia spadku jest niemożliwe do wykonania albo jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, jest bezwzględnie nieważne. Np. jeśli po rozwodzie pozostaną Państwo z Pani byłym mężem współwłaścicielami przedmiotowego mieszkania, to Pani spadkobiercy nie będą mieli żadnych środków prawnych, by zmusić byłego męża do sprzedaży tego lokalu. Proszę mieć na uwadze, że po ustaniu między Państwem majątkowej wspólności małżeńskiej przedmioty wchodzące w skład Państwa majątku wspólnego będą Państwa współwłasnością w częściach ułamkowych (co do zasady przyjmuje się, że udziały małżonków są równe).

Natomiast z pewnością nie może Pani wyrazić swojej ostatniej woli w ten sposób, że ustanawia Pani kogoś spadkobiercą pod warunkiem, że następnie sprzeda on to, co otrzymał w spadku. Zgodnie z art. 962 K.c. zastrzeżenie warunku uczynione przy powołaniu spadkobiercy testamentowego uważane jest za nieistniejące. Jeżeli jednak z treści testamentu lub z okoliczności wynika, że bez takiego zastrzeżenia spadkobierca nie zostałby powołany, powołanie spadkobiercy jest nieważne.

Chciałabym zwrócić Pani uwagę na rozbieżności w treści Pani pytania. Z jednej strony napisała Pani, że zamierza Pani powołać jako spadkobiercę  swojego ojca z podstawieniem brata. Czyli Pani spadkobiercą byłaby tylko jedna osoba, albo Pani ojciec, albo jeśli nie chciałby on lub nie mógłby dziedziczyć – Pani brat. Z drugiej strony napisała Pani, że pieniądze ze sprzedaży mieszkania mają być podzielone między spadkobierców.

Informuję, że w testamencie może Pani obciążyć przyszłego spadkobiercę także zapisem, np. że zobowiązuje go Pani do przekazania jakiejś osobie konkretnej rzeczy czy też określonych pieniędzy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z testamentem?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

Szukamy prawnika »